14 Temmuz 2015 Salı

Hiçbir faydası olmayan ve bir çok hastalığa sebep olan sigara haramdır.
Hiçbir faydası olmayan ve bir çok hastalığa sebep olan sigara haramdır. İsraf olduğu haramdır. Çevreye ve çevrenizdeki insanlara zarar verdiği için de kul hakkı vardır. Düşünen insan sigara içmez! Allah’tan korkan insan sigara içmez!

“Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder, onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar.” A'RÂF-157

Canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen, şüphesiz israftır!” (İbn-i Mâce, Et‘ime, 51)

Rasûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Sarmısak ya da soğan yiyen bizden ayrı dursun” veya şöyle dedi: “Mescidimizden uzak dursun, evinde otursun.”[1] Müslim’in bir rivayetinde ise şöyle buyurur: “Soğan, sarmısak ve pırasa yiyen mescidimize yaklaşmasın. Çünkü melekler, ademoğlunun rahatsız olduğu şeyden rahatsız olur.” [1] Buhari. Bkz Fethu’l-Bari: 2/339. [2] Müslim: 1/395.

(5163)- Nu'man İbnu Beşir (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Şurası muhakkak ki, haramlar apaçık bellidir, helaller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında (haram veya helal olduğu) şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini de, ırzını da tebrie etmiş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur, tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki, her an koruluğa düşebilecek durumdadır. Haberiniz olsun, her melikin bir koruluğu vardır, Allah'ın koruluğu da haramlarıdır. Haberiniz olsun, cesette bir et parçası var ki, eğer o sağlıklı olursa cesedin tamamı sağlıklı olur, eğer o bozulursa, cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası kalptir." [Buharî, İman 39, Büyû 2; Müslim, Müsakat 107, (1599); Ebu Davud, Büyû 3, (3329, 3330); Tirmizî, Büyû 1, (1205); Nesâî, Büyû 2, (7, 241).]

“Ey insanlar! Sizler, bana kokusu kötü gelen iki bitki yiyorsunuz: Soğan ve sarımsak. Ben Allah Rasulü s.a.v.’in, bu ikisinden herhangi birinin kokusunu bir kimsede hissettiği zaman, onun Baki’ye çıkarılmasını emir buyurduğunu görmüşümdür. İçinizden onları mecburen yiyen olursa, pişirmek suretiyle öldürsün kokuları çıkmaz hale geldikten sonra yesin.” Hazreti Ömer

“Dininizi iyi Öğrenin, ona göre yaşayın. Yoksa Yaşadığınızı Din Zannedersiniz ''Hazreti Ömer

dikkat edin faydalı olan soğan ve sarmısak sadece koktuğu için yasaklanmıştır sigara gibi pis bir şeyle kılınan namaz şüphelidir!!!

“Sigara tiryakiliği masum bir alışkanlık değildir, onu savunmak son derece büyük zararlara yeşil ışık yakmak, razı olmak demektir. Aksini iddia edenler milyonlarca insanın sorumluluğunu üzerine alır. "Dinde fakihlik" böyle hassas konularda isabetli karar vermekle belli olur “ Mahmud Esad Coşan

İhsan Şenocak: “Sigara içmek iki cihetten haramdır

İslam’da bir mesele hakkında hüküm vermeden önce mevzuyu gereği gibi bilmek zarureti vardır. Bu nedenle meseleyi ehline götürmek ve oradan çıkan neticeye göre hükme varmak gerekir. Zaten Allah’ın kitabında “Bilmiyorsanız zikir ehline sorun” buyrulur. Burada zikir ehlinden kasıt, meseleyi bilen kimselerdir.

Bundan önceki devirlerde sigara hakkında görüş bildiren âlimler zamanın bilgisine göre hareket ediyorlardı. O zamanlarda tıp ilmi şimdiki gibi ilerlemiş durumda değildi, sigaranın zararları bugünkü gibi bilinmiyordu. Dolayısıyla kimi âlimlerin verdiği ‘mübah’ fetvası kendi zamanı açısından geçerli sayılabilir. Ancak bugünkü bilgiler ışığında, sigaranın bunca zararı ortaya çıkmışken bu fetva bizi bağlamaz.

Elimizdeki mâlumat ışığında bugün sigara hakkında ‘haramdır’ diyebiliyoruz. Evet, sigara içmek iki cihetten bakıldığında kesinlikle haramdır.

– Bu beden bize Allahu Teala’nın emanetidir. Bir kimse nasıl kendi elini satırın altına koyup “Benim elim değil mi, istersem keserim” diyemezse ve bunu yaptığı takdirde haram işlemiş sayılırsa, sigaranın tahrip ettiği beden de bizim kendi malımız değildir. Allahu Teala, kitabında “Kendinizi öldürmeyin” buyuruyor. Dolayısıyla sigara içmek, bedenimize doğrudan zarar verdiği için haramdır.

– İkincisi ise israf konusudur. İslamda kişinin elindeki imkanları faydasız işlerde heba etmesi yasaklanmıştır. Allahu Teala’nın verdiği imkânı sigara gibi faydasını geçtik, bilakis zararı bulunan bir madde uğruna harcamak israf kapsamına girer. Kur’anı Kerim’de “Saçıp savurmayın” buyrulmaktadır.

Son söz olarak şunu tekrar ifade edelim. Eski âlimler kendilerine sigara hakkında tıbbî hakikatler şimdiki gibi ulaşmadığı için verdikleri “mübahtır” hükmünde mazurdurlar. Ancak bu hüküm daha önce de söylediğim gibi artık bizleri bağlamaz. Biz sigaranın zararlarını toplum olarak mevzunun uzmanlarından neredeyse her gün duyuyoruz.”

Sigara Haramdır Prof Dr Cevat Akşit

https://www.youtube.com/watch?v=AVTd8JUhr7c

Bağımlılıkların en yaygını ve belki de üzerinde en çok konuşulanı tütün/sigara bağımlılığıdır. Sigara hakkında muhtemel fıkhî hükmü, belli açılardan ele alıp değerlendirmeye gitmek gerekmektedir. Bilim adamları sigaranın ihtiva ettiği nikotinin ve sigara dumanının bünyede kanserden, sinir sistemlerinde bozukluğa kadar bir dizi zarar ve hastalığa yol açtığından söz etmektedir.

Kur'an-ı Kerim’de, "Kendinizi elinizle tehlikeye atmayın..." [Bakara suresi, 195] buyurulmuştur. Hadis-i şeriflerin Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.), "Ne doğrudan zarar verme ne de zarara zararla karşılık verme vardır" [İbn Mâce, Sünen, Ahkâm, 17; Mâlik, el-Muvatta', Akzıye, 31] buyurarak, bir kimsenin kendine ve başkalarına zarar vermemesinin temel bir dinî umde/esas olduğunu ifade etmiştir. Sigaranın hem içene hem de çevresinde bulunan kimselere zarar verdiği göz önüne alınınca, hem Allah hakkının hem de kul hakkının birlikte ihlâl edildiği aşikârdır. Yine Kur'an-ı Hakîm’de, "Yiyiniz, içiniz; fakat israf etmeyiniz" [A`râf suresi, 31] buyurulmuş… Resûl-i Ekrem (s.a.v) de daima mutedil, ölçülü davranmayı emretmiş, malın boşa harcanmasını yasaklamıştır.

Müslümanlar sigaraya verdikleri parayı Cihad'a verselerdi,Rusya'yı haritadan silerdik!!! Şamil Basayev

Sigara ve Zararları

Sigara bağımlılık yapıcı bir madde olması ve serbest satılabilmesi nedeniyle günümüzde insan sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden biridir. Yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir sorundur da. Sigara içinde en tehlikelileri arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000’in üzerinde kanserojen ve toksik madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ciğerlerimizde katran (asfalt) oluşmaktadır.

Sigara bağımlılığının 2 yönü vardır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık. Fiziksel bağımlılığı yapan sigaradaki nikotindir. Psikolojik bağımlılık ise kişiye göre değişir. Kendine güvensiz, sorunlardan kaçan kişiler psikolojik bağımlılığa daha eğilimlidir. Sigaranın içindeki yabancı maddeler dokularda irritasyon ve hasar oluşturur. Buna karşı savunma amacıyla kandan çekilen hücreler iltihap alanına toplanır. Damarların zamanla daralması ile tüm dokulara gelen kan ve oksijen miktarı azalır. Dokunun beslenememesi sonucunda zamanla hasar gelişir. Aslında en dramatik sonuçlarından biri, içindeki kanserojenlerin en yoğun ve uzun etki ettikleri organlar başta olmak üzere tüm kanserlerin oluşma riskini yükseltmesidir.

Ayrıca, sigara diğer uyuşturuculara bir basamak olmaktadır. Sigara kullanan gençlerin büyük bir kısmı alkol kullanmaya da başlamaktadırlar. Sigara içmeyen gençlere göre sekiz kat daha fazla uyuşturucu kullanma riski taşımaktadırlar. Sigara içen gençlerde davranış bozukluğu da görülmektedir, bunlar; kavgacılık, belli bir çeteye girme ya da dikkatsiz ve tedbirsiz cinsel ilişkiler olarak ortaya çıkmaktadır. Sigaraya alışan gençler, başka bir uyuşturucu kullanmasa bile, sigara bağımlısı yetişkinler haline gelmekte ve sağlıklarını tehdit eden kimyasal maddelere bir ömür boyu maruz kalmaktadırlar.

Sigaranın hayatımızda ve vücudumuzda yaptığı olumsuz etkileri sıralayacak olursak, bulunduğunuz ortamlarda kötü ve ağır koku olması, cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri, dişlerde kirli ve pis görünüm ve dişeti hastalıkları, ağız ve yutakta tat alma eksikliği, ağız, yutak, gırtlak, nefes borusu, akciğer, mide , yemek borusu, pankreas, rahim, mesane kanseri riskinde artma, kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi, damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi, beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer), gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük, koku almada azalma, kronik bronşit ve amfizem gibi tıkayıcı akciğer hastalıkları, mide ve yemek borusunda kanama, ülser, iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar, ellerde, parmaklarda sararma, tırnaklarda zayıflama, kemik erimesi kılcal damarlarda, el ve ayaklardan başlayarak, kol ve bacaklara kadar tıkanıp bu organların kesilmesine (Burger hastalığı) kadar varan hastalıklar oluşumu olarak sayılabilir. Ayrıca yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur. Sigara dumanı pasif içiciler için de aktif içiciler kadar zararlıdır. Pasif içiciler, sigara içen kişilerin yanında durarak 3.700 çeşit kimyasal gazdan zarar görmektedirler. Bunların büyük bir kısmı zehirlidir, geriye kalan kısmı da kanserojen benzopyrene ve formaldehyde gazlarıdır. Sigara dumanına ne kadar çok maruz kalırsanız, kalp krizi geçirme ve akciğer kanseri olma riskiniz o oranda artar. Gebelikte sigara içen kadınların bebekleri %10-15 eksik kilolu doğdukları gibi ebeveynleri sigara içen çocuklarda astım, üst ve alt solunum yolu infeksiyonları (bronşit, zatürre) riski artmaktadır. İstatistiklere göre, sigara içen annelerin düşük yapma ve ölü doğum yapma oranı içmeyenler göre %50 daha fazladır. Ayrıca, sigara içenlerin bebekleri 21/2 oranında aniden ölüm riski taşır. Gebelikten 4 ay önce sigarayı bırakmak riski ortadan kaldırır.

Sigara ölümcül bir alışkanlıktır. Ülkemizde sigaranın yol açtığı ölümler; trafik, terör, iş kazaları ölümlerinin toplamından beş kat daha fazladır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünyada en büyük sağlık sorununun sigara olduğunu ilan ederek, her yıl 4 milyon insan sigaradan hayatını kaybettiğini ve eğer, gerekli önlemler alınmazsa bu sayının, önümüzdeki 20 yılda 10 milyona çıkacağını bildirmiştir. Sigaraya başlama yaşının çok erken olması, endüstriyel destek ve sonuçlarının çok çabuk ortaya çıkmaması nedenleriyle sigara bırakma fikri olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaksızın hep ertelenmektedir. Sigaraya başlamak kolay ancak bırakmak zor bir iş olmakla beraber, imkansız değildir. Sigarayı bıraktıktan sonraki ilk 3 gün en zorlu dönemdir.Bu dönemde huzursuzluk, sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü ortaya çıkabilir. Kafeinden uzak durmak, fiziksel aktivite, sigarayı akla getirecek ortamlarda bulunmamak, sakız çiğnemek, kuruyemiş yemek bu dönemi kolay atlatmaya yardımcı olabilir. Piyasada mevcut olan medikal destek tedavisinin ise çıkabilecek yan etkiler açısından, kesinlikle hekim gözetiminde ve tavsiyesinde alınması gerekmektedir. Psikolojik bağımlılığı belirgin olan kişilerde ise profesyonel yardım önerilmelidir.

Sigara bu kadar etkili ve tehlikeli bir madde olmasına karşın, bırakıldığı durumda vücudumuzda belirgin olumlu değişiklikler olmaktadır. 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 hafta - 3 ay sonra kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1 - 9 ay sonra öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır, 1 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır, 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır, 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi, içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner.

Öncelikle kendinize bırakmak için bir tarih ve bir yol belirlemeniz gerekmektedir. Son yıllarda sigarayı bırakma konusunda hem toplumsal hem de idari bir çaba görülmekte ve sağlık kuruluşları bu konuda aktif destek sağlamaktadırlar. Birey ve toplum sağlığı için yapılabilecek en iyi şey rotayı belirleyip yola çıkmaktan başka bir şey değildir.

TÜTÜN : Tütün, patlıcangiller familyasından bir bitkidir. Fakat zehirli olduğu için hiçbir hayvan onu yemez. Üzerine böcek bile konmaz. Kendisi baĢlı baĢına zehir olan tütün, yanınca dumanı içinde 4000 civarında canlılar için son derece zararlı maddeler açığa çıkmaktadır.

Sigaranın vücutta izlediği yol izlediği yol Ağız ve burun Nefes borusu Yemek borusu Mide(tükürükle) Hava yolları (bronşlar) Akciğerle(hava kesecikleri) Burada kılcal damarlardan kana emilir Sağ kalbe gelir ve sol kalpten tüm vücuda pompalanır. Damar sistemiyle tüm vücudu dolaşır.

Sigaranın vücuda zararları

Diş ve dişeti hastalıkları Kulak-burun-boğaz rahatsızlıkları, bu bölgelerde kanser riskinde artış Kalp ve damar hastalıkları, yüksek kan basıncı, damar tıkanıklıkları Beyin hücrelerinde tahribat Katarakt riski Solunum rahatsızlıkları Mide rahatsızlıkları Hamilelerde erken ve yetersiz gelişmiş doğum, Cinsel rahatsızlıklar, iktidarsızlık, İnsanlarda sakatlık ve benzer.

Sırt ve Bel Ağrısı – Sigara içmek, belle ilgili hastalıkların tedavisini engelleyen yegâne faktörlerden biridir. Bunun yanında normal insanlarda da zaman zaman Şiddetli sırt ve bel ağrılarına yol açabilir. Bunun nedeni, sigara içen kişilerde vücudun, omurilikteki disklere çok zayıf miktarda oksijen göndermesidir.

Prostat Kanseri – Sigara içmek bütün bu tarz kanser türlerinin %40‟ının nedenidir.

Göğüs Kanseri – Sigara içen kadınlar içmeyenlere göre %75 daha fazla göğüs kanserine yakalanma riski taşır.

Rahim Kanseri – Sigara içen kadınlar içmeyenlere göre 4 kat daha fazla rahim kanserine yakalanma riski taşır.

Çocukluk Solunum Problemleri — Annesi ya da babası sigara içen çocuklar 6 kat daha fazla solunum yolu hastalıklarıyla karşılaşma riski taşır. (Soğuk algınlığı, kulak iltihapları, bronşit, bademcik problemleri, astım ve de zatürre ki bazen ölüme bile yol açar’)

Şeker Hastalığı – Sigara içmek, vücudun insülün salgılama yeteneğini zamanla yok eder. Bu da Ģeker hastalığına yol açar.

İlaca Karşı Bağışıklık – Sigara içenler belli bir ilacın etkili olması için çok daha büyük dozlarda o ilacı kullanmak zorunda kalır.

Kulak Enfeksiyonları – Sigara içenlerin çocuklarının oititis hastalığına yakalanma riskleri vardır.

Emphysema – Bu hastalığın yol açtığı ölümlerin %85’i sigara yüzünden olur. (ciğerlerdeki alveoller zamanla esnekliğini kaybeder. İlerleyen safhalarda, yoğun bir biçimde solunum zorluğu olur ve hasta solunum makinesine bağlanmak zorunda kalır.)

Boğaz Kanseri – Boğaz kanseri vakalarının %80’ine sigara yol açar.

Mide Kanseri – Sigara içenlerin mide veya bağırsak kanserine yakalanma riski içmeyenlere göre 2 kat daha fazladır.

Kalp Hastalıkları – Sigara içenlerin kalp krizine yakalanma riski içmeyenlere göre 4 kat daha fazladır.

Kısırlık – Çiftlerden sadece birinin sigara içmesi çocuk olmaması riskini 3 kat arttırır.

Kangren – Akciğerler verimsizleĢtiği için, vücuda çok az oksijen yayılır. Ġnsan vücudu, bu çok az miktardaki oksijeni mecburen iç organlara dağıtmak zorunda kalır. Bundan dolayı kalbe en uzak kısımlar olan parmak uçlarından itibaren hücreler süratle zincirleme olarak ölür. Çoğu zaman kollar ya da bacaklar kesilebilir.

Karaciğer Kanseri–Karaciğer kanseri vakalarının % 80‟i sigara yüzünden olur. Gırtlak Kanseri-Günde 25 tane sigara içiyorsanız 30 kat daha fazla gırtlak kanserine yakalanma riski taşırsınız. Bu da ilk başlarda konuşma zorluğu ilerleyen safhalarda tamamen konuşamamaya sebebiyet verir.

Erken Doğum ve Bebeğin Hafif Doğması-Günde sadece 5 tane sigara içen hamile bir kadının erken doğum yapması ya da oldukça küçük ve de sağlıksız bir bebek doğurma riski inanılmaz boyutlardadır.

Ağız Kanseri–Ağız kanseri vakalarının tamamına sigara yol açar.

Menopoz-Sigara içen kadınlarda beklenenden 5-10 yıl daha erken menopoz görülür. Bu da kemiklerin erkenden incelmesine ve de erimesine neden olur.

Yemek Borusu Kanseri–Bu kanserden ölenlerin hemen hemen hepsi sigara içtikleri için ölmüşlerdir. Erken Yaşlanma-Düzenli bir şekilde sigara içilmesi, deri yapısını bozar, kırıĢıklıklara yol açar. Bunun yanında dişler sararır ve de kararır, tırnaklar sağlıksızlaşır.

İyileşme Zorluğu–Sigara içenlerin yaraları çok daha zor kapanır. Bunun yanında ameliyat sonrası yaralarının iyileşmeme olasılıkları vardır.

Diş Kaybı–Sigara içmek diş kayıplarında önemli bir faktördür.

SİGARA İÇENLERİN KALP KRİZİNDEN ÖLME OLASILIKLARI

Sigara içenlerde, içmeyenlere göre, -Günde 1 ile 14 adet sigara arası içenlerde risk, % 650 -Günde 15 ile 24 adet sigara arası içenlerde risk, % 900 -Günde 25 adet ve üstü sigara içenlerde risk, % 1.500

Sigara ve Kalp Hastalıkları

30’lu ve 40’lı yaşlarda sigara içenlerin kalp krizi geçirme riski içmeyenlerin 5 katıdır. Sigara kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin en az % 20’sinden sorumludur.

Sigara HDL (iyi yağ)’yi düĢürür. Kadınlarda östrojen eksikliği yaparak kalp hastalıklarını arttırır/

Dehşet verici gerçek: Ülkemizde Her Yıl 4.000 civarında Karı, kocadan biri pasif sigara dumanı ile diğerinin ölümüne neden olmaktadır. Ülkemizde her yıl iş yerlerinde çalıĢanlar pasif sigara dumanı ile 4.500 civarında mesai arkadaşlarının ölümüne neden olmaktadır Ülkemizde her yıl 1.500 civarında bebek ve çocuk (0-5 yaş) yanlarında sigara içildiği için anneleri veya babaları tarafından öldürülmektedir.

Her Gün 3.000 Çocuk ve Gencimiz (11-19 Yaşlar Arası) Sigaraya Başlamaktadır Ülkemizde çıkan orman yangınlarının; % 50 sine sigara izmaritleri neden olmaktadır

SİGARAYLA İLGİLİ GERÇEKLER

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada bir milyar yüz milyon düzenli sigara içicisi var ve bunların yarısı sigaraya bağlı oluşan hastalıklardan dolayı hayatını kaybedecek. * Her yıl dünyada 5 milyon kişi aktif olarak sigara içtiği için ve yüz binlerce insan sigara dumanına maruz kalmaları nedeniyle ölmekte. * Ülkemizde sigara içme oranları yaklaşık olarak erkeklerde yüzde 41, kadınlarda yüzde 13 ve 17 milyon sigara tüketicisi var. Her yıl 100 bin insanımız sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. * Tütün dumanında 4 binden fazla kimyasal madde mevcut, bunların 80’den fazlası kanser yapıcı özelliğe sahiptir. * Akciğer kanserine yakalanan her 10 hastadan 8’i sigara tüketmekte. Sinsi bir hastalık olan akciğer kanserine yüzde 60-70 vakada ancak ileri evrede tanı konabilmektedir. * Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan kronik bronşit rahatsızlığının yüzde90 tek sebebi sigaradır. * Koroner kalp hastalığı ölümlerinin yüzde 10 ila 30’undan sigara sorumludur. * Günde 1-4 arası sigara içimi ve hatta pasif sigara dumanına maruz kalınması kalp ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskini arttırmaktadır. * Hamilelikte sigara içiminin bebeğe zararlı olduğu kanıtlanmıştır. * Sigarayı merak edip deneyenlerin yaklaşık yarısı bağımlı olabilmektedir.

İLK ÖNLEM BAŞLATMAMAK

Günümüz tedavi yöntemleri ile sigara içenlerin ancak yüzde 40-45’ı sigarayı bırakabilmektedir. Bırakma oranının düşük olması, bilimsel olarak kanıtlanmamış yöntemlerle çalışan merkezlerin artmasına neden olmuştur. Unutulmamalıdır ki, her 100 kişiden 5 ile 10’u sigarayı kendi isteğiyle bırakabilmektedir. Sigarayı bıraktırma poliklinikleri gereklidir ama sigara ile mücadelede tek başına yeterli değildir. Sigaraya hiç başlanmamasının sağlanması daha anlamlı bir önlem olarak gözükmektedir.

SİGARA BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORSANIZ, ÖNCE KENDİNİZ DENEYİN

* Bırakmak için bir gün belirleyin. * Aile ve iş çevrenizdeki kişilere sigarayı bırakacağınızı söyleyin ve onların desteğini isteyin. * Fazla zaman geçirdiğiniz yerlerde (araba-ev) sigara içmeyin. * Nikotin eksikliğine bağlı ortaya çıkabilecek sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü gibi yakınmalarınızın birkaç hafta içinde oldukça azalacağını unutmayın. * Sigara içimini tetikleyebilecek stresli durumlar, alkol kullanımı veya arkadaş çevresi gibi faktörlere karşı hazırlık yapın. * Düzenli egzersiz yapın. * Bir sigaradan bir şey olmaz demeyin. Bırakma sürecinde içeceğiniz bir sigara bile başarısızlığa yol açabilmektedir. * Stresle mücadele etmek için sağlıklı yöntemler bulun. Uğraşmaktan keyif aldığınız hobilerinize zaman ayırın. * Canınız çok fazla sigara istediğinde hemen yapacak bir şeyler bulun, örneğin bir arkadaşınızı arayın, yürüyüşe çıkın, yemek yapın vb.* Bırakma sürecinde bir kez başarısız olsanız bile yeni denemelerde şansızın artacağını unutmayın.

SİGARASIZ YAŞAMDA…


dakikada * Nabız, kan basıncı, vücut ısısı normale döner. * Kanda karbonmonoksit gazı hızla azalır. * Efor kapasiteniz artar. * Öksürük azalır ve 3 ay içinde kaybolur. * Balgam miktarı 2 haftada yarı yarıya azalır. * Soluk alıp vermeniz kolaylaşır. * Koku ve tat alma duyularınız iyileşir. * Bağışıklık sisteminiz güçlenmeye başlar. * Kendinizi daha dayanıklı ve güçlü hissetmeye başlarsınız. * Diş ve parmaklarınızdaki sarı lekeler kaybolur.


saatte, 2 hafta - 3 ay sonrasında, 1. yılda

* Kalp krizi geçirme riskiniz ilk günlerden itibaren azalmaya başlar, 1 yılın sonunda risk yüzde 50 azalır. * Beyin kanaması ve bacaklardaki damar hastalığı riski yüzde 30-50 oranında azalır. * Kronik bronşit ve amfizem (KOAH) gibi solunum yetmezliğine yol açabilen akciğer hastalıklarının ortaya çıkması engellenir. İlerleyen yıllarda solunum fonksiyonları iyileşir.


yılda * Ağız, gırtlak, yemek borusu, idrar torbası kanseri riski yarı yarıya azalır.


yılda * Felç olma riskiniz 5 - 10 yıl içinde hiç sigara içmemiş olanlarla aynı düzeye iner. * Akciğer kanseri, ağız, gırtlak, yemek borusu, idrar torbası, böbrek, pankreas kanseri riski azalır.


yılda * Koroner damar hastalığı ve kalp krizi riski, hiç içmeyenlerinkiyle aynı olur. * Üzülerek belirtmek isterim ki, bu metni incelediğiniz dönemde (yaklaşık 10 dakika) 60 kişi, sigaraya bağlı gelişen hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmiştir.

yahudi sigara markaları

Evet ülkemizde İsrail’e tepki çığ gibi büyüyor. İnsanlar yahudi sigarlarını içmeyi bırakmak istiyor. Bunlar hangileri? Evet bunu pek çok kişi bilmez ama en kaliteli sigara olarak bilinen Marlboro ve Parliament sigaralarının büyük bir geliri İsrail’e yardım olarak gönderiliyor.

Philip Morris Tobacco (PM) Marlboro Parliament Murattı Chesterfield L&M Lark Bond Street Lider British American Tobacco(BAT) kent pall mall lucky strike rothmans viceroy dunhill

Kaçak Sigara içen Pkk’ya yardım eder

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, Garnizon Komutanı Muhabere Kurmay Albay Ersin Kaya ve Belediye Başkanı MHP ’li Kadir Kara ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri sonrasında, İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı’nda halkla sohbet etti. Cerrah, bu sırada yanına gelerek "Sayın Valim, kaçak çay içer misiniz?" diye soran seyyar satıcıya tepki gösterdi. Kaçak çay içmeyen Cerrah, "PKK ’ya yardım etmek istiyorsanız, Türk polisini öldürsün, Türk askerini öldürsün istiyorsanız, Türk vatandaşlarını öldürsün istiyorsanız kaçak çay ve sigara için, kaçak benzin kullanın daha ne diyeyim size. Böyle bir Türk vatandaşı olur mu? ’PKK kahrolsun’ diyorsunuz ama kaçak sigara ve çay içerek PKK’ya destek veriyorsunuz. Nereye gitsem kaçak çay var. Böyle bir şey olamaz. Teröristler 30 Ağustos’ta sizin canınızı almaya çalışıyor. Trene bomba koymaya çalışıyor. Yola mayın döşüyor. Siz kalkıyorsunuz destek çıkıyorsunuz" diye çıkıştı.

EVİM OLMASIN DİYEN SİGARA İÇER.. :))

1 paket sigara 9 TL

1 AYDA 270 TL

1 YILDA 3240 TL

30 YILDA 97.200 TL

son olarak sigara içkiden daha zararlıdır tüm bunlara rağmen hala sigara içiyorsanız bundan da sorumlu olacaksınız ben bana düşen uyarımı yaptım düşünen insanlar sigarayı bırakın!!!

Sigarayı Bırakınca Kilo Alınır mı?:

Sigarayı bırakınca kilo alma korkusu yüzünden sigara bırakmayı erteleyen birçok kişi olmasına rağmen, olay hiçte abartıldığı gibi değildir. Yapılan bir araştırmada sigarayı bırakanların 3 te 1'i kilo alırken 3 te 1'i kilo vermiş ve 3 te 1'inin de kilosu değişmemiştir. Kilo almanın en çok kabul gören nedeni şudur: Sigara içerken tad ve koku hücrelerinin çalışması baskılanır. Sigarayı bıraktıktan sonra tad ve koku duyuları normale gelirken, yiyeceklerin daha iyi tadı ve kokusu alınmaya başlar. Bu dönemde karbonhidrat alımını kısıtlamak, bol su içmek ve yürüyüş yapmak gerekir. Abur cubur atıştırma huyundan da vazgeçmek gerekir. Bir süre sonra metabolizma normal hızına erişince problem kalmaz. Profesyonel yardımla sigarayı bırakmak Sigara bıraktırma polikliniklerinden yardım almakla mümkün olur. Sigara bıraktırma polikliniğine başvurduğunuzda akciğer muayenesi ve çeşitli tetkikler yapılarak kontrolden geçirilirsiniz. Nefesinizdeki karbonmonoksit düzeyi ölçülür. Sizin sigara alışkanlığınız ile ilgili sorulan çeşitli sorularla bağımlılığınızın tipi yani fiziksel bağımlılığın mı psikolojik bağımlılığın mı ön planda olduğu belirlenir. En uygun bırakma yöntemi doktorun önerisiyle sizin de onayınızla seçilerek tedavi sürecine başlanır. Belirli aralıklarla kontrole çağrılırsınız. Bu kontrollerde size destek sağlanır ve yol gösterilir.

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~muer/SigaraTedavisi.htm