28 Ekim 2014 Salı

Kader Hakkında Bilmemiz Gerekenler
Kader: “Cenab-ı Hakk’ın, kâinatta olmuş ve olacak her şeyi, bütün vasıflarıyla, bütün halleriyle ezelde bilmesi ve daha onu yaratmadan önce, her şeyiyle, levh-i mahfuz denilen kader levhasında yazmış olmasıdır.”

Kader ile alakalı ayet ve hadisler

" Alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz." TEKVÎR Suresi 29

“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat, 51/56)

(Nice canlı vardır, rızkını kendi elde edemez. Sizin de, onların da rızkını Allah verir.) [Ankebut 60]

-“Hiçbir şey yoktur ki, hazîneleri bizim nezdimizde bulunmasın. Biz her şeyi belirli bir kader ile indiririz.” Hicr Sûresi 21

-“Biz her şeyi Levh-i Mahfuzda tek tek yazdık.” Yâsîn Sûresi, 36/12.

(Ecel bir an gecikmez ve vaktinden önce de gelmez.) [Araf 34]

(Hoşlanmadığınız şey, sizin iyiliğinize; sevdiğiniz şey de, kötülüğünüze olabilir. Siz bilmezsiniz, Allah bilir.) [Bakara 216]

(Zerre kadar hayır işleyen ve zerre kadar şer işleyen, karşılığını görür.) [Zilzal 7, 8]

“Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır.” (Hadid 22)

“Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dahilinde, Levh-i Mahfuz’da) olmasın.”(Enam 59)

(İsteyen iman etsin, dileyen inkâr etsin!) [Kehf 29]

“Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir.” TEGÂBUN-11

“Hiçbir kimse yok ki, ölümü Allah'ın iznine bağlı olmasın. (Ölüm), belli bir süreye göre yazılmıştır. Her kim, dünya nimetini isterse, kendisine ondan veririz; kim de ahiret sevabını isterse, ona da bundan veririz. Biz şükredenleri mükâfatlandıracağız.” ÂLİ İMRÂN-145

Peygamber Efendimiz (asv) hadislerinde şöyle buyurmuştur: “Kader hakkında konuşmayın, zira kader Allah’ın sırrıdır. Allah’ın sırrını açıklamaya kalkmayın.”

(Kaza ve kaderime razı olmayan, beğenmeyen ve belaya sabretmeyen, benden başka Rab arasın!) [Taberanî]

(Kader, tedbirle, sakınmakla değişmez. Ama kabul olan dua, bela gelirken korur.) [Taberani]

(Kadere rıza göstermek mutlu olmaya, rızasızlık ise mutsuzluğa alamettir.) [Tirmizî]

Resulullah efendimiz, bir köylüye, (Deveni ne yaptın?) diye sorunca, o da, (Allah’a tevekkül edip, kendi haline bıraktım) dedi. Köylüye,(Deveni sıkı bağla ve sonra tevekkül et!) buyurdu. (İbni Asakir)

(Rızk için üzülmeyiniz, ezelde ayrılan rızk sizi bulur.) [İsfehani]

“Her ümmetin Mecusileri vardır. Bu ümmetin Mecusileri “kader yoktur!” diyenlerdir. Bunlardan kim ölürse cenazelerinde hazır bulunmayın. Onlardan kim hastalanırsa ona ziyarette bulunmayın. Onlar Deccal bölüğüdür. Onları Deccal’e ilhak etmek Allah üzerine bir haktır.” [Ebu Davud, Sünnet 17, (4692).] [40]4 Ekim 2014 Cumartesi

Tavsiye Ettiğim 100 KitapTavsiye Ettiğim 100 Kitap

DİNİ
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali Hasan Karakaya
Kütüb-i Sitte Muhtasarı  İbnu’d-Deyba
Mansur Ali Nasıf El-Hüseyni Tac Tercemesi ve Şerhi
Riyaz'üs Salihin İmam Nevevi
Muhtasar Terğib ve Terhib İbn Hacer el-Askalani
Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih İmam-ı Buhari
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Ramuz El-Ehadis
Kırk Hadis İmam Nevevi 
Esmaül-Hüsna Şerhi Ayet ve Hadislerle Mustafa Necati Bursalı
Allah'ın Elçisi Hz. Muhammed'in Hayatı Salih Suruç
Sevgili Peygamberim Rahim Er
Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v.)  Osman Nuri Topbaş
Şemail-Şerif Hadislerle Peygamberimiz  İmam Tirmizi
Muhtasar İbn-i Kesir Tefsiri Arif Erkan
Peygamberler Tarihi M. Asım Köksal
Hz. Yusuf ve Züleyha Mustafa Necati Bursalı
Hazreti Ebubekir Mustafa Necati Bursalı
Hazreti Ömer Mustafa Necati Bursalı
Hazreti Osman  Mustafa Necati Bursalı
Hazreti Ali Mustafa Necati Bursalı
Ömer bin Abdülaziz  Adil Akkoyunlu
Sa'd b. Ebi Vakkas Muhammed Emin Yıldırım
Böyle Seslendiler Ebubekir Sifil
el-Edebü'l-Müfred İmam-ı Buhari
Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor? Mehmet Yaşar Kandemir
Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Mahmud Esad Coşan
El-Adab Hadislerle İslam Ahlakı İmam Beyhaki
Kitabuz Zühd ver Rekaik Abdullah B. Mübarek
Kitabü'z-Zühd Ahmed İbn Hanbel
Sıfatü's-Safve İbnu'l-Cevzi
Kalplerin Keşfi  İmam Gazali
Hasan Basri Abdurrahman İbnü'l Cevzi
Haklar ve Vazifeler Mehmed Zahid Kotku
Medeniyetimizin Sosyal Dinamikleri  İskilipli Mehmed Atıf 
Kuran Mucizeleri M. Sinan Adalı
Namazda Huşuya Götüren 33 Etken Muhammed Salih el-Müneccid
Dualar ve Zikirler  El-Ezkar İmam Nevevi 
Mus'ab b. Umeyr Ömer Döngeloğlu
İşi Vaktinden Çok Olanlar Nureddin Yıldız
Onlar Böyleydi İmam Nevevi
Sünneti Reddeden Kur'an Müslümanlığı İhsan Şenocak
21. Yüzyılda Asıl Mesele Mahmud Esad Coşan
Muhtasar Tahavi Akidesi Şerhi Ebubekir Sifil
Kur'an-ı Kerim Müdafaası İhsan Şenocak
El-Menhiyyat  İmam Suyuti
İslam'ın Kızına İhsan Şenocak


TÜRKÇE

Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacip
Kemalist Yalanlar Yavuz Bahadıroğlu
Bir Değirmendir Bu Dünya Cahit Zarifoğlu
Bu Ülke Cemil Meriç
Diriliş Muştusu Sezai Karakoç
Kayı 4 Ufukların Padişahı Kanuni Ahmet Şimşirgil
Sultan II. Abdülhamid Han Kadir Mısıroğlu
Sultan Vahideddin Kadir Mısıroğlu
Metal Fırtına Burak Turna - Orkun Uçar
Satılık İmparatorluk Mustafa Armağan
Biz Osmanlıyız Yavuz Bahadıroğlu
Direniş Karatay Selman Kayabaşı
İmparatorluğun Dönüşü Erkut Perek
Davut Harekatı Sedat Pekdemir
Üçüncü Dünya Savaşı Burak Turna
Yakın Tarihimizin Sır Perdesi Yavuz Bahadıroğlu
Yunus Ahmet Efe
Kelile ve Dimne Beydeba
Bostan ve Gülistan Şeyh Sadi Şirazi
Hamza Ömer Faruk Dönmez 
Aynadaki Yalan Necip Fazıl Kısakürek
Çile Necip Fazıl Kısakürek
Düzceli Mehmet Halit Ertuğrul
Romanlar Cahit Zarifoğlu
Dahiler Ve Deliler Mehmed Niyazi
İbrahim Ethem Necip Fazıl Kısakürek
Kuşların Dili Cahit Zarifoğlu

YABANCI

Geçmişe Bakış 2000'den 1887'ye Edward Bellamy
Hayatın Kaynağı Ayn Rand
De Profundis Oscar Wilde
Dönüşüm Franz Kafka
Küçük Ağaç'ın Eğitimi Forrest Carter
Karamazov Kardeşler Dostoyevski
Siddhartha Hermann Hesse
Bunları Düşün Jiddu Krishnamurti
Konfüsyus Yu DAN
Martin Eden Jack London
Işığın Savaşçısının El Kitabı Paulo Coelho
Ana Maksim Gorki
Böyle Buyurdu Zerdüşt Friedrich Wilhelm Nietzsche
Devlet Platon
Satranç Stefan Zweig
Atlas Vazgeçti Ayn Rand
Bulantı Jean Paul Sartre
Kurtlar İmparatorluğu Jean-Christophe Grangé
Kar Kurdu Glenn Meade
Gazap Üzümleri John Steinbeck
Karanlıkta Kahkaha Vladimir Nabokov
İnsan Ne ile Yaşar Lev Nikolayeviç Tolstoy
Don Kişot Miguel De Cervantes
Ölümsüzlük Peşinde Gılgameş Thomas R. P. Mielke
Gaia Teorisi Maxime Chattam
Hayvan Çiftliği George Orwell
Bir İdam Mahkumunun Son Günü Victor Hugo


@Mustafa1SENYURT  
Güncelleme 21 Şubat 2020
https://www.facebook.com/okudugumtavsiyekitaplar/

okuduğum tüm kitaplar
http://www.neokur.com/mustafasenyurt/raf/4837
http://mustafa1senyurt.blogspot.com/2017/02/okudugum-kitaplar.html