18 Şubat 2017 Cumartesi

Mustafa Kemal’in Filistin Cephesi HezimetiFilistin Cephesindeki Hezimet

Filistin cephesinde üç ordumuz vardı. Dördüncü, Yedinci ve Sekizinci ordulardan mürekkep olup,”Yıldırım Orduları” adını alan bu kuvvetlerin cephe kumandanı Liman Von Sanders ‘idi.

Dördüncü ordu kumandanı Cemal Paşa , sekizinci ordu kumandanı Cevad Paşa , yedinci ordu kumandanı iseMustafa Kemal Paşa idi. (….) 31 Ağustos 1918 de bu cephede o kadar âni bir çöküş vukûa geldi ve bu hal, o derece sür’atli bir hezimete yol açtı ki, kilometrelerce geride bulunan ordu kumandanları bile canlarını güçlükle kurtarabildiler.

Devletimizi Mondros Mütârekenamesini imzalamaya mecbur bırakan bu hezimet esnasında sekizinci ordu kumandanı Cevat Paşa , kalpağını bile alamadan kendisini Şâm’a zor atmıştır.

Bu hezimet, yedinci ordu kumandanı Mustafa Kemal Paşa ‘nın sağ ve solundaki dördüncü ve sekizinci ordulara haber vermeden âni bir şekilde ric’at (geri çekilme) etmesiyle ortaya çıkmıştır.

Bu sûretle merkezi durumdaki yedinci ordunun ani ve habersiz geri çekilmesi ile cephede açılan boşluktan saldıran İngilizler, sağ ve soldaki dördüncü ve sekizinci orduları arkadan kuşatarak 75bin esir ve 375bin adet top ele geçirmişlerdir.

[Kadir Mısıroğlu – Lozan zafer mi, hezimet mi?]


Filistin Cephesi’ndeki Hain M. Kemal Atatürk mü?

Filistin Cephesi İhaneti, Üstad Kadir Mısıroğlu

Kadir Mısıroğlu “Filistin Cephesi’nde bir Hain vardı” diye bas bas bağırıyor, fakat okullarda öğretilen yalan tarih nedeniyle birçok insan Kadir Mısıroğlu’nun yalan söylediğini düşünüyor ve kendisine haksız olarak kin besliyor.
Bizde, “www.belgelerlegercektarih.wordpress.com” sitesi olarak naçizane, Kadir Mısıroğlu’nun söylediklerini destekleyen kaynakları bu davaya hizmet etmek amacıyla istifadenize sunuyoruz.
***
Düşman Ordusu, 19 Eylül 1918’de Nablus güneyinde batıdan-doğuya doğru 8, 7 ve 4. Orduların savundukları mevzilere karşı büyük bir taarruz harekâtı başlatmıştır. M. Kemal’in başında bulunduğu 7. Ordunun kabul edilemez bir şekilde 8. ve 4. Ordulara haber vermeden ani bir surette geri çekilmesi, 8. ve 4. Orduların imhasına sebep olmuştur. Neticede Nablus Meydan Muharebesi olarak tarihe geçen bu çatışmalarda; Mareşal Liman Von Sanders’in Yıldırım Ordular Grubu bozguna uğramış, Cevat Paşanın 8. Ordusuyla kuruluşundaki Albay Refet (Bele)’in 22.Kolordusu imha olmuş, M. Kemal’in 7.Ordusuyla kuruluşundaki Ali Fuat Paşanın (Cebesoy) 20.Kolordusu ve Albay Ismet (Inönü)’in 3.Kolordusu ağır zayiat vermiştir.[1]
Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız
Nablus Meydan Muharebesi, 19-21 Eylül 1918. KAYNAK: Genelkurmay ATASE Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, cild 4, Klasör 2, Sina-Filistin Cephesi, Kroki 55.
***
M. Kemal’in Şam’a 29 Eylül 1918 akşamı ulaştığı Osmanlı Başkomutanlık Kurmay Başkanlığına yolladığı rapordan anlaşılmaktadır.[2]
M. Kemal, 1 Ekim 1918’de Şam’ın düşmanın eline geçmesinden sonra, Şam-Rayak (Riyak) hattında savunmanın devam edemeyeceğini değerlendirerek, birliklerine Halep istikametinde çekilme emri verirken, Mareşal Liman Von Sanders ise bulunulan mevzilerde savunmaya devam edilmesini bildirir.[3] Ancak M. Kemal, Liman Von Sanders’in verdiği emrin altına: “Gördüm. Benim emrimden başka türlü hareket etmek mümkün değildir” şeklinde not yazmıştır.[4] Yani M. Kemal komutanın emrini dinlememiştir.
Kendi kafasına göre hareket eden M. Kemal, 5 Ekim 1918’de Halep’e gelmiş[5], 7 Ekim 1918’de Istanbul’daki bir arkadaşına barıştan başka yapılacak bir şey kalmadığını bildirmiştir.[6] Ekim sonuna doğru Karargâhını tren istasyonunun iki kilometre kadar kuzeyinde bulunan tepeye almış ve Halep şehrini boşaltmıştır.[7]
M. Kemal’in Filistin cephesinden ağır zayiat verip Şam’a (Riyak), Şam’dan Halep’e ve nihayet Halep’ten de kaçması takriben “40 gün” gibi kısa bir süreçte olmuştur.
Şam’dan Halep’e çekilme, 30 Eylül–26 Ekim 1918. KAYNAK: Genelkurmay ATASE Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, cild 4, Klasör 2, Sina-Filistin Cephesi, Kroki 62.
***
Bu süreci General Allenby’nin yazdıklarından okuyalım…
General Allenby 7. ve 8. Orduların (7. Ordu M. Kemal’in Ordusu) çekilme yollarını süvari birlikleriyle tıkayarak her iki Orduyu da büyük ölçüde imha veya esir ettiğini savaş raporuna yazmıştır.
Işte General Allenby’nin 19-20 Eylül günleriyle ilgili yazdıkları:
“36 saat zarfında 8. Ordu’nun büyük kısmı mağlup edildi. 7. Ordu kıtaları da Samariye tepelerinden geri çekilmeye zorlandı. Piyadelerimiz geri çekilen düşmanı süratle takip ederek süvari kıtalarımızın arasına sürdü. Bunun sonucunda 7. ve 8. Türk orduları `bütün silah ve malzemeleriyle´ elimize düştü.”
Allenby 24 Eylül’de `kalan son birliklerin de esir alınarak´ her iki ordunun varlığına son verildiğini yazıyor. Toplam `57 bin esir´ alınmış, bunların 5.500’ü subaymış. Raporda 360 top ve üç Türk ordusunun (4., 7. ve 8. orduların) silah ve malzemelerinin ele geçirildiği de belirtiliyor.[8]
Ingiliz Ordusu Komutanı General Allenby, Şam’a kadar olan Türk Ordusunun harekatını da şöyle anlatmaktadır:
“Eylülün 26. günü, Şam’a doğru ileri harekete geçildiği zaman, 45.000 Türk ve Alman Şam’da veya Şam’a doğru çekilme halinde bulunuyordu. Bütün düşman birlikleri intizamlarını (düzgün dizilme) kaybetmekle beraber, kendilerine vakit kazandırıldığı takdirde ileri hareketimizi geciktirecek bir kuvvet meydana getirebilirlerdi. Fakat 4.Ordunun geri kalan kısmının imhasıyla, 20.000 kişinin esir alınması, buna imkân bırakmadı. Filistin ve Suriye’deki Türk Ordularının, 4.000’i silahlı olmak üzere 17.000’i bulan bakiyesi (geriye kalanı) her türlü teşkilattan, nakil (ulaştırma) vasıtalarından, hatta savunma için bile olsa, faaliyette bulunmaya elverişli her çeşit malzemeden yoksun bir insan kalabalığı halinde, kuzeye doğru kaçmaktaydı…” [9]
***
19 Eylül 1918’den 26 Ekim 1918 tarihine kadar geçen ve takriben`40 gün´ devam eden geri çekilme süresince verilen zayiat
19 Eylül 1918’de başlayan Nablus Meydan Muharebesi’nden itibaren, 26 Ekim 1918’de Halep kuzeyinde Katma’da yapılan son muharebeye kadar geçen ve takriben `40 gün´ devam eden geri çekilme süresince, Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığının: `75.000 esir, 360 top, 800’den fazla makineli tüfek, 200 kamyon, 44 otomobil, 89 lokomotif, 468 yük ve yolcu vagonu´ zayiatı olmuştur.[10]
Bir “geri çekilme” sürecinde bu kadar zayiat verilir mi?
Birinci Cihan Harbi’nde esir düşenlerin sayısı 202 bin kadardır. Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci, en çok esiri, 75 bin kişiyle M. Kemal Paşa’nın kumanda ettiği Filistin cephesinde verdiğimizi yazmaktadır.[11]
Bu gelişmelere oldukça kızan Harbiye Nazırı Enver Paşa, Fevzi Paşa’ya “M. Kemal Paşa ordusunu bırakıp kaçmış, hemen kurşuna dizilmesi için emir vereceğim”[12] demiş ise de kısa bir süre sonra mütarekeye (Mondros) karar verildiğinden Enver Paşa ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı.[13]
Daha da garibi, M. Kemal bu hezimetten sonra Ingilizlerle barış yapmak istemektedir.
11-13 Ekim 1918’de Halep’ten Sultan Vahidettin’e çektiği “çok gizli” telgrafta şöyle diyordu padişahın yaveri Naci (Eldeniz) Bey adına gönderdiği telgrafta:
“Müttefiklerle olmadığı takdirde (Ingilizlerle) ayrı olarak ve mutlaka barışı sağlamak lazımdır ve bunun için kaybedilecek bir an bile kalmamıştır.”[14]
Orijinali: “Müttefiken olmadığı takdirde (Ingilizlerle) münferiden behemahal sulhü takarrur ettirmek lazımdır ve bunun için fevt olunacak bir an dahi kalmamıştır.”
Yani, kimin hain olup olmadığına siz karar verin…
Ayrıca, kemalistlerin; “M. Kemal ne yapsın düşman çoktu” vs. gibi savunmalarına da bir cevap verelim. O cephede sadece Ingiliz birlikleri vardı… Hani ATA’nız 7 düveli yenmişti? Bir Ingiliz Ordusuna karşı mı galip gelemedi? Ayrıca Liman Von Sanders Paşa Alman olduğu halde altı buçuk ay nasıl dayanmış? M. Kemal elin Almanı kadar olamamış mı?
Enver Paşa, Alman Genelkurmay Başkanlığının komutayı değiştirmek istemesi üzerine, 27 Eylül 1918’de Yıldırım Orduları Kurmay Başkanı Kazım Paşaya (Diyarbakırlı), bir telgraf çekerek, Mareşal Liman Von Sanders’in durumunu sormuş, Kazım Paşa Enver Paşaya şu cevabı vermişti:
“Son çekilmeler (ricatlar) Liman Paşayı sarsmamıştır. Fakat çok üzgündür. Durumdan ümitsiz olmamak için elinden gelebilir her cehdi (çalışmayı) ve kuvveti sarf ediyor ve etmektedir. Egemenliğini, özellikle komutanları arasındaki saygılı mevkiini kaybetmemiştir. Sağlık durumu iyidir. Liman Paşanın değiştirilmesini lütfen kabul etmeyiniz. Vaktiyle devamlı bir ricat (geri çekilme) halinde bulunan bir ordunun emir ve komutasını verdiğiniz bu zat, kuvvetinin her halde on kat üstünde bulunan düşmanı altı buçuk ay önünde tutmuş ve sözü geçen orduyla düşmanın büyük küçük yirmi kadar saldırısını püskürtmüştür…“[15]
.
**********
.
KAYNAKLAR:
.
[1] Nablus Meydan Muharebesi, 19-21 Eylül 1918. Genelkurmay ATASE Başkanlığı, Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, cild 4, Klasör 2, Sina-Filistin Cephesi, Kroki 55.
[2] Genelkurmay ATASE Başkanlığı Arşivi, Birinci Dünya Harbi Koleksiyonu: Klasör 3705, Dosya 28, Fihrist 21;21-1.
Ayrıca bakınız; Şükrü Mahmut Nedim, Filistin Savaşı, 1914-1918, çev. Abdullah Es, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1995, sayfa 157, 158.
– Yusuf Hikmet Bayur, Türk Inkılabı Tarihi, 1914-1918 Genel Savaşı, Bunların Siyasal Tepkileri, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayını, 1957, cild 3, Klasör 3, sayfa 456, 457.
[3] Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Atatürk’ün Doğumundan Ölümüne Kadar, Pozitif Yayınları, Istanbul 2004, sayfa 121.
[4] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, cild 1 , 4. baskı, Burçak Yayınevi, Istanbul 1968, sayfa 29.
Ayrıca bakınız; Yusuf Hikmet Bayur, Türk Inkılabı Tarihi, 1914-1918 Genel Savaşı, Bunların Siyasal Tepkileri, Türk Tarih Kurumu Yayını, cild 3, Klasör 3, Ankara 1957, sayfa 461.
[5] Necati Çankaya, Atatürk’ün Hayatı, Konuşmaları ve Yurt Gezileri, Tifduruk Matbaası, Ankara 1995, sayfa 22.
Ayrıca bakınız; Vamik D. Volkan ve Norman Itzkowitz, Ölümsüz Atatürk, Bağlam Yayınları, Ankara 1998, sayfa 152.
[6] Murat Bardakçı, M. Kemal’in Kaleminden: Orta Doğu’yu nasıl kaybettik?, Hürriyet gazetesi, 12 Ocak 2003, sayfa 18.
[7] Ayfer Özçelik, Ali Fuat Cebesoy Hayatı ve Faaliyetleri, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Türk Inkılâp Tarihi Enstitüsü, 1989, sayfa 119.
Ayrıca bakınız; Güngör Cebecioğlu, Atatürk ve Güney Cephelerimiz, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Türk Inkılâp Tarihi Enstitüsü, 1991, sayfa 56.
Ve bu hususta diğer kaynaklar: Liman Von Sanders, Türkiye’de Beş Yıl, çev. M. Şevki Yazman, Burçak Yayınevi, 1968, sayfa 352.
– H.C. Armstrong, Bozkurt, Kemal Atatürk’ün Yaşamı, 5. baskı, Çev. Gül Çağalı Güven, Arba Yayınları, Istanbul 1997, sayfa 75, 76.
– Ismail Hilmi Danişmend, Izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, Türkiye Yayınevi, Istanbul 1955, cild 4, sayfa 449, 450.
– Kemal Arı, Birinci Dünya Savaşı Kronolojisi, Genelkurmay Basımevi, Ankara 1997, sayfa 391.
– Lord Kinross, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, çev. Necdet Sander, 14. baskı, Altın Kitaplar Yayınları, Istanbul 2003, sayfa 157.
[8] General Fahri Belen, 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti. Aktaran: Mustafa Armağan.
[9] Sabahattin Selek, Ismet Inönü, Hatıralar, Bilgi Yayınevi, Ankara 1985, cild 1, sayfa 27.
[10] Sabahattin Selek, Anadolu Ihtilali, Istanbul, Burçak Yayınevi, 1968 cild 1, sayfa 31.
[11] Ekrem Buğra Ekinci, Osmanlı’nın Çöküşü, Timaş Yayınları, Istanbul 2014, sayfa 76.
[12] Murat Sertoğlu, Mareşal Çakmak’ın Hatıraları, Hürriyet Gazetesi, sayfa 3, 11 Nisan 1975.
[13] Dr. Hasan Gümüşoğlu, Intikalinden Ilgasına Osmanlı’da Hilafet, Kayıhan Yayınları, Istanbul 2011, sayfa 260.
[14] Atatürk’ün Bütün Eserleri, cild 2, Istanbul 2003, Kaynak Yayınları, sayfa 232.
[15] Karal Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, Ikinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı, 1908-1918, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1996, cild 9, sayfa 538, 539.
.
**********
.
Kadir Çandarlıoğlu
.
**********
*
Alıntılarda şu şekilde kaynak belirtiniz:
*
*

16 Şubat 2017 Perşembe

okuduğum kitaplarTavsiye Ettiğim 100 Kitap http://mustafa1senyurt.blogspot.com.tr/2014/10/okudugum-ve-tavsiye-ettigim-kitaplar.html
güncelleme 3 Temmuz 2020   
 Son okuduğum kitaplar
Kitabü'z-Zühd  İmam Beyhaki
 Hücum Ve Polemik Necip Fazıl
Helaller ve Haramlar İmam Gazali
Mektubat'tan Parçalar, Necip Fazıl
Müslüman Gence İhsan Şenocak
Müsned Abdullah B. Mübarek
Asafname Lütfi Paşa
Namazın Sırları ve Fazileti İmam Gazali
Alemlere Rahmet Hz. Muhammed Aleyhisselam Mustafa Necati Bursalı
Zamanın Kıymeti (Genişletilmiş Baskı) Abdulfettah Ebu Gudde
Mutluluk Yolu Abdullah B. Mübarek
Kitabu'l-Cihad Abdullah B. Mübarek
Alemin Nizamı İçin Hikmetli Yöntemler Hasan Kafi Akhisari
Peygamber Efendimizin Hayatı Eyüp Sabri Paşa
Kırk Kudsi Hadis Aliyyu'l-Kari
Emsalsiz Örnek Şahsiyet Osman Nuri Topbaş
Selef-i Salihinin Ahlakı İmamı Şarani
Cinnet Müstatili Necip Fazıl Kısakürek
Dört Rükün Ebu'l Hasen Ali En-Nedvi
Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed (sas.) Abdulfettah Ebu Gudde
İslama Nasıl Davet Edelim Fethi Yeken
Allah Erinin Kültür ve Ahlakı Said Havva
Büyük Günahlar  İmam Zehebi
Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v.)  Osman Nuri Topbaş
Böyle Seslendiler Ebubekir Sifil
Nasihatname Ebu Mansur el- Matüridi
Çocuklarımıza Namazı Nasıl Sevdirelim? Ahmet Bulut
Rasulüllah'ın İslam'a Davet Metodu Ahmet Önkal
Nefs Terbiyesi Hâkim et-Tirmizî
 Mavera Yürüyüşü İhsan Şenocak
Muhtasar İbn-i Kesir Tefsiri Arif Erkan
Münebbihat  İbn Hacer el-Askalani
İslam'da Tesettür  Mehmed Atıf Efendi
Kütüb-i Sitte Muhtasarı  İbnu’d-Deyba
Peygamberler Tarihi  İbn Kesir
İslam'ın Kızına İhsan Şenocak
El-Menhiyyat  İmam Suyuti
Kur'an-ı Kerim Meali Mehmet Yaşar Kandemir
Hz. Peygamber'in Edeb ve Ahlakı Ebu'ş-Şeyh el-İsbehani
İmam-ı Azam'ın İzinde İhsan Şenocak
Doğru Yolun Sapık Kolları Necip Fazıl Kısakürek
Bir Akide Kırılması Nüzul-i İsa  İhsan Şenocak
Kitabu’l-Edeb İbn Ebi Şeybe
Ka'b bin Malik ve Tevbe Ali Haydar Zuğurlu
Hadislerle Hz. Ali İmam Nesai
Emirül Müminin Hz. Ömer'in Hayatı ve Tarihi İbnu'l-Cevzi
Çocuklarla Başbaşa  Mahmud Esad Coşan
El-Adab Hadislerle İslam Ahlakı İmam Beyhaki
Sahabenin Dilinden Hz. Peygamberin Hayatı İbnu'l-Cevzi
İdeal Yol  Mahmud Esad Coşan
Kitabuz Zühd ver Rekaik Abdullah B. Mübarek
Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis Mehmet Yaşar Kandemir
İslam Devlet Yapısı M. Beşir Eryarsoy
Peygamberimizin Örnek Ahlakı Mehmed Paksu
Şifa-i Şerif Kadi İyaz el Endulusi
Alparslan Okay Tiryakioğlu
Fütüvvet-Name İyilik Kitabı İznikli Eşref Bin Ahmed
Pendname Feridüddin Attar
Kur'an-ı Kerim Müdafaası İhsan Şenocak
Muhtasar Tahavi Akidesi Şerhi Ebubekir Sifil
21. Yüzyılda Kulluk Sanatı Mahmud Esad Coşan
İslam'da Dostluk ve Kardeşlik Adabı İmam Gazali
Kurtarıcı Öğütler Ahmed Er-Rufai
Ömer İbn Abdülaziz Ahmet Ağırakça
Onlar Nasıl Kuldu Mustafa Necati Bursalı
el-Edebü'l-Müfred Müslüman ferdin Edeb ve Ahlakı İmam-ı Buhari
İftiraların Odağındaki Sahabi Ebu Hureyre İhsan Şenocak
21. Yüzyılda Asıl Mesele Mahmud Esad Coşan
Kitabü'z-Zühd Ahmed İbn Hanbel
Hazreti Ömer Bin Abdülaziz Halid Muhammed Halid
Şemail-Şerif Hadislerle Peygamberimiz  İmam Tirmizi
Ehl-i Sünnet Akaidi Mehmed Zahid Kotku
Siyer-i Nebi Ali Muhammed Sallabi
Hadis Karşıtları Ne Yapmak İstiyor? Mehmet Yaşar Kandemir
Mukaddes Çile Mustafa Necati Bursalı
Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih İmam-ı Buhari
Din ve Laiklik Osman Turan
Yakın Tarihimizin Sır Perdesi Yavuz Bahadıroğlu
İstanbul'un Fethi ve Fatih Mahmud Esad Coşan
Müzekkin Nüfus Eşrefoğlu Rumi
İman ve İslam Atlası Necip Fazıl
Bir Mekteptir Oruç İhsan Şenocak
Kayı 5: Kudret ve Azamet Yılları Ahmet Şimşirgil  
Muhtasar Terğib ve Terhib İbn Hacer el-Askalani
Nefsin Terbiyesi Mehmed Zahid Kotku
Fatih Sultan Mehmed Han Okay Tiryakioğlu
Ayet ve Hadislerle Peygamberimiz İbrahim Cücük
Türk İslam Ülküsü 1 Seyyid Ahmet Arvasi
Hz. Ömer ve Nebevi Sünnet Ebubekir Sifil
Haklar ve Vazifeler Mehmed Zahid Kotku
İstikbal İslamındır Salih Mirzabeyoğlu
O'nun Gibi Yaşamak Ömer Taha
Buluğul Meram Şerhi (3 Cilt) İbn Hacer el-Askalani
Kayı 4 Ufukların Padişahı Kanuni Ahmet Şimşirgil
Peygamber Gibi Yaşamak Kerim Buladı
İtikadda Orta Yol İmam Gazali
Ehl-i Sünnet İ'tikadı Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi
Devlet İbni Haldun
Mümin - Kafir Necip Fazıl Kısakürek
En Güzel Öğretmen Hazreti Muhammed Ömer Çelik 
Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz Mahmud Esad Coşan
Kayı -III Haremeyn Hizmetinde Ahmet Şimşirgil
Reşehat Ali B. Hüseyin Es-Safi
Başyücelik Devleti Salih Mirzabeyoğlu
Nureddin Zengi Ali Emre
Kur'an Devleti Taha Abdulbaki Sürur
İnsanlığın Umut Kıtası Alem-i İslam İhsan Şenocak
Yöneticilere Tavsiyeler İmam Gazali
Hadislerle Nasihatler Mehmed Zahid Kotku
AbumRabum İskender Pala
Tarikat-ı Muhammediyye İmam Birgivi
Sünneti Reddeden Kur'an Müslümanlığı İhsan Şenocak
Kayı -II Cihan Devleti Ahmet Şimşirgil
Bir İnkılaptır Namaz İhsan Şenocak
Cennetle Müjdelenen On Sahabe Mustafa Necati Bursalı
Yöneticinin Nitelikleri Şeyzeri
Kalplerin Tesellisi İmam Gazali
Kayı -I Ertuğrul'un Ocağı Ahmet Şimşirgil
Reis Bey Necip Fazıl Kısakürek
Fedailer Devlet Mefkuresi Mert Adaş
 Ömer B. Abdülaziz Ahmet Lütfi Kazancı
Karun ve Anarşist  İskender Pala
Varoluş Projesi Serkan Dulkadir
Mem ile Zin Sadık Yalsızuçanlar
Roma'nın Efendisi Sezar Jacob Abbott
Ömer bin Abdülaziz  Adil Akkoyunlu
İngiliz Casusunun İtirafları M. Sıddık Gümüş 
İslam Hukuku Yusuf el-Karadavi
Değirmen Sabahattin Ali
Sahih-i Müslim Muhtasarı Abdullah Feyzi Kocaer
İdeal Siyaset İdeal Devlet Hasan Can
Yönetimin Esasları Maverdi
Devlet Üzerine Cicero
Geçmişe Bakış 2000'den 1887'ye Edward Bellamy
Atinalıların Devleti  Aristoteles 
Kuran-ı Kerim ve Türkçe Meali Hasan Karakaya
Armagedon Aydoğan Vatandaş
2023 Büyük Plan Ercan Faras
Sultan Vahideddin Kadir Mısıroğlu
Peygamber Halkası Necip Fazıl
Kuran-ı Kerim Meali Ziya Kazıcı
Nur Harmanı Necip Fazıl Kısakürek
Toplum Sözleşmesi Jean-Jacques Rousseau
Hz. Meryem ve Hz. İsa Mustafa Necati Bursalı
Hz. Yusuf ve Züleyha Mustafa Necati Bursalı
Heyet Halil Yaşar Kollu
Leviathan Thomas Hobbes
İslam Devlet Felsefesi Mehmed Niyazi
İdeal Devlet Farabi
Sevgili Peygamberim Rahim Er
Sultan II. Abdülhamid Han Kadir Mısıroğlu
İmparatorluğun Dönüşü Erkut Perek
Fatih Sultan Mehmet  Devrim Altay
İman ve Tefekkür Salih Mirzabeyoğlu
Davut Harekatı Sedat Pekdemir
Metal Fırtına 5 Orkun Uçar
İnsanlığın Dirilişi Sezai Karakoç
Kemalist Yalanlar Yavuz Bahadıroğlu
Bir Nesli Nasıl Mahvettiler  Osman Yüksel Serdengeçti
Kor Kurt Selman Kayabaşı
Direniş Karatay Selman Kayabaşı
Cehennem Dan Brown
Yitik Cennet Sezai Karakoç
Sultan II. Abdülhamid Ziya Kazıcı
Muvatta Tercümesi  Malik Bin Enes
Tenbihü'l Gafilin ve Bostanü'l Arifin Ebü'l Leys Semerkandi
Kuran-ı Kerim Meali Talat Koçyiğit
2017’den önce okuduklarım; 1 perde 40 Gölge 40lar Kulübü
12 Yaşında Bir Sultan Fatih Sultan Mehmed M. Afşin Gürler
16 Ocak Gecesi Ayn Rand
1984 George Orwell
4 Çınarın 40 Dalı 40lar Kulübü
4.900 TL Frederic Beigbeder
40 Zincirli Ayasofya 40lar Kulübü
99 Esma 99 Dua (1-2-3) Senai Demirci
A'mak-ı Hayal Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi
Ab-ı Hayat Ömer Faruk Dönmez 
Abdülhamid Okay Tiryakioğlu
Abdulhamid Han Necip Fazıl Kısakürek
Acı Deniz Fatma Barbarosoğlu
Adam Dediğin Benim Gibi Olur Erdal Demirkıran
Adı: Aylin Ayşe Kulin
Adil Halife Emirü'l-Mü'minin Hz. Ömer (r.a.) Ahmet Lütfi Kazancı
Adriana Mater Amin Maalouf
Afganistan Esedullah Oğuz
Afrikalı Leo Amin Maalouf
Ağaç Okul Cahit Zarifoğlu
Ağaçkakanlar Cahit Zarifoğlu
Ahir Zaman Gülüşleri Fatma Barbarosoğlu
Ahmak ve Dalgınlar İbnü'l Cevzi
Ahşap Konak Necip Fazıl Kısakürek
Akıllı Deliler Kitabı Ebul Kasım En Neysaburi
Alef Jorge Luis Borges
Alemin Yaratılışı ve Hz.Muhammed'in Zuhuru Aziz Mahmud Hüdayi
Allah'ın Elçisi Hz. Muhammed'in Hayatı Salih Suruç
Altıncı Şehir Ahmet Turan Alkan
Amerika Franz Kafka
Ana Maksim Gorki
Antonius ve Kleopatra William Shakespeare
Arapların Gözünden Haçlı Seferleri Amin Maalouf
Arifler ve Olağanüstü Hadiselerin Sırları İbni Sina
Aristo General Motors'u Yönetseydi? Tom Morris
Armağan Sezai Karakoç
Arslan Pençesi Muhammed Emin Yıldırım
Arzu ile Kamber Necdet Ekici
Asala'dan Bir Kız Sevdim Erdal Erkut
Asi Orkun Uçar
Aşk Elif Şafak
Aşkın Celladı Irvin D. Yalom
Atlas Vazgeçti 1. Bölüm: İtirazsız Ayn Rand
Atlas Vazgeçti 2. Bölüm: Ya Öyle Ya Böyle Ayn Rand
Atlas Vazgeçti 3. Bölüm: Gerçek Gerçektir Ayn Rand
Ayasofya Dile Geldi Durali Yılmaz
Ayasofya'nın Sırrı Mehmet U. Sakioğlu
Ayet ve Hadislerle Esmaül - Hüsna Şerhi Mustafa Necati Bursalı
Ayine İskender Pala
Aylaklığa Övgü Bertrand Russell
Aynadaki Yalan Necip Fazıl Kısakürek
Azize'nin Son Günü Cihan Aktaş
Bab-ı Aşk Şems-i Tebrizi
Babıali Necip Fazıl Kısakürek
Babil Hammurabi'nin Mührü Hans Kneifel
Babil'de Ölüm İstanbul'da Aşk İskender Pala
Bahçeler Sokaklar Fatma Barbarosoğlu
Başbuğ Velilerden 33 Necip Fazıl Kısakürek
Baudolino Umberto Eco
Bay Pipo Doğan Yurdakul
Beatrice'ten Sonra Birinci Yüzyıl Amin Maalouf
Ben Dünyanın En Akıllı İnsanıyım Erdal Demirkıran
Benim Adım Kırmızı Orhan Pamuk
Benim Üniversitelerim Maksim Gorki
Beşinci Dağ Paulo Coelho
Beyaz Geceler Fyodor Mihailoviç Dostoyevski
Beyaz Kale Orhan Pamuk
Beyaz Zambaklar Ülkesinde Grigory Petrov
Bilgelik Kulesi Sadık Yalsızuçanlar
Bilginin Gücü M. Said Çekmegil
Bilirbilmezler Gustave Flaubert
Bir Adam Girdi Şehre Koşarak Tarık Tufan
Bir Adam Yaratmak Necip Fazıl Kısakürek
Bir Bilim Adamının Romanı Oğuz Atay
Bir Çift Yürek Marlo Morgan
Bir Değirmendir Bu Dünya Cahit Zarifoğlu
Bir Delinin Hatıra Defteri Nikolay Vasilyeviç Gogol
Bir Fatih Kırk Fetih 40lar Kulübü
Bir İdam Mahkumunun Son Günü Victor Hugo
Bir izdivacın Romanı Aleksey Nikolayeviç Tolstoy
Bir Kez Daha Aslı Erdoğan
Bir Kış Gecesi Burak Turna
Bir Kitap Bir Balta Ömer Faruk Dönmez
Bir Masalmış Kolesterol Shane Ellison
Bir Sufi'nin Portresi Muhyiddin İbn Arabi 
Bir Yaz Gecesi Rüyası William Shakespeare
Bir Yobazın Günlüğü Ömer Faruk Dönmez
Biz Osmanlıyız Yavuz Bahadıroğlu
Bostan Şirazlı Şeyh Sadi Şirazî
Böyle Buyurdu Zerdüşt Friedrich Wilhelm Nietzsche
Brandenburg Glenn Meade
Brida Paulo Coelho
Bu Ülke Cemil Meriç
Bulantı Jean Paul Sartre
Bülbülün Kırk Şarkısı İskender Pala
Bunları Düşün Jiddu Krishnamurti
Burun Nikolay Vasilyeviç Gogol
Cam Irmağı Taş Gemi Nazan Bekiroğlu
Cam ve Elmas Sadık Yalsızuçanlar
Cennete Doğru Abidler Yolu İmam Gazali
Cennetin Doğusu John Steinbeck
Cesur Yeni Dünya Aldous Huxley
Cevdet Bey ve Oğulları Orhan Pamuk
CIA'den Medya'ya Kitlelerin Kontrolü Jim Keith
Çile Necip Fazıl Kısakürek
Cimri Jean-Baptiste Poquelin Moliere
Cinnet Vladimir Nabokov
Çöldeki Penguen Bülent Akyürek
Çöle İnen Nur Necip Fazıl Kısakürek
Coriolanus William Shakespeare
Cümle Kapısı Nazan Bekiroğlu
Da Vinci Şifresi Dan Brown
Dahiler ve Deliler Mehmed Niyazi
Dar Kapı Andre Gide
Dark Majesty Texe Marrs
De Profundis Oscar Wilde
Deccal Friedrich Wilhelm Nietzsche
Dedektif Auguste Dupin Öyküleri Edgar Allan Poe
Deli Görünüşlü Akıllı Behlül Danende Hayrettin İvgin
Demir Ökçe Jack London
Derin İmparatorluk Orkun Uçar
Dervişan Ömer Faruk Dönmez
Devlet Platon 
Dijital Kale Dan Brown
Dikkat Yazılı Var! Ahmet Gülüm
Diriliş Muştusu Sezai Karakoç
Doğu Ekspresinde Cinayet Agatha Christie
Doğu'nun Limanları Amin Maalouf
Dokuz Öykü Jerome David Salinger
Dokuzuncu Hariciye Koğuşu Peyami Safa
Don Kişot Miguel de Cervantes Saavedra
Dönüşüm Franz Kafka
Dorian Gray'in Portresi Oscar Wilde
Dost Kazanma ve İnsanları Etkileme Sanatı Dale Carnegie
Drina Köprüsü İvo Andriç
Dublörün Dilemması Murat Menteş
Dünün Dünyası Stefan Zweig
Dünyanın En Akıllı İnsanı'ndan Masallar Erdal Demirkıran
Dünyanın İlk Günü Beyazıt Akman
Duvar Jean Paul Sartre
Düzceli Mehmet Halit Ertuğrul
Zübeyr B. Avvam Muhammed Emin Yıldırım
Efsane İskender Pala
Ego: Hayatın Kaynağı, Manası ve Haysiyeti Ayn Rand
El- Fethu'r Rabbani Abdülkadir Geylani
El-Ezkar Peygamberimizden (s.a.v.) Dualar İmam Nevevi
Elhamra Endülüs'ün Yaşayan Efsanesi Washington Irwing
Elif Paulo Coelho
Ebu Ubeyde b. Cerrah (r.a.) Muhammed Emin Yıldırım
Hz. Ebubekir Mustafa Necati Bursalı
Esmaü'l- Hüsna Kitabı İmam Gazali
Esmaü-l-Hüsna Şerhi Ali Osman Tatlısu
Esselam Necip Fazıl Kısakürek
Ev Sahibesi Fyodor Mihailoviç Dostoyevski
Ey Vatan Osman Pamukoğlu
Fahim Bey ve Biz Abdülhak Şinasi Hisar
Fatih Harbiye Peyami Safa
Fatih Sultan Mehmet Ebubekir Subaşı
Fatih Sultan Mehmet Ekrem Yeşilçayır
Fatih Sultan Mehmet Yüksel Yazıcı
Fatih Sultan Mehmet ve İstanbul'un Fethi Yavuz Bahadıroğlu
Fatih'in Kanatları Yusuf Dursun
Fatih'in Rüyası Mustafa Armağan
Faust Johann Wolfgang von Goethe
Fedailerin Kalesi Alamut Vladimir Bartol
Filistin'in Kırk Taşı 40lar Kulübü
Fırtına William Shakespeare
Foucault Sarkacı Umberto Eco
Franny ve Zooey Jerome David Salinger
Gaia Teorisi Maxime Chattam
Garanti Karantina Murat Menteş
Gariplerin Kitabı Ian Dallas
Gazap Üzümleri John Steinbeck
Genç Werther'in Acıları Johann Wolfgang von Goethe
Gezgin Sadık Yalsızuçanlar
Gılgameş Harald Braem
Gizli Tarih Joel Levy
Gizli Yüz Orhan Pamuk
Gizliden Sesler - Fütuh'ül - Gayb Abdülkadir Geylani
Godot'yu Beklerken Samuel Beckett
Gönül Nimetleri İmam Kastalani
Gönül Tahtımızın Eşsiz Sultanı Efendimiz Reşit Haylamaz
Göz Vladimir Nabokov
Gözleri İntihar Mavi Yusuf Hayaloğlu
Gül Yetiştiren Adam Rasim Özdenören
Gül'ün Şavkı İbrahim Birol
Gülistan Şirazlı Şeyh Sadi Şirazî
Gülücük Cahit Zarifoğlu
Gün Doğmadan Sezai Karakoç
Güneş Ülkesi Tommaso Campanella
Günümüz İnsanına Fususu'l-Hikem Muhyiddin İbn Arabi
Gunyetü't Talibin  Abdülkadir Geylani
Güvercin Gerdanlığı İbn Hazm
Alamut'a Dönüş Ernst W. Heine
Hac Paulo Coelho
Hacı Murat Lev Nikolayeviç Tolstoy
Halidiye Risalesi Halid El-Bağdadi
Hamlet William Shakespeare
Hamza Ömer Faruk Dönmez
Hanedan Selman Kayabaşı
Hastalık Hastası Jean-Baptiste Poquelin Moliere
Hay Bin Yakzan İbn Sina
Hayalet Süvari Theodor W. Storm
Hayatın İçinden Cüneyd Suavi
Hayatın Kaynağı Ayn Rand
Hayatın Sessizliğinde Aslı Erdoğan
Hayvan Çiftliği George Orwell
Hayyam Sadık Yalsızuçanlar
Hayyam ve Rubaileri Abdülbaki Gölpınarlı
Hazret-i Ali Necip Fazıl Kısakürek
Hep Aynı Hikaye Ömer Faruk Dönmez
Hesaplaşma Necip Fazıl Kısakürek
Hiçbiryer Fatma Barbarosoğlu
Hiçbiryer'den Haberler William Morris
Hidayetin Başlangıcı İmam Gazali
Hikayeler Cahit Zarifoğlu
Hikayelerim Necip Fazıl Kısakürek
Hırçın Kız William Shakespeare
Hızlı Okuma Mustafa Ruşen
Ey Oğul İmam Gazali
Hüsn ü Aşk Şeyh Galib
Hutbeler M. Necati Bursalı
Huzur Sokağı Şule Yüksel Şenler
Hz. Ali (Radıyallahu Anh) Mustafa Necati Bursalı
Hz. Muhammed'in Hayatı Martin Lings
Hz. Ömer Radıyallahu Anh Mustafa Necati Bursalı
Hz. Osman (Radıyallahu Anh) Mustafa Necati Bursalı
Hz. Peygamber (s.a.v)'in Hayatı İbn Kesir
İbni Sina'nın Talebesi Hekim Noah Gordon
İbrahim Ethem Necip Fazıl Kısakürek
İçimizdeki Şeytan Lev Nikolayeviç Tolstoy
İdeolocya Örgüsü Necip Fazıl Kısakürek
İflas Etmenin Yolları Erdal Demirkıran
İhanet Noktası Dan Brown
İhtiyacımız Olan Felsefe Ayn Rand
İki Dirhem Bir Çekirdek İskender Pala
İki Kişilik Rüyalar Fatma Barbarosoğlu
İlahi Aşk Muhyiddin İbn Arabi
İlahi Komedya Dante Alighieri
İlahiname Feridüddin Attar
İlköğretim İçin Safahat Mehmet Akif Ersoy
İlluminati Texe Marrs
İlyada Robert Krugmann
İman ve Aksiyon Necip Fazıl Kısakürek
İnsan & Erkek ve Kadın Salih Mirzabeyoğlu
İnsan Ne ile Yaşar? Lev Nikolayeviç Tolstoy
İşi Vaktinden Çok Olanlar Nureddin Yıldız
Işığın Savaşçısının Elkitabı Paulo Coelho
Işık Bahçeleri Amin Maalouf
İsimle Ateş Arasında Nazan Bekiroğlu
İslam'a Kırk Hayat 40lar Kulübü
İstanbul'un Fethi Fatih Okay
İstanbula Hasret Necip Fazıl Kısakürek
İstihbarat Teknikleri Gültekin Avcı
İyinin ve Kötünün Ötesinde Friedrich Wilhelm Nietzsche
Jaguar Güneş Altında Italo Calvino
Joseph Fouche Stefan Zweig
Julius Caesar William Shakespeare
Kabuk Adam Aslı Erdoğan
Kadim Bilgeliğin Yeniden Keşfi Fernand Schwarz
Kafkas Ruleti Selman Kayabaşı
Kalbimin Efendisi Salih Suruç
Kalp Süvarileri Münire Danış
Kalplerin Keşfi İmam Gazali
Kanlı Sarık Necip Fazıl Kısakürek
Kaosun Sırları Maxime Chattam
Kar Orhan Pamuk
Kar Kurdu Glenn Meade
Kara Kitap Orhan Pamuk
Kara Tohum Osman Pamukoğlu
Karamazov Kardeşler Fyodor Mihailoviç Dostoyevski
Karanlıkta Kahkaha Vladimir Nabokov
Karar Odası Selman Kayabaşı
Kartal Yuvası Alamut James Boschert
Katıraslan Cahit Zarifoğlu
Kayıp Gül Serdar Özkan
Kazaklar Lev Nikolayeviç Tolstoy
Kazanan Yalnızdır Paulo Coelho
Kelile ve Dimne Beydeba 
Kendini Arayan Adam Halit Ertuğrul
Kendinizi ve Başkalarını Motive Etmenin 1001 Yolu Sang H Kim
Kerem ile Aslı Sadık Yalsızuçanlar
Kibarlık Budalası Jean-Baptiste Poquelin Moliere
Kimlik Milan Kundera 
Kırk Hadis İmam-ı Nevevi
Kırk Kelamda İstanbul 40lar Kulübü
Kırmızı Pelerinli Kent Aslı Erdoğan
Kış Masalı William Shakespeare
Kitab-ı Aşk İskender Pala
Kızıl Nehirler Jean-Christophe Grangé
Kızıl Vaiz Orkun Uçar
Knulp Hermann Hesse
Komisar Martyn Burke
Komünist Manifesto Karl Marx
Konfüçyüs Yu Dan
Kör Baykuş Sadık Hidayet
Korkma Ben Varım Murat Menteş
Korkuyu Beklerken Oğuz Atay
Kostantiniye ve Ayasofya Efsaneleri Stefanos Yerasimos
Kral Lear William Shakespeare
Kröyçer Sonat Lev Nikolayeviç Tolstoy
Küçük Ağaç'ın Eğitimi Forrest Carter
Küçük Kara Balık Samed Behrengi
Küçük Prens Antoine de Saint-Exupery
Küçük Şehzade Cahit Zarifoğlu
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi Ramazan Şeşen
Küller Altında Yakın Tarih Mustafa Armağan
Kulüp Bilderberg Daniel Estulin
Kum Kitabı Jorge Luis Borges
Kumarbaz Fyodor Mihailoviç Dostoyevski
Kur'an Mucizeleri M. Sinan Adalı
Kuran-ı Kerim Meali Diyanet İşleri Meali
Kuran-ı Kerim Türkçe Anlamı Şaban Piriş
Kuran-ı Kerim ve Yüce Meali Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Kuran-ı Kerim'in Metinsiz Muhtasar Meali HAYRAT VAKFI YAYINLARI
Kuran-ı Kerimin Türkçe Meali İhsan Atasoy
Kuran-ı Kerim ve Açıklamalı Meali DİYANET VAKFI YAYINLARI
Kurtlar İmparatorluğu Jean-Christophe Grangé
Kuşların Dili Cahit Zarifoğlu
Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacib
La: Sonsuzluk Hecesi Nazan Bekiroğlu
Leyla ile Mecnun İskender Pala
Leyla ve Mecnun Fuzuli
Leyleklerin Uçuşu Jean-Christophe Grangé
Lila Ahlakın Sorgulanması Robert M. Pirsig
Lujin Savunması Vladimir Nabokov
Lykurgos'un Hayatı Plutarkhos
Macbeth William Shakespeare
Mahşer Muganna Hüseyinov
Mahzen-i Esrar Nizami
Martı Jonathan Livingston Richard Bach
Martin Eden Jack London
Mavi Lale Nazan Bekiroğlu
Medeniyetimizin Sosyal Dinamikleri İskilipli Mehmed Atıf
Mehdix Turgay Güler
Melekler ve Şeytanlar Dan Brown
Memleket Havaları İbrahim Sadri
Metal Fırtına Burak Turna Orkun Uçar
Metal Fırtına 2 Kayıp Naaş Orkun Uçar
Metal Fırtına 2 - Kurtuluş Burak Turna
Metal Fırtına 3 - Karşı Saldırı Burak Turna
Metal Fırtına 3 Kızıl Kurt Orkun Uçar
Metal Fırtına 4 Gizli Güç Burak Turna
Metal Fırtına 4 Turan Orkun Uçar
Metal Fırtına 5: Karanlık Savaş Burak Turna
Metal Fırtına 6 - Uyanış Burak Turna
Meydan Ortaya Çıktığında Sezai Karakoç
Mihmandar İskender Pala
Mimoza Sürgünü Nazan Bekiroğlu
Mir'atü'l İrfan Muhyiddin İbn Arabi 
Mor İnek Seth Godin
Mossad'dan Gelen Kadın Peter Hounam
Motorlu Kuş Cahit Zarifoğlu
Mucizevi Mandarin Aslı Erdoğan
Muhafız Selman Kayabaşı
Muhsin Yazıcıoğlu Suikasti Orhun Ertuğrul Bozok
Muhteşem Şair Muhibbi İskender Pala
Mukaddes Emanet Necip Fazıl Kısakürek
Münevver Arkadaş Cengiz Özakıncı
Mus'ab b. Umeyr Ömer Döngeloğlu
Namaz Muhasebesi Nureddin Yıldız
Namazda Huşuya Götüren 33 Etken M. Salih El - Müneccid
Ne Yapmalı? Oktay Sinanoğlu
Neveser Cengiz Özakıncı
Nietzsche Ağladığında Irvin D. Yalom
Nükleer Darbe Burak Turna
Nun Masalları Nazan Bekiroğlu
O ve Ben Necip Fazıl Kısakürek
Od İskender Pala
Öfke ve Hiciv Necip Fazıl Kısakürek
Olasılıksız Adam Fawer
Ölü Bir Yazarın Anlattıkları Ömer Faruk Dönmez
Ölü Canlar Nikolay Vasilyeviç Gogol
Ölüler Evinden Anılar Fyodor Mihailoviç Dostoyevski
Ölüm Manifestosu Lev Nikolayeviç Tolstoy
Ölümcül Kimlikler Amin Maalouf
Olumlu Düşünmenin Gücü Norman Vıncent Peale
Ölümsüzlük Peşinde Gılgameş Thomas R. P. Mielke
Ömer Hayyam Rubaileri Nuriye Yiğitler
Ömer Hayyam ve Rubaileri Asaf Halet Çelebi
Onikinci Gece William Shakespeare
Onlar Böyleydi İmam Nevevi
Operasyon Selman Kayabaşı
Osman Birinci Kitap - Aşk Beyazıt Akman
Osman İkinci Kitap - Savaş Beyazıt Akman
Osmanlı'nın Gizlenen İşgali - 1909 Burak Turna
Öteki Fyodor Mihailoviç Dostoyevski
Öteki Renkler Orhan Pamuk
Othello William Shakespeare
Otranto Şatosu Horace Walpole
Oyunlarla Yaşayanlar Oğuz Atay
Özün Özü Muhyiddin İbn Arabi 
Palto Nikolay Vasilyeviç Gogol
Parmaksız Salih Necip Fazıl Kısakürek
Petersburg'lu Usta John Maxwell Coetzee
Peygamberimizin Hayatı Ahmet Efe
Peygamberimizin Hayatı Seyyid İmam Şibli
Peygamberler Tarihi I-II M. Asım Köksal
Piedra Irmağı'nın Kıyısında Oturdum Ağladım Paulo Coelho
Piyesler Sezai Karakoç
Posta Kutusundaki Mızıka A. Ali Ural
Prens Niccolo Machiavelli
Püf Noktası Necip Fazıl Kısakürek
Puslu Kıtalar Atlası İhsan Oktay Anar
Rabıta-i Şerife Esseyyid Abdülhakim Arvasi
Radyo Oyunları Cahit Zarifoğlu
Rahmet Peygamberi Ebu'l Hasan Ali en-Nedvi
Ramuz'ül Ehadis Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi
Reis Soner Yalçın
Rejim Düşmanı Rıza Hüseyin Yılmaz
Resul'e Kırk Mektup 40lar Kulübü
Risale-i Kudsiyye Muhammed Parsa
Risaleler Hasan El-Benna
Riyazü's Salihin (3 cilt) İmam Nevevi
Robinson Crusoe Daniel Defoe
Romanlar Cahit Zarifoğlu
Romeo ve Juliet William Shakespeare
Ruhi Mücerret Murat Menteş
Ruhlar Dükkanı Stephen King
Ruhlar Kuyusu Turgay Güler
Sabır Taşı Necip Fazıl Kısakürek
Sadakatte Zirve Hz. Ebubekir (R.A.) Salih Suruç
Safahat Mehmet Akif Ersoy
Şah ve Sultan İskender Pala
Sahte Kahramanlar Necip Fazıl Kısakürek
Şaman Harald Braem
Satılık İmparatorluk Mustafa Armağan
Satranç Stefan Zweig
Sefiller Victor Hugo
Talha B. Ubeydullah Muhammed Emin Yıldırım
Şeker Portakalı Jose Mauro de Vasconcelos
Semerkant Amin Maalouf
Serçekuş Cahit Zarifoğlu
Sessiz Ev Orhan Pamuk
Sessizlik Diyarı Sadık Yalsızuçanlar
Şeytan Lev Nikolayeviç Tolstoy
Şeytan ve Genç Kadın Paulo Coelho
Şeytan Yemini Jean-Christophe Grangé
Siddhartha Hermann Hesse
Sıfatü´s-Safve İbnü'l Cevzi
Şiirler Cahit Zarifoğlu
Simyacı Paulo Coelho
Sınırsız Güç Anthony Robbins
Sır Mustafa Kutlu
Sır Küpü - Kaos Teorisi Turgay Güler
Sırru'l-Esrar Abdülkadir Geylani
Siyasete Dair Temel Bilgiler İbn Rüşd
Siyasetname Nizamü'l Mülk
Size Nasıl Geliyorsa William Shakespeare
Sokrates'in Savunması Platon 
Şölen Platon 
Son Sefarad Beyazıt Akman
Son Yüzyıl Büyük Türk Şiiri Antolojisi Ataol Behramoğlu
Soneler William Shakespeare
Sonsuzluk Yolculuğu Muhammed Bozdağ
Sonuçlardan Sebeplere Sebeplerden Faillere Mahir Kaynak
Suç ve Ceza Fyodor Mihailoviç Dostoyevski
Sufilere Armağan Molla Cami 
Süleyman Operasyonu Burak Turna
Sütçü İmam Cahit Zarifoğlu
Tac Tercemesi ve Şerhi Mansur Ali Nasıf El Hüseyni
Tahir ile Zühre Münire Danış
Talanya Levent Burak Yıldız
Tanios Kayası Amin Maalouf
Taras Bulba Nikolay Vasilyeviç Gogol
İsyan A. Svanidze
Taş Meclisi Jean-Christophe Grangé
Tasavvuf Bahçeleri Esseyyid Abdülhakim Arvasi
Tasavvuf ve Ahlak Eğitimi Hasan El-Benna
Tasavvufun Esasları İmam Gazali
Tehlikeli Oyunlar Oğuz Atay
Teşkilat Selman Kayabaşı
Tıkanma Chuck Palahniuk
Tohum Necip Fazıl Kısakürek
Tol Murat Uyurkulak
Tragedyanın Doğuşu Friedrich Wilhelm Nietzsche
Truva'nın İntikamı Erhan Afyoncu
Tutunamayanlar Oğuz Atay
Üçüncü Dünya Savaşı Burak Turna
Ufukların Sultanı Fatih Sultan Mehmed Mustafa Armağan
Ulu Hakan İkinci Abdülhamid Han Necip Fazıl Kısakürek
Ulus Devletin Çöküşü Robert Cooper
Unutulanlar Dışında Yeni Bir Şey Yok Osman Pamukoğlu
Üstad'a 40 Kalem 40lar Kulübü
Ütopya Thomas More
Uzaktan Aşk Amin Maalouf
Vadideki Zambak Honore de Balzac 
Vatan Dostu Sultan Vahidüddin Necip Fazıl Kısakürek
Veda Etme Öğretmenim Yılmaz Erdoğan
Veliler Serdarı Hasan Basri (k.s.) İbnü'l Cevzi
Veronika Ölmek İstiyor Paulo Coelho
Vişne Bahçesi Anton Çehov
Ya Tahammül Ya Sefer Mustafa Kutlu
Yabancı Albert Camus
Yalnızız Peyami Safa
Yaşamak Cahit Zarifoğlu
Yaşamak İstiyorum Ayn Rand
Yeni Atlantis Francis Bacon
Yeni Hayat Orhan Pamuk
Yeraltından Notlar Fyodor Mihailoviç Dostoyevski
Yeter ki Sonu İyi Bitsin William Shakespeare
Yıldızların Efendisi Hayyam Harold Lamb
Yok Yere Yaygara William Shakespeare
Yolların Başlangıcı Amin Maalouf
Yüce Sultan Miguel de Cervantes Saavedra
Yunus Ahmet Efe
Yunus Emre Necip Fazıl Kısakürek
Yunus Emre Sezai Karakoç
Yüreğinin Götürdüğü Yere Git Susanna Tamaro
Yürekdede ile Padişah Cahit Zarifoğlu
Yusuf ile Züleyha Nazan Bekiroğlu
Yüzüncü Ad Amin Maalouf
Zahir Paulo Coelho
Zamanın Kanı Maxime Chattam
Zekiler Kitabı İbnü'l Cevzi
Zen Kaçıkları Jack Kerouac
Zen ve Motosiklet Bakım Sanatı Robert M. Pirsig
Zengin Hayaller Peşinde Cahit Zarifoğlu
Zifir Burak Turan
Zorluklarla Mücadele Herbert N. Casson
Zühd Hasan-ı Basri