27 Temmuz 2015 Pazartesi

Kalp gözünün açılmasını istiyor musun?
-Kimlerin kalp gözleri açık olur ?

+Kalp gözünün açılmasını istiyor musun?

“Hevâ ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın (kendi katındaki) bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hâla ibret almayacak mısınız?” CÂSİYE-23

“Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.” A'RAF Suresi 179

“Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar, sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir! Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez.” KASAS-50

“(Seni yalanlayanlar) hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki, gözler kör olmaz; lâkin göğüsler içindeki kalpler kör olur.” HACC Suresi 46

“Takvâya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda (Allah'ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp hemen gerçeği görürler.” A'RAF Suresi 201

“79. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. 80. Bil ki sen ölülere işittiremezsin, arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da dâveti duyuramazsın. 81. Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin.” NEML Suresi 79-81

“58. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misale yer vermişizdir. Şayet onlara bir mucize getirsen inkârcılar kesinlikle şöyle diyeceklerdir: Siz ancak bâtıl şeyler ortaya atmaktasınız. 59. İşte bilmeyenlerin (hakkı tanımayanların) kalplerini Allah böylece mühürler.” RUM SURESİ 58-59

“Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız O, size iyi ile kötüyü ayırdedecek bir anlayış verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir.” ENFAL SURESİ 29

“Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir.” TEGÂBUN-11

“Onlara bir mucize getirmediğin zaman, (ötekiler gibi) onu da derleyip getirseydin ya! derler. De ki: Ben ancak Rabbimden bana vahyolunana uyarım. Bu (Kur'an), Rabbinizden gelen basîretlerdir (kalp gözlerini açan beyanlardır); inanan bir kavim için hidayet ve rahmettir.” A'RÂF Suresi 203

“De ki: Ben size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben, sadece bana vahyolunana uyarım. De ki: Kör ile gören hiç bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?” EN'AM Suresi 50

“(Doğrusu) size Rabbiniz tarafından basiretler (idrak kabiliyeti) verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim.” ENAM-104

Bir bedevi gelip Hz. Peygamber’e sorar: “Ben orucumu tutar, namazımı kılarım. Bunun dışında pek fazla bir ibadetim yok. Çünkü fakir bir adamım. Hac ve zekâta gücüm yok. Kıyamette benim yerim neresi?” Peygamberimiz (Salat ve Selam O’na Olsun) tebessüm ettikten sonra buyurur ki: “Gözünü haramdan ve insanlara küçümseme nazarıyla bakmaktan; kalbini haset ve fesattan, dilini yalan ve gıybetten korursan yerin cennettir.” (Ebû Tâlib Mekkî, Kûtü’l-kulûb, Beyrut 2005, II, 356; Gazzâlî, İhyâ, Beyrût ts., Dâru’l-ma’rife, IV, 149.)

Hz. Vabisa anlatıyor: Hz. Peygamber (a.s.m)’e iyilik ve kötülük hakkında her şeyi sormak için yanına vardım. İki veya üç defa "Yanıma gel, yaklaş." diye buyurdu. Meclisteki insanların üzerinden adımlarımı atıp giderken, onlar, yerimde durmamı istiyorlardı. Fakat ben “Bırakın beni, bütün insanlardan bana daha sevgili olan Resulullah’a yakın olmak istiyorum.” dedim. Resulullah (a.s.m) da “Bırakın onu, ey Vabisa! Yaklaş.” diye buyurdu. Yanına yaklaşıp önünde oturdum. Bana “Senin niçin geldiğini ben mi söyleyeyim; yoksa sen mi soracaksın?” deyince, "Siz söyleyin.” dedim. “Sen iyilik ve kötülük hakkında soru sormak için geldin.” buyurdu. “Evet!..” dedim. Bunun üzerine üç parmağını göğsüme dokundurarak “Ey Vabisa! Kalbine danış, nefsine danış.” buyurdu ve bunu üç defa tekrarladı. Sonra da şöyle devam etti, “İyilik nefsin yatıştığı şeydir. Kötülük ise -insanlar sana fetva verseler bile- nefsi tırmalayan, sinede gel-gitler / tereddütler meydana getiren şeydir.” (Müsned, 4/228; Mecmâu'z-Zevâid, 1/175,10/297; Darimi, Büyu, 2; Süyûtî, Câmi’u’s-Sağîr, 1/40)

Aynı konuyla ilgili olarak Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Seni işkillendiren şeyi bırak, işkillendirmeyene geç. Çünkü doğruluk iç huzuru verir, yalan da şüphe ve tereddüt doğurur.” (Tirmizî, Kıyâmet 60)

Peygamberimiz (Salat ve Selam O’na Olsun) şöyle buyurdu: "Kalpler tıpkı demir gibi paslanır. Cilâsı ise bağışlanma dilemektir." Câmiü's-Sağir, Hadis No.-2389

kalp gözü diğer kişilerin bahsettiği gibi çok karmaşık bir şey değildir ve isteyen herkesin ulaşabileceği yakınlıktadır fakat mesele kalp gözünü açmak isteyip istemediğimizdir

eğer istiyor isek Allah’ın emir ve yasaklarına harfiyen uymalıyız

yani ben bunu yazıyorum fakat yazdığımdan ziyade eğer ben bunlara uymaz isem benimde kalp gözüm görmüyor demektir

kalp gözü açılan bir insan uçmaz arkadaşlar yani zorlama bilgilerle yüce insan bilmem ne diye bazı insanları yüceltmenin anlamı yoktur

unutmayın ki çok amel işlemekten ziyade ihlaslı(samimi) amel işlemek daha önemlidir inşallah Rabbim bizleri gerçekleri görenlerden ve uyanlardan eyler Allah sonumuzu hayr etsin

ayrıca bu yazıyı okumanızı tavsiye ederim

% Kaç Müslümansın İslamda Emir ve Yasaklar

Bu yazı bir test değildir fakat bu hayatın bir test olduğunu unutmayınhttp://mustafa1senyurt.blogspot.com.tr/2015/07/kac-muslumansn-islamda-emir-ve-yasaklar.html

14 Temmuz 2015 Salı

Hiçbir faydası olmayan ve bir çok hastalığa sebep olan sigara haramdır.
Hiçbir faydası olmayan ve bir çok hastalığa sebep olan sigara haramdır. İsraf olduğu haramdır. Çevreye ve çevrenizdeki insanlara zarar verdiği için de kul hakkı vardır. Düşünen insan sigara içmez! Allah’tan korkan insan sigara içmez!

“Peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten meneder, onlara temiz şeyleri helâl, pis şeyleri haram kılar.” A'RÂF-157

Canının çektiği ve arzu ettiğin her şeyi yemen, şüphesiz israftır!” (İbn-i Mâce, Et‘ime, 51)

Rasûlullah’ın (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilir: “Sarmısak ya da soğan yiyen bizden ayrı dursun” veya şöyle dedi: “Mescidimizden uzak dursun, evinde otursun.”[1] Müslim’in bir rivayetinde ise şöyle buyurur: “Soğan, sarmısak ve pırasa yiyen mescidimize yaklaşmasın. Çünkü melekler, ademoğlunun rahatsız olduğu şeyden rahatsız olur.” [1] Buhari. Bkz Fethu’l-Bari: 2/339. [2] Müslim: 1/395.

(5163)- Nu'man İbnu Beşir (radıyallahu anhümâ) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Şurası muhakkak ki, haramlar apaçık bellidir, helaller de apaçık bellidir. Bu ikisi arasında (haram veya helal olduğu) şüpheli olanlar vardır. İnsanlardan çoğu bunları bilmez. Bu durumda, kim şüpheli şeylerden kaçınırsa, dinini de, ırzını da tebrie etmiş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur, tıpkı koruluğun etrafında sürüsünü otlatan çoban gibi ki, her an koruluğa düşebilecek durumdadır. Haberiniz olsun, her melikin bir koruluğu vardır, Allah'ın koruluğu da haramlarıdır. Haberiniz olsun, cesette bir et parçası var ki, eğer o sağlıklı olursa cesedin tamamı sağlıklı olur, eğer o bozulursa, cesedin tamamı bozulur. Haberiniz olsun bu et parçası kalptir." [Buharî, İman 39, Büyû 2; Müslim, Müsakat 107, (1599); Ebu Davud, Büyû 3, (3329, 3330); Tirmizî, Büyû 1, (1205); Nesâî, Büyû 2, (7, 241).]

“Ey insanlar! Sizler, bana kokusu kötü gelen iki bitki yiyorsunuz: Soğan ve sarımsak. Ben Allah Rasulü s.a.v.’in, bu ikisinden herhangi birinin kokusunu bir kimsede hissettiği zaman, onun Baki’ye çıkarılmasını emir buyurduğunu görmüşümdür. İçinizden onları mecburen yiyen olursa, pişirmek suretiyle öldürsün kokuları çıkmaz hale geldikten sonra yesin.” Hazreti Ömer

“Dininizi iyi Öğrenin, ona göre yaşayın. Yoksa Yaşadığınızı Din Zannedersiniz ''Hazreti Ömer

dikkat edin faydalı olan soğan ve sarmısak sadece koktuğu için yasaklanmıştır sigara gibi pis bir şeyle kılınan namaz şüphelidir!!!

“Sigara tiryakiliği masum bir alışkanlık değildir, onu savunmak son derece büyük zararlara yeşil ışık yakmak, razı olmak demektir. Aksini iddia edenler milyonlarca insanın sorumluluğunu üzerine alır. "Dinde fakihlik" böyle hassas konularda isabetli karar vermekle belli olur “ Mahmud Esad Coşan

İhsan Şenocak: “Sigara içmek iki cihetten haramdır

İslam’da bir mesele hakkında hüküm vermeden önce mevzuyu gereği gibi bilmek zarureti vardır. Bu nedenle meseleyi ehline götürmek ve oradan çıkan neticeye göre hükme varmak gerekir. Zaten Allah’ın kitabında “Bilmiyorsanız zikir ehline sorun” buyrulur. Burada zikir ehlinden kasıt, meseleyi bilen kimselerdir.

Bundan önceki devirlerde sigara hakkında görüş bildiren âlimler zamanın bilgisine göre hareket ediyorlardı. O zamanlarda tıp ilmi şimdiki gibi ilerlemiş durumda değildi, sigaranın zararları bugünkü gibi bilinmiyordu. Dolayısıyla kimi âlimlerin verdiği ‘mübah’ fetvası kendi zamanı açısından geçerli sayılabilir. Ancak bugünkü bilgiler ışığında, sigaranın bunca zararı ortaya çıkmışken bu fetva bizi bağlamaz.

Elimizdeki mâlumat ışığında bugün sigara hakkında ‘haramdır’ diyebiliyoruz. Evet, sigara içmek iki cihetten bakıldığında kesinlikle haramdır.

– Bu beden bize Allahu Teala’nın emanetidir. Bir kimse nasıl kendi elini satırın altına koyup “Benim elim değil mi, istersem keserim” diyemezse ve bunu yaptığı takdirde haram işlemiş sayılırsa, sigaranın tahrip ettiği beden de bizim kendi malımız değildir. Allahu Teala, kitabında “Kendinizi öldürmeyin” buyuruyor. Dolayısıyla sigara içmek, bedenimize doğrudan zarar verdiği için haramdır.

– İkincisi ise israf konusudur. İslamda kişinin elindeki imkanları faydasız işlerde heba etmesi yasaklanmıştır. Allahu Teala’nın verdiği imkânı sigara gibi faydasını geçtik, bilakis zararı bulunan bir madde uğruna harcamak israf kapsamına girer. Kur’anı Kerim’de “Saçıp savurmayın” buyrulmaktadır.

Son söz olarak şunu tekrar ifade edelim. Eski âlimler kendilerine sigara hakkında tıbbî hakikatler şimdiki gibi ulaşmadığı için verdikleri “mübahtır” hükmünde mazurdurlar. Ancak bu hüküm daha önce de söylediğim gibi artık bizleri bağlamaz. Biz sigaranın zararlarını toplum olarak mevzunun uzmanlarından neredeyse her gün duyuyoruz.”

Sigara Haramdır Prof Dr Cevat Akşit

https://www.youtube.com/watch?v=AVTd8JUhr7c

Bağımlılıkların en yaygını ve belki de üzerinde en çok konuşulanı tütün/sigara bağımlılığıdır. Sigara hakkında muhtemel fıkhî hükmü, belli açılardan ele alıp değerlendirmeye gitmek gerekmektedir. Bilim adamları sigaranın ihtiva ettiği nikotinin ve sigara dumanının bünyede kanserden, sinir sistemlerinde bozukluğa kadar bir dizi zarar ve hastalığa yol açtığından söz etmektedir.

Kur'an-ı Kerim’de, "Kendinizi elinizle tehlikeye atmayın..." [Bakara suresi, 195] buyurulmuştur. Hadis-i şeriflerin Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.), "Ne doğrudan zarar verme ne de zarara zararla karşılık verme vardır" [İbn Mâce, Sünen, Ahkâm, 17; Mâlik, el-Muvatta', Akzıye, 31] buyurarak, bir kimsenin kendine ve başkalarına zarar vermemesinin temel bir dinî umde/esas olduğunu ifade etmiştir. Sigaranın hem içene hem de çevresinde bulunan kimselere zarar verdiği göz önüne alınınca, hem Allah hakkının hem de kul hakkının birlikte ihlâl edildiği aşikârdır. Yine Kur'an-ı Hakîm’de, "Yiyiniz, içiniz; fakat israf etmeyiniz" [A`râf suresi, 31] buyurulmuş… Resûl-i Ekrem (s.a.v) de daima mutedil, ölçülü davranmayı emretmiş, malın boşa harcanmasını yasaklamıştır.

Müslümanlar sigaraya verdikleri parayı Cihad'a verselerdi,Rusya'yı haritadan silerdik!!! Şamil Basayev

Sigara ve Zararları

Sigara bağımlılık yapıcı bir madde olması ve serbest satılabilmesi nedeniyle günümüzde insan sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden biridir. Yalnızca bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir sorundur da. Sigara içinde en tehlikelileri arsenik (fare zehiri), benzin, kadmiyum (akü metali), hidrojen siyanid (gaz odaları zehiri), toluen (tiner), amonyak ve propilen glikol olmak üzere 4000’in üzerinde kanserojen ve toksik madde bulunmaktadır. Sonuç olarak ciğerlerimizde katran (asfalt) oluşmaktadır.

Sigara bağımlılığının 2 yönü vardır. Fiziksel ve psikolojik bağımlılık. Fiziksel bağımlılığı yapan sigaradaki nikotindir. Psikolojik bağımlılık ise kişiye göre değişir. Kendine güvensiz, sorunlardan kaçan kişiler psikolojik bağımlılığa daha eğilimlidir. Sigaranın içindeki yabancı maddeler dokularda irritasyon ve hasar oluşturur. Buna karşı savunma amacıyla kandan çekilen hücreler iltihap alanına toplanır. Damarların zamanla daralması ile tüm dokulara gelen kan ve oksijen miktarı azalır. Dokunun beslenememesi sonucunda zamanla hasar gelişir. Aslında en dramatik sonuçlarından biri, içindeki kanserojenlerin en yoğun ve uzun etki ettikleri organlar başta olmak üzere tüm kanserlerin oluşma riskini yükseltmesidir.

Ayrıca, sigara diğer uyuşturuculara bir basamak olmaktadır. Sigara kullanan gençlerin büyük bir kısmı alkol kullanmaya da başlamaktadırlar. Sigara içmeyen gençlere göre sekiz kat daha fazla uyuşturucu kullanma riski taşımaktadırlar. Sigara içen gençlerde davranış bozukluğu da görülmektedir, bunlar; kavgacılık, belli bir çeteye girme ya da dikkatsiz ve tedbirsiz cinsel ilişkiler olarak ortaya çıkmaktadır. Sigaraya alışan gençler, başka bir uyuşturucu kullanmasa bile, sigara bağımlısı yetişkinler haline gelmekte ve sağlıklarını tehdit eden kimyasal maddelere bir ömür boyu maruz kalmaktadırlar.

Sigaranın hayatımızda ve vücudumuzda yaptığı olumsuz etkileri sıralayacak olursak, bulunduğunuz ortamlarda kötü ve ağır koku olması, cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri, dişlerde kirli ve pis görünüm ve dişeti hastalıkları, ağız ve yutakta tat alma eksikliği, ağız, yutak, gırtlak, nefes borusu, akciğer, mide , yemek borusu, pankreas, rahim, mesane kanseri riskinde artma, kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi, damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi, beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer), gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük, koku almada azalma, kronik bronşit ve amfizem gibi tıkayıcı akciğer hastalıkları, mide ve yemek borusunda kanama, ülser, iktidarsızlık, ereksiyonda azalma, döllenme yetersizliği, kalıtımsal bozukluklar, ellerde, parmaklarda sararma, tırnaklarda zayıflama, kemik erimesi kılcal damarlarda, el ve ayaklardan başlayarak, kol ve bacaklara kadar tıkanıp bu organların kesilmesine (Burger hastalığı) kadar varan hastalıklar oluşumu olarak sayılabilir. Ayrıca yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur. Sigara dumanı pasif içiciler için de aktif içiciler kadar zararlıdır. Pasif içiciler, sigara içen kişilerin yanında durarak 3.700 çeşit kimyasal gazdan zarar görmektedirler. Bunların büyük bir kısmı zehirlidir, geriye kalan kısmı da kanserojen benzopyrene ve formaldehyde gazlarıdır. Sigara dumanına ne kadar çok maruz kalırsanız, kalp krizi geçirme ve akciğer kanseri olma riskiniz o oranda artar. Gebelikte sigara içen kadınların bebekleri %10-15 eksik kilolu doğdukları gibi ebeveynleri sigara içen çocuklarda astım, üst ve alt solunum yolu infeksiyonları (bronşit, zatürre) riski artmaktadır. İstatistiklere göre, sigara içen annelerin düşük yapma ve ölü doğum yapma oranı içmeyenler göre %50 daha fazladır. Ayrıca, sigara içenlerin bebekleri 21/2 oranında aniden ölüm riski taşır. Gebelikten 4 ay önce sigarayı bırakmak riski ortadan kaldırır.

Sigara ölümcül bir alışkanlıktır. Ülkemizde sigaranın yol açtığı ölümler; trafik, terör, iş kazaları ölümlerinin toplamından beş kat daha fazladır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dünyada en büyük sağlık sorununun sigara olduğunu ilan ederek, her yıl 4 milyon insan sigaradan hayatını kaybettiğini ve eğer, gerekli önlemler alınmazsa bu sayının, önümüzdeki 20 yılda 10 milyona çıkacağını bildirmiştir. Sigaraya başlama yaşının çok erken olması, endüstriyel destek ve sonuçlarının çok çabuk ortaya çıkmaması nedenleriyle sigara bırakma fikri olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaksızın hep ertelenmektedir. Sigaraya başlamak kolay ancak bırakmak zor bir iş olmakla beraber, imkansız değildir. Sigarayı bıraktıktan sonraki ilk 3 gün en zorlu dönemdir.Bu dönemde huzursuzluk, sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü ortaya çıkabilir. Kafeinden uzak durmak, fiziksel aktivite, sigarayı akla getirecek ortamlarda bulunmamak, sakız çiğnemek, kuruyemiş yemek bu dönemi kolay atlatmaya yardımcı olabilir. Piyasada mevcut olan medikal destek tedavisinin ise çıkabilecek yan etkiler açısından, kesinlikle hekim gözetiminde ve tavsiyesinde alınması gerekmektedir. Psikolojik bağımlılığı belirgin olan kişilerde ise profesyonel yardım önerilmelidir.

Sigara bu kadar etkili ve tehlikeli bir madde olmasına karşın, bırakıldığı durumda vücudumuzda belirgin olumlu değişiklikler olmaktadır. 20 dakika sonra tansiyon ve nabız normale iner, 8 saat sonra kandaki oksijen normal düzeye çıkar, 24 saat sonra kalp krizi tehlikesi azalır, 48 saat sonra sinir uçları yenilenmeye başlar, 2 hafta - 3 ay sonra kan dolaşımı dengeye girerken akciğer fonksiyonu %30 oranında iyileşir, 1 - 9 ay sonra öksürük krizleri, bitkinlik, kısa kısa nefes almalar azalır, akciğerler temizlenir ve enfeksiyon tehlikesi azalır, 1 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içenlere oranla yarı yarıya azalır, 5 yıl sonra akciğer kanserinden ölme tehlikesi yarı yarıya azalır, 10 yıl sonra akciğer kanseri tehlikesi, içmeyenlerin düzeyine gelir. 15 yıl sonra koroner yetmezliği tehlikesi sigara içmeyenlerin seviyesine iner.

Öncelikle kendinize bırakmak için bir tarih ve bir yol belirlemeniz gerekmektedir. Son yıllarda sigarayı bırakma konusunda hem toplumsal hem de idari bir çaba görülmekte ve sağlık kuruluşları bu konuda aktif destek sağlamaktadırlar. Birey ve toplum sağlığı için yapılabilecek en iyi şey rotayı belirleyip yola çıkmaktan başka bir şey değildir.

TÜTÜN : Tütün, patlıcangiller familyasından bir bitkidir. Fakat zehirli olduğu için hiçbir hayvan onu yemez. Üzerine böcek bile konmaz. Kendisi baĢlı baĢına zehir olan tütün, yanınca dumanı içinde 4000 civarında canlılar için son derece zararlı maddeler açığa çıkmaktadır.

Sigaranın vücutta izlediği yol izlediği yol Ağız ve burun Nefes borusu Yemek borusu Mide(tükürükle) Hava yolları (bronşlar) Akciğerle(hava kesecikleri) Burada kılcal damarlardan kana emilir Sağ kalbe gelir ve sol kalpten tüm vücuda pompalanır. Damar sistemiyle tüm vücudu dolaşır.

Sigaranın vücuda zararları

Diş ve dişeti hastalıkları Kulak-burun-boğaz rahatsızlıkları, bu bölgelerde kanser riskinde artış Kalp ve damar hastalıkları, yüksek kan basıncı, damar tıkanıklıkları Beyin hücrelerinde tahribat Katarakt riski Solunum rahatsızlıkları Mide rahatsızlıkları Hamilelerde erken ve yetersiz gelişmiş doğum, Cinsel rahatsızlıklar, iktidarsızlık, İnsanlarda sakatlık ve benzer.

Sırt ve Bel Ağrısı – Sigara içmek, belle ilgili hastalıkların tedavisini engelleyen yegâne faktörlerden biridir. Bunun yanında normal insanlarda da zaman zaman Şiddetli sırt ve bel ağrılarına yol açabilir. Bunun nedeni, sigara içen kişilerde vücudun, omurilikteki disklere çok zayıf miktarda oksijen göndermesidir.

Prostat Kanseri – Sigara içmek bütün bu tarz kanser türlerinin %40‟ının nedenidir.

Göğüs Kanseri – Sigara içen kadınlar içmeyenlere göre %75 daha fazla göğüs kanserine yakalanma riski taşır.

Rahim Kanseri – Sigara içen kadınlar içmeyenlere göre 4 kat daha fazla rahim kanserine yakalanma riski taşır.

Çocukluk Solunum Problemleri — Annesi ya da babası sigara içen çocuklar 6 kat daha fazla solunum yolu hastalıklarıyla karşılaşma riski taşır. (Soğuk algınlığı, kulak iltihapları, bronşit, bademcik problemleri, astım ve de zatürre ki bazen ölüme bile yol açar’)

Şeker Hastalığı – Sigara içmek, vücudun insülün salgılama yeteneğini zamanla yok eder. Bu da Ģeker hastalığına yol açar.

İlaca Karşı Bağışıklık – Sigara içenler belli bir ilacın etkili olması için çok daha büyük dozlarda o ilacı kullanmak zorunda kalır.

Kulak Enfeksiyonları – Sigara içenlerin çocuklarının oititis hastalığına yakalanma riskleri vardır.

Emphysema – Bu hastalığın yol açtığı ölümlerin %85’i sigara yüzünden olur. (ciğerlerdeki alveoller zamanla esnekliğini kaybeder. İlerleyen safhalarda, yoğun bir biçimde solunum zorluğu olur ve hasta solunum makinesine bağlanmak zorunda kalır.)

Boğaz Kanseri – Boğaz kanseri vakalarının %80’ine sigara yol açar.

Mide Kanseri – Sigara içenlerin mide veya bağırsak kanserine yakalanma riski içmeyenlere göre 2 kat daha fazladır.

Kalp Hastalıkları – Sigara içenlerin kalp krizine yakalanma riski içmeyenlere göre 4 kat daha fazladır.

Kısırlık – Çiftlerden sadece birinin sigara içmesi çocuk olmaması riskini 3 kat arttırır.

Kangren – Akciğerler verimsizleĢtiği için, vücuda çok az oksijen yayılır. Ġnsan vücudu, bu çok az miktardaki oksijeni mecburen iç organlara dağıtmak zorunda kalır. Bundan dolayı kalbe en uzak kısımlar olan parmak uçlarından itibaren hücreler süratle zincirleme olarak ölür. Çoğu zaman kollar ya da bacaklar kesilebilir.

Karaciğer Kanseri–Karaciğer kanseri vakalarının % 80‟i sigara yüzünden olur. Gırtlak Kanseri-Günde 25 tane sigara içiyorsanız 30 kat daha fazla gırtlak kanserine yakalanma riski taşırsınız. Bu da ilk başlarda konuşma zorluğu ilerleyen safhalarda tamamen konuşamamaya sebebiyet verir.

Erken Doğum ve Bebeğin Hafif Doğması-Günde sadece 5 tane sigara içen hamile bir kadının erken doğum yapması ya da oldukça küçük ve de sağlıksız bir bebek doğurma riski inanılmaz boyutlardadır.

Ağız Kanseri–Ağız kanseri vakalarının tamamına sigara yol açar.

Menopoz-Sigara içen kadınlarda beklenenden 5-10 yıl daha erken menopoz görülür. Bu da kemiklerin erkenden incelmesine ve de erimesine neden olur.

Yemek Borusu Kanseri–Bu kanserden ölenlerin hemen hemen hepsi sigara içtikleri için ölmüşlerdir. Erken Yaşlanma-Düzenli bir şekilde sigara içilmesi, deri yapısını bozar, kırıĢıklıklara yol açar. Bunun yanında dişler sararır ve de kararır, tırnaklar sağlıksızlaşır.

İyileşme Zorluğu–Sigara içenlerin yaraları çok daha zor kapanır. Bunun yanında ameliyat sonrası yaralarının iyileşmeme olasılıkları vardır.

Diş Kaybı–Sigara içmek diş kayıplarında önemli bir faktördür.

SİGARA İÇENLERİN KALP KRİZİNDEN ÖLME OLASILIKLARI

Sigara içenlerde, içmeyenlere göre, -Günde 1 ile 14 adet sigara arası içenlerde risk, % 650 -Günde 15 ile 24 adet sigara arası içenlerde risk, % 900 -Günde 25 adet ve üstü sigara içenlerde risk, % 1.500

Sigara ve Kalp Hastalıkları

30’lu ve 40’lı yaşlarda sigara içenlerin kalp krizi geçirme riski içmeyenlerin 5 katıdır. Sigara kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin en az % 20’sinden sorumludur.

Sigara HDL (iyi yağ)’yi düĢürür. Kadınlarda östrojen eksikliği yaparak kalp hastalıklarını arttırır/

Dehşet verici gerçek: Ülkemizde Her Yıl 4.000 civarında Karı, kocadan biri pasif sigara dumanı ile diğerinin ölümüne neden olmaktadır. Ülkemizde her yıl iş yerlerinde çalıĢanlar pasif sigara dumanı ile 4.500 civarında mesai arkadaşlarının ölümüne neden olmaktadır Ülkemizde her yıl 1.500 civarında bebek ve çocuk (0-5 yaş) yanlarında sigara içildiği için anneleri veya babaları tarafından öldürülmektedir.

Her Gün 3.000 Çocuk ve Gencimiz (11-19 Yaşlar Arası) Sigaraya Başlamaktadır Ülkemizde çıkan orman yangınlarının; % 50 sine sigara izmaritleri neden olmaktadır

SİGARAYLA İLGİLİ GERÇEKLER

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada bir milyar yüz milyon düzenli sigara içicisi var ve bunların yarısı sigaraya bağlı oluşan hastalıklardan dolayı hayatını kaybedecek. * Her yıl dünyada 5 milyon kişi aktif olarak sigara içtiği için ve yüz binlerce insan sigara dumanına maruz kalmaları nedeniyle ölmekte. * Ülkemizde sigara içme oranları yaklaşık olarak erkeklerde yüzde 41, kadınlarda yüzde 13 ve 17 milyon sigara tüketicisi var. Her yıl 100 bin insanımız sigaraya bağlı hastalıklardan dolayı hayatını kaybediyor. * Tütün dumanında 4 binden fazla kimyasal madde mevcut, bunların 80’den fazlası kanser yapıcı özelliğe sahiptir. * Akciğer kanserine yakalanan her 10 hastadan 8’i sigara tüketmekte. Sinsi bir hastalık olan akciğer kanserine yüzde 60-70 vakada ancak ileri evrede tanı konabilmektedir. * Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan kronik bronşit rahatsızlığının yüzde90 tek sebebi sigaradır. * Koroner kalp hastalığı ölümlerinin yüzde 10 ila 30’undan sigara sorumludur. * Günde 1-4 arası sigara içimi ve hatta pasif sigara dumanına maruz kalınması kalp ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskini arttırmaktadır. * Hamilelikte sigara içiminin bebeğe zararlı olduğu kanıtlanmıştır. * Sigarayı merak edip deneyenlerin yaklaşık yarısı bağımlı olabilmektedir.

İLK ÖNLEM BAŞLATMAMAK

Günümüz tedavi yöntemleri ile sigara içenlerin ancak yüzde 40-45’ı sigarayı bırakabilmektedir. Bırakma oranının düşük olması, bilimsel olarak kanıtlanmamış yöntemlerle çalışan merkezlerin artmasına neden olmuştur. Unutulmamalıdır ki, her 100 kişiden 5 ile 10’u sigarayı kendi isteğiyle bırakabilmektedir. Sigarayı bıraktırma poliklinikleri gereklidir ama sigara ile mücadelede tek başına yeterli değildir. Sigaraya hiç başlanmamasının sağlanması daha anlamlı bir önlem olarak gözükmektedir.

SİGARA BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORSANIZ, ÖNCE KENDİNİZ DENEYİN

* Bırakmak için bir gün belirleyin. * Aile ve iş çevrenizdeki kişilere sigarayı bırakacağınızı söyleyin ve onların desteğini isteyin. * Fazla zaman geçirdiğiniz yerlerde (araba-ev) sigara içmeyin. * Nikotin eksikliğine bağlı ortaya çıkabilecek sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü gibi yakınmalarınızın birkaç hafta içinde oldukça azalacağını unutmayın. * Sigara içimini tetikleyebilecek stresli durumlar, alkol kullanımı veya arkadaş çevresi gibi faktörlere karşı hazırlık yapın. * Düzenli egzersiz yapın. * Bir sigaradan bir şey olmaz demeyin. Bırakma sürecinde içeceğiniz bir sigara bile başarısızlığa yol açabilmektedir. * Stresle mücadele etmek için sağlıklı yöntemler bulun. Uğraşmaktan keyif aldığınız hobilerinize zaman ayırın. * Canınız çok fazla sigara istediğinde hemen yapacak bir şeyler bulun, örneğin bir arkadaşınızı arayın, yürüyüşe çıkın, yemek yapın vb.* Bırakma sürecinde bir kez başarısız olsanız bile yeni denemelerde şansızın artacağını unutmayın.

SİGARASIZ YAŞAMDA…


dakikada * Nabız, kan basıncı, vücut ısısı normale döner. * Kanda karbonmonoksit gazı hızla azalır. * Efor kapasiteniz artar. * Öksürük azalır ve 3 ay içinde kaybolur. * Balgam miktarı 2 haftada yarı yarıya azalır. * Soluk alıp vermeniz kolaylaşır. * Koku ve tat alma duyularınız iyileşir. * Bağışıklık sisteminiz güçlenmeye başlar. * Kendinizi daha dayanıklı ve güçlü hissetmeye başlarsınız. * Diş ve parmaklarınızdaki sarı lekeler kaybolur.


saatte, 2 hafta - 3 ay sonrasında, 1. yılda

* Kalp krizi geçirme riskiniz ilk günlerden itibaren azalmaya başlar, 1 yılın sonunda risk yüzde 50 azalır. * Beyin kanaması ve bacaklardaki damar hastalığı riski yüzde 30-50 oranında azalır. * Kronik bronşit ve amfizem (KOAH) gibi solunum yetmezliğine yol açabilen akciğer hastalıklarının ortaya çıkması engellenir. İlerleyen yıllarda solunum fonksiyonları iyileşir.


yılda * Ağız, gırtlak, yemek borusu, idrar torbası kanseri riski yarı yarıya azalır.


yılda * Felç olma riskiniz 5 - 10 yıl içinde hiç sigara içmemiş olanlarla aynı düzeye iner. * Akciğer kanseri, ağız, gırtlak, yemek borusu, idrar torbası, böbrek, pankreas kanseri riski azalır.


yılda * Koroner damar hastalığı ve kalp krizi riski, hiç içmeyenlerinkiyle aynı olur. * Üzülerek belirtmek isterim ki, bu metni incelediğiniz dönemde (yaklaşık 10 dakika) 60 kişi, sigaraya bağlı gelişen hastalıklardan dolayı hayatını kaybetmiştir.

yahudi sigara markaları

Evet ülkemizde İsrail’e tepki çığ gibi büyüyor. İnsanlar yahudi sigarlarını içmeyi bırakmak istiyor. Bunlar hangileri? Evet bunu pek çok kişi bilmez ama en kaliteli sigara olarak bilinen Marlboro ve Parliament sigaralarının büyük bir geliri İsrail’e yardım olarak gönderiliyor.

Philip Morris Tobacco (PM) Marlboro Parliament Murattı Chesterfield L&M Lark Bond Street Lider British American Tobacco(BAT) kent pall mall lucky strike rothmans viceroy dunhill

Kaçak Sigara içen Pkk’ya yardım eder

Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah, Garnizon Komutanı Muhabere Kurmay Albay Ersin Kaya ve Belediye Başkanı MHP ’li Kadir Kara ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri sonrasında, İbrahim Karaoğlanoğlu Parkı’nda halkla sohbet etti. Cerrah, bu sırada yanına gelerek "Sayın Valim, kaçak çay içer misiniz?" diye soran seyyar satıcıya tepki gösterdi. Kaçak çay içmeyen Cerrah, "PKK ’ya yardım etmek istiyorsanız, Türk polisini öldürsün, Türk askerini öldürsün istiyorsanız, Türk vatandaşlarını öldürsün istiyorsanız kaçak çay ve sigara için, kaçak benzin kullanın daha ne diyeyim size. Böyle bir Türk vatandaşı olur mu? ’PKK kahrolsun’ diyorsunuz ama kaçak sigara ve çay içerek PKK’ya destek veriyorsunuz. Nereye gitsem kaçak çay var. Böyle bir şey olamaz. Teröristler 30 Ağustos’ta sizin canınızı almaya çalışıyor. Trene bomba koymaya çalışıyor. Yola mayın döşüyor. Siz kalkıyorsunuz destek çıkıyorsunuz" diye çıkıştı.

EVİM OLMASIN DİYEN SİGARA İÇER.. :))

1 paket sigara 9 TL

1 AYDA 270 TL

1 YILDA 3240 TL

30 YILDA 97.200 TL

son olarak sigara içkiden daha zararlıdır tüm bunlara rağmen hala sigara içiyorsanız bundan da sorumlu olacaksınız ben bana düşen uyarımı yaptım düşünen insanlar sigarayı bırakın!!!

Sigarayı Bırakınca Kilo Alınır mı?:

Sigarayı bırakınca kilo alma korkusu yüzünden sigara bırakmayı erteleyen birçok kişi olmasına rağmen, olay hiçte abartıldığı gibi değildir. Yapılan bir araştırmada sigarayı bırakanların 3 te 1'i kilo alırken 3 te 1'i kilo vermiş ve 3 te 1'inin de kilosu değişmemiştir. Kilo almanın en çok kabul gören nedeni şudur: Sigara içerken tad ve koku hücrelerinin çalışması baskılanır. Sigarayı bıraktıktan sonra tad ve koku duyuları normale gelirken, yiyeceklerin daha iyi tadı ve kokusu alınmaya başlar. Bu dönemde karbonhidrat alımını kısıtlamak, bol su içmek ve yürüyüş yapmak gerekir. Abur cubur atıştırma huyundan da vazgeçmek gerekir. Bir süre sonra metabolizma normal hızına erişince problem kalmaz. Profesyonel yardımla sigarayı bırakmak Sigara bıraktırma polikliniklerinden yardım almakla mümkün olur. Sigara bıraktırma polikliniğine başvurduğunuzda akciğer muayenesi ve çeşitli tetkikler yapılarak kontrolden geçirilirsiniz. Nefesinizdeki karbonmonoksit düzeyi ölçülür. Sizin sigara alışkanlığınız ile ilgili sorulan çeşitli sorularla bağımlılığınızın tipi yani fiziksel bağımlılığın mı psikolojik bağımlılığın mı ön planda olduğu belirlenir. En uygun bırakma yöntemi doktorun önerisiyle sizin de onayınızla seçilerek tedavi sürecine başlanır. Belirli aralıklarla kontrole çağrılırsınız. Bu kontrollerde size destek sağlanır ve yol gösterilir.

http://yunus.hacettepe.edu.tr/~muer/SigaraTedavisi.htm


10 Temmuz 2015 Cuma

% Kaç Müslümansın İslam'da Emir ve Yasaklar


İslamda Emir ve Yasaklar

"Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve öyle bir günden korkun ki ; o gün baba çocuğuna hiçbir fayda veremez, çocuk da babasına hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın!"
[LOKMAN Suresi/33]

Yapılması gerekenler (Yapıyorsan+ Yapmıyorsan-)


 1. "Lâ ilâhe illallah Muhammedun Resûlullah" dedin mi?
 2. Namaz kılıyor musun?
 3. Oruç tutuyor musun?
 4. Zekat veriyor musun?
 5. Hacca gittin mi?
 6. Kurban kestin mi?
 7. Sadaka veriyor musun? (zekat haricinde yapılan iyilikler)
 8. Cenaze namazı kıldın mı?
 9. İyiliği emrediyor musun?
 10. Kötülüğü yasaklıyor musun?
 11. Ailene namaz kılmayı emrediyor musun?
 12. Anne ve babana iyi davranıyor musun?
 13. Akrabalarını ziyaret ediyor musun?
 14. Hastaları ziyaret ediyor musun?
 15. Kuran okuyor musun?
 16. Hadis kitabı okudun mu?
 17. Siyer (peygamberimizin - salat ve selam olsun- hayatı) okudun mu?
 18. Gizli günahları terk ettin mi?
 19. Duha (kuşluk) namazı kılıyor musun?
 20. Teheccüd (gece) namazı kılıyor musun?
 21. Kötü arkadaşlarını terk ettin mi?
 22. Kuran okunduğu zaman saygı ile dinliyor musun?
 23. Haksızlığa engel oluyor musun?
 24. CİHAD YAPIYOR MUSUN? (kadınların cihadı hacca gitmektir)
 25. Cumaya (işini bırakıp) gidiyor musun? (cumanın kazası yoktur)
 26. Tesettüre (erkek ve kadın için tesettür farklıdır) uyuyor musun?
 27. Yetimlere sahip çıkıyor musun?
 28. Selam veriyor musun?
 29. Evlendin mi?
 30. Çocuk yaptın mı?
 31. Mescidlere yardım yapıyor musun?
 32. Abdestli yatıyor musun?
 33. Allah’a şükür ediyor musun? Elhamdülillah
 34. Tevbe ediyor musun? Estağfirullah
 35. Esmaül Hüsnayı biliyor (okuyor) musun?
 36. İhlasla (samimi olarak) ibadet yapıyor musun?
 37. Affediyor musun? (kendinize yapılanı affedin , devletinize yapılanı affetmeyin)
 38. Güler yüzlü müsün? (tebessüm sadakadır)
 39. İstişare (yakınlarına danışmak) yapıyor musun?
 40. Borçlarını yazıyor musun?
 41. Temiz misin?
 42. Şahitlik yapıyor musun?
 43. Sözünü tutuyor musun?
 44. Peygamberimizin (salat ve selam olsun) ismini duyduğunda salavat getiriyor musun?
 45. Şüpheli şeyleri (helal haram arası olan şeyler sigara gibi) terk ediyor musun?
 46. İyilikte yarışıyor musunuz?
 47. Sünnetlere  (sakal bırakmak gibi) uymaya özen  gösteriyor musun?
 48. Hatalardan ders alıyor musun?
 49. Çalışıyor musun? (erkek aileyi geçindirmekle görevlidir)
 50. Yaşlı olan Anne babana bakıyor musun? (yoksa bakım evine mi yolladın)
 51. Öleceğini biliyor musun? (ahirette vereceğin hesabı düşün)
 52. Kurana uygun yaşıyor musun? (Rabbinizden size indirilene uyun... A’raf Suresi Ayet 3)
 53. Güvenilir misin?
 54. Allah’a Tevekkül Ediyor musun? (başına gelen kötülüğe üzülmemek gibi)


Yapılmaması gerekenler (Yapıyorsan- Yapmıyorsan+)


 1.  Lüzumsuz Söz ve Davranışlardan Uzak Duruyor musun?
 2.  Emanetlere Hıyanet Ediyor musun?
 3. Yoksulluk Korkusuyla Çocuklarını Öldürüyor musun?
 4. Müşrik Kadın ve Erkeklerle Evleniyor musun?
 5. Allah’ın Ayetleri İle Alay Edilen Yerlerde Duruyor musun? (mesela içki içilen masada oturmakta yasaklanmıştır)
 6. Öfkeli misin?
 7. Yapmayacağın Şeyleri Söylüyor musun?
 8. Küfür ediyor musun?
 9. Zalimleri seviyor musun? (“kişi sevdiği ile beraberdir” hadisini unutma)
 10. Allah’a Nankörlük Ediyor musun? ( Anın beni ki, anayım sizi. Şükredin bana,  sakın nankörlük etmeyin. 2 Bakara Suresi Ayet 152)
 11. Irkçılık yapıyor musun? (üstünlük takvadadır)
 12. Dövme yaptırdın mı?
 13. İbadeti gösteriş için mi yapıyorsun?
 14. İki yüzlülük yapıyor musun? (Kimi kandırıyorsun?)
 15. Keyfin için namazı bırakıyor musun? (ölüm hariç namazın terki yoktur hasta olanlar oturarak veya yatarak namaz kılabilir)
 16. Masumlara iftira atıyor musun?
 17. Dünya hayatını ahirete tercih ediyor musun?
 18. Fal bakıyor musun?
 19. Büyü yapıyor musun?
 20. Alay ediyor musun?
 21. Dilencilik yapıyor musun? (zor durumlar hariç)
 22. Çığlık atarak ağlıyor musun? (bunda Allah’a isyan vardır)
 23. Aç gözlülük (tamah) yapıyor musun?
 24. Yalan söylüyor musun?
 25. İçki içiyor musun?
 26. Zina yapıyor musun?
 27. Faiz (kredi, borsa, kar payı v.b.) yiyor musun?
 28. Kumar (piyango loto) oynuyor musun?
 29. Puta (nazarlık takmak gibi) tapıyor musun?
 30. Dedikodu yapıyor musun?
 31. Hırsızlık yapıyor musun?
 32. Kul hakkı yiyor musun? (kul hakkını Allah affetmez hemen helalleşin)
 33. İsraf yapıyor musun?
 34. Haksızlık yapıyor musun?
 35. Cimrilik yapıyor musun?
 36. Haksız yere insan öldürdün mü?
 37. Kibirli misin?
 38. Yeminini bozdun mu?
 39. Rüşvet veriyor musun?
 40. Yaptığın iyilikle övünüp başa kakıyor musun?
 41. Kafir arkadaşın var mı?(maide 51’e bak)
 42. Hainleri - haksızları savunuyor musun?
 43. Yaptığın günahı anlatıyor musunu?
 44. Domuz (ve tüm haramlar) yiyiyor musun?
 45. Bayanlarla tokalaşıyor musun? (erkekle kadının tokalaşması yasaktır)

Bu yazı bir test değildir fakat 
bu hayatın bir test olduğunu unutmayın
Hiç kimse %100 Müslüman olduğunu düşünüp kendini kurtulanlardan sanmasın
yani amelinize güvenmeyin
Hiç kimse yaptıkları ile cennete giremezdi Allah’ın rahmeti olmasaydı


8 Temmuz 2015 Çarşamba

Allah bizi ne için yarattı ?
"Ben, cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım." (Zariyat, 56)

“O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.” MULK Suresi 2

“Biz, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendine mahsus bir zinet yaptık.” KEHF-7

“Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” MU'MİNÛN-115

Hadisi Şerif: “Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlukatı yarattım.” (Acluni, Keşfü'l-Hafa, II/132)

“O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin.

Bil ki sen ölülere işittiremezsin, arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da dâveti duyuramazsın.

Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin.” NEML Suresi 79-81

“Allah ve Resûlü bir işe hüküm verdiği zaman, inanmış bir erkek ve kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (AHZAP SURESİ 36)

“Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Biz, zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepe çevre kuşatmıştır. (Susuzluktan) imdat dileyecek olsalar imdatlarına, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri!” KEHF Suresi 29

“Sizi yeryüzünün halifeleri kılan, size verdiği (nimetler) hususunda sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur. Şüphesiz Rabbin, cezası çabuk olandır ve gerçekten O, bağışlayan merhamet edendir.” EN'AM Suresi 165

“(Onlar mı hayırlı) yoksa darda kalana kendine yalvardığı zaman karşılık veren ve (başındaki) sıkıntıyı gideren, sizi yeryüzünün hakimleri kılan mı? Allah'tan başka bir tanrı mı var! Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz!” NEML Suresi 62

“O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı. Sonra (kendine has bir şekilde) semaya yöneldi, onu yedi gök olarak yaratıp düzenledi (tanzim etti). O, her şeyi hakkıyla bilendir.

Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Onlar: Bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek birini mi yaratacaksın? dediler. Allah da onlara: Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben bilirim, dedi.

Allah Âdem'e bütün isimleri, öğretti. Sonra onları önce meleklere arzedip: Eğer siz sözünüzde sadık iseniz, şunların isimlerini bana bildirin, dedi.

Melekler: Yâ Rab! Seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, senin bize öğrettiklerinden başka bizim bilgimiz yoktur. Şüphesiz alîm ve hakîm olan ancak sensin, dediler.

(Bunun üzerine:) Ey Âdem! Eşyanın isimlerini meleklere anlat, dedi. Âdem onların isimlerini onlara anlatınca: Ben size, muhakkak semâvat ve arzda görülmeyenleri (oralardaki sırları) bilirim. Bundan da öte, gizli ve açık yapmakta olduklarınızı da bilirim, dememiş miydim? dedi.” Bakara 29-33

“(Resûlüm!) De ki: (Kulluk ve) yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin? (Ey inkârcılar! Size Resûl'ün bildirdiklerini) kesinkes yalan saydınız; onun için azap yakanızı bırakmayacaktır!” FURKAN Suresi 77

Allah-u Teâlâ bir Hadis-i kudsi’de şöyle buyurmaktadır:

“Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım.”

“Rahmân Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti.” RAHMAN SURESİ 1-4

“(Resûlüm!) Sana bu mübarek Kitab'ı, âyetlerini düşünsünler ve aklı olanlar öğüt alsınlar diye indirdik.” SÂD-29

“Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misale yer vermişizdir. Şayet onlara bir mucize getirsen inkârcılar kesinlikle şöyle diyeceklerdir: Siz ancak bâtıl şeyler ortaya atmaktasınız.

İşte bilmeyenlerin (hakkı tanımayanların) kalplerini Allah böylece mühürler.” RUM SURESİ 58-59

“Eğer inkâr ederseniz, şüphesiz Allah, size muhtaç değildir. Bununla beraber O, kullarının küfrüne razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizden bunu kabul eder. Hiçbir günahkâr diğerinin günahını çekmez. Nihayet hepinizin dönüp gidişi, Rabbinizedir. Yaptıklarınızı O size haber verir. Çünkü O, kalplerde olan herşeyi hakkıyla bilendir.

İnsanın başına bir sıkıntı gelince, Rabbine yönelerek O'na yalvarır. Sonra Allah kendisinden ona bir nimet verince, önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah'ın yolundan saptırmak için O'na eşler koşar. (Ey Muhammed!) De ki: Küfrünle biraz eğlenedur; çünkü sen, muhakkak cehennem ehlindensin!

Yoksa geceleyin secde ederek ve kıyamda durarak ibadet eden, ahiretten çekinen ve Rabbinin rahmetini dileyen kimse (o inkarcı gibi) midir? (Resûlüm!) De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri bunları hakkıyla düşünür.” ZÜMER SURESİ 7-9

“Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez.

Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür.

Allah her şeyi bilendir.” TEĞABÜN SURESİ 11

“Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız O, size iyi ile kötüyü ayırdedecek bir anlayış verir,

suçlarınızı örter ve sizi bağışlar.

Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir.” ENFAL SURESİ 29“Allah’ın insana ihtiyacı var mı?

Allah bizi neden yarattı ?

Allah'ın ibadetimize ihtiyacı var mı?”

siz bu soruları kime soruyorsunuz!

yani Allah’ın varlığını kabul ediyorsanız bu soruların ve hatta tüm soruların cevabı Kuranı kerimdedir

ve şunu bilin ki Allah istemezse ( hidayet nasip etmezse) bu cevaplar size yeterli gelmeyecektir

Rabbim bizleri doğru yola iletsinİnsan Allah'ın Halifesidir

"Gerçekten biz Âdem evlatlarını şerefli kıldık, karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasib ettik, onlara helâl ve hoş rızıklar verdik ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık." (İsra, 1/70)

"Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik. Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır."(Tin, 95/4-6)

“Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah'a inanırsınız.” ÂLİ İMRÂN 110

“…Şüphesiz ki Allâh indinde en değerli olanınız, takvâ bakımından en üstün olanınızdır!..” (el-Hucurât, 13)

“Okutmakta ve öğretmekte olduğunuz Kitap uyarınca Rabbe hâlis kullar olunuz.” ALİ İMRAN SURESİ 79

“Sana da, daha önceki kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olarak Kitab'ı (Kur'an'ı) gönderdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet; sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma.

(Ey ümmetler!) Her birinize bir şerîat ve bir yol verdik. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı; fakat size verdiğinde (yol ve şerîatlerde) sizi denemek için (böyle yaptı).

Öyleyse iyi işlerde birbirinizle yarışın.

Hepinizin dönüşü Allah'adır.

Artık size, üzerinde ayrılığa düştüğünüz şeyleri(n gerçek tarafını) O haber verecektir.” MAİDE SURESİ 48

Hadîs-i şerîfte: “Şüphesiz ki Allâh Teâlâ, sizin sûretlerinize ve mallarınıza değil, kalblerinize ve amellerinize bakar!” (Müslim, Birr, 34) buyrulmuştur.

“(Bununla beraber) nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder; Rabbim acıyıp korumuş başka. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir” Yusuf Suresi, ayet 53.
Allah bizlere akıl ve nefis vermiştir (yani seçme hakkı vermiştir)

bunun sebebi ise ayette belirtildiği gibi kimin daha güzel amel edeceğini denemek için alemleri yaratmıştır

biz Allah’ın halifesiyiz

ki buna uygun davranmamız gerektiğinin bilincine varmalı ona göre hareket etmeliyiz

yani özet olarak Allah bizden melekten üstün bir seviyeye gelmemizi istemiştir

ve yaratılmamız bunun içindir

5 Temmuz 2015 Pazar

İyiliği Emretmek, Kötülükten Alıkoymak Farzdır

Gemiyi Delenlere Engel Olmazsanız Beraber Batarsınız


EMR-İ BİL MARUF NEHY-İ ANİL MÜNKER


“Siz insanlar için ortaya çıkarılan, iyiliği emreden, fenalıktan alıkoyan ve Allah’a inanan hayırlı bir ümmetsiniz…” (Ali İmran-110)


“Sizden öyle bir cemaat bulunmalıdır ki (onlar herkesi) hayra çağırsınlar, iyiliği emretsinler, kötülükten vaz geçirmeye çalışsınlar. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” (Al-i İmran-104)


“Allah ve Rasulü bir işe hükmettiği zaman, mü’mün bir erkek ve mü’min bir kadın için, o işte kendi isteklerine göre seçme hakları yoktur. Kim Allah’a ve Rasulüne isyan ederse artık gerçekten o, apaçık bir apıklıkla sapmıştır. ” (Ahzab-36)


Nu’man İbni Beşir (r.a)’dan şöyle riayet edilmiştir. Nebi (sav) şöyle buyuruyorlar: “Allah-u Teala’nın çizmiş olduğu hududa riayet edenler ve etmeyenler, aynen bir gemideki kavme benzerler. Gemideki yerlerini kura ile paylaşmışlardır. Bir kısmı güverteye, bir kısmı da alt kata yerleşmiştir. Alt katta bulunanlar, su almak istedikleri zaman, güvertede bulunanları rahatsız ediyorlardı. Kendilerince şöyle düşündüler: ‘Hissemize düşün yerden, bir delik açsak da üstümüzdekileri rahatsız etmesek nasıl olur acaba?’ Şimdi, güvertede bulunanlar, bunları arzularıyla başbaşa bırakacak olursa, hepsi helak olur giderler. Şayet onların ellerini tutarlarsa hem kendileri hem de onlar, birlikte kurtulurlar.” (Buhari; Tirmizi)


Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: "Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin; buna gücü yetmezse diliyle onun kötülüğünü söylesin; buna da gücü yetmezse kalbiyle ona buğzetsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir.'' Müslim, İman: 78, Ru’ya: 2-6


“İsrailoğullarından inkâr edenlere, Dâvud ve Meryem oğlu İsâ diliyle lânet edilmiştir. Bu, baş kaldırmaları ve aşırı gitmelerindendi. Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara mâni olmuyorlardı. Yapmakta oldukları ne kötü idi.” (Mâide sûresi, 78-79) Bu âyet-i kerîme, peygamber çocuğu ve onun sülalesinden bile olsalar, kâfirlere lânet edilebileceğini gösterir. Nesep, soy-sop üstünlüğü lânetlenmeye engel teşkil etmez. Dâvud ve İsâ peygamberlerin lisanıyla lânet edilmiş demek, bu iki peygambere indirilmiş olan Zebur ve İncil’de lânet edilmiş demektir. İsrâiloğulları’nın lânetlenme sebebi, Allah’a isyan etmeleri ve aşırı gidip haddi aşmaları, Allah’ın emir ve yasaklarına riâyet etmemeleri idi.


Peygamberimiz, İsrailoğulları’nın nasıl bozulduklarını şöyle anlatır bizlere: “İsrâiloğullarının dindeki bozuklukları şöyle başlamıştır. Bir adam başka birine rastlar ve: 'Hey arkadaş, Allah’tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terket, zira o işi yapmak sana helâl değildir' derdi. Ertesi gün aynı işi yaparken tekrar o adamla karşılaşır ve onu yaptığı kötülükten yasaklamadığı gibi onunla yiyip içmekten ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah, onların kalplerini birbirine benzetti”. Sonra Rasûlullah (s.a.s.) şu âyeti okudu: "Allah’tan gelen gerçekleri örtbas etmeye şartlanmış olan şu İsrâiloğulları Dâvud ve Meryemoğlu İsa’nın diliyle lânetlenmişlerdir. Bu onların isyan etmeleri ve hak, adâlet sınırlarını aşmalarındandır. Onlar birbirlerini işledikleri kötülüklerden vazgeçirmeye çalışmadılar. Yaptıkları şey gerçekten ne kötü idi ve şimdi onların çoğunun inkar edenleri kendilerine dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin onlar için önceden hazırladığı şey ne kadar kötüdür ki Allah onlara gazap etmiştir, onlar azapta ebedî kalacaklardır. Eğer onlar Allah’a ve kendilerine gönderilen peygambere ve ona indirilen her şeye gerçekten inansalardı bu; Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenleri dost edinmezlerdi. Ama onların çoğu İlâhî sınırları aşan kimselerdir." (Mâide, 78-81). Bu âyeti okuduktan sonra peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Hayır Allah’a yemin ederim ki ya iyiliği emreder kötülüklerden sakındırır, zâlimin elini tutup zulmünden el çektirir, hakka döndürüp hak üzerinde tutarsınız, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir de İsrâiloğullarına lânet ettiği gibi size de lânet eder.”


"Size peygamber neyi verdiyse onu benimseyiniz..." (Haşr- 7)


Resulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu: ‘Her kim iyiliği emreder, kötülükten nehyederse o, yeryüzünde Allah’ın halifesidir, kitabının da halifesidir, Resulünün de halifesidir.” (Deylemi, Firdevs: 3/586. No.5834)


"Kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutur da başkalarına mı iyiliği emredersiniz? Düşünmez misiniz?" (Bakara- 44)


Allah’ın Rasulü; “İsrâ’ya götürüldüğüm (Mi'râca çıkarıldığım) gece, dudakları ateşten makaslarla kesilen birtakım kimselerin yanından geçtim. ‘Bunlar kimlerdir ey Cebrâil’ dedim. Bana şu cevabı verdi: ‘Bunlar dünya ehlinden olan hatiplerdir. İnsanlara iyiliği emrettikleri ve Kitab’ı okudukları halde bizzat kendilerini unutanlardır. Bunlar hiç akıl etmezler mi?” Enes b. Mâlik'ten rivâyet edilen bir hadiste şöyle bir hüküm bulunmaktadır: "Biz Allah'ın Rasûlune: - Ey Allah'ın Rasûlü, biz iyiyi tamamen işlemedikçe emredemez miyiz? Kötülükten tamamen sakınmadıkça menedemez miyiz? diye sorduk. Rasûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: - Siz iyiliğin tamamını işlemeseniz dahi iyiliği emrediniz. Siz kötülüğün tamamından sakınmasanız dahi kötülükten sakındırınız"


Hz. Lokman'ın oğluna öğüdü her zaman ve mekânda uyarıcının hâlini beyan eder: "Yavrum, namazı gereği üzere kıl; iyiliği emret ve fenâlıktan alıkoy. Bu hususta sana isabet edecek eziyete katlan. Çünkü bunlar kesin olarak farz kılınan işlerdir." (Lokman- 17)


“(Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir.” (Nahl-125)


“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü (şefkatli), kâfirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. (Bunlar) Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar (hiçbir kimsenin kınamasına aldırmazlar). Bu, Allah'ın, dilediğine verdiği lütfudur. Allah'ın lütfu ve ilmi geniştir.” (Maide-54)


“Dostum Allah Rasulü (sas) bana şu iyi hasleti yapmamı tavsiye etti. Bana: - Allah yolunda kimsenin kınamasından korkmamayı, - Acı da olsa hakkı söylememi, Vasiyet etti.” diyor, Rasulün o güzel arkadaşlarından, sahabelerinden olan Ebu Zer Gıfari (ra).


196. Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh’ den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Cihadın en faziletlisi, zâlim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir.” Ebû Dâvûd, Melâhim 17


Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken işittim: “Şüphesiz ki insanlar zâlimi görüp de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah’ın kendi katından göndereceği bir azabı hepsine umumileştirmesi yakındır.” Ebû Dâvûd, Melâhim 17; Tirmizî, Fiten 8;


Peygamber Efendimiz: “Kıyamet gününde insanların en şiddetli azaba uğrayanı, ilmi kendisine fayda vermeyen âlimdir” buyurmuştur (Süyûtî, el-Fethu’l-kebîr, I, 188).


“Ben size yasakladığım şeye kendim aykırı davranmak istemiyorum; dilediğim, gücümün yettiği kadar bozuk düzeni düzeltmekten ibarettir; başarım da yalnızca Allah’ın yardımıyladır; O’na dayandım ve sadece O’na yöneliyorum” [Hûd sûresi , 88].


“Onlar (o müminlerdir) ki eğer kendilerini yeryüzünde iktidar mevkiine getirirsek, namazı kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği emrederler ve fenalığı yasak ederler. Bütün işlerin sonu sırf Allah'a âittir.” (Hac, 41)


“Erkek ve kadın bütün müminler, birbirlerinin dostları ve velileridirler. İyiliği emrederler kötülükten vazgeçirirler, namazı kılarlar, zekâtı verirler ve Allah’a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunları rahmetiyle yarlığayacaktır. Çünkü Allah azîzdir hâkîmdir.”(Tevbe, 71)


“(Resulüm!) Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.” (Kasas-56)


“(Resûlüm!) Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.” Ankebut-45


“Emrolunduğun şeyi açıkça bildir.” (Hicr sûresi, 94) Bu âyet Peygamber Efendimiz’e Allah’ın bütün emirlerini, Kur’an’ı, bütün insanlara ulaştırmasını, dini apaçık ortaya koymasını, hak ile bâtılın arasını ayırıp açıklamasını emreder. Esasen peygamberlerin görevi de budur. Fakat bu âyette, “açıkça bildir” sözünü ifade etmek üzere seçilen kelime “sade’a”, o kadar dikkat çekicidir ki, bu görevi sürekli hatta beyinlerini çatlatırcasına yapmayı ifade eder. O halde “hak” yani Allah’ın indirdiği gerçekler, ardı arkası kesilmeksizin topluma bildirilecek, tebliğ edilecektir.


Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla ”Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah’ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır.” TAHRİM Suresi 6


Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et.” TAHA-132 AİLE REİSİ OLAN ERKEKLER BU AYETİ OKUYUP, SADECE NAMAZ OLARAK DÜŞÜNMEYİN, KARININ KIZININ AÇIK GEZMESİNDEN DE HESABA ÇEKİLECEKSİN. TOPLUMUN BOZULMASI SEBEBİ KADINLARIN BOZULMASIDIR. TOPLUMU DÜZELTMEK TESETTÜRLE BAŞLAR


“O halde, emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” Hûd - 112 Yani Kurân'ın emir ve yasaklarına tam olarak uymak gerekiyor! düşün insan, hesap var İnsan tek başına ölüyor ve tek başına hesap verecek her anımızı bu şuurda yaşamalıyızhttps://www.islamveihsan.com/iyiligi-emir-kotulukten-nehiy-ile-ilgili-ayet-ve-hadisler.html (kısmi alıntı yapılmıştır)