24 Aralık 2019 Salı

İslam ve eşitlik islami ütopya
“Ey İnsanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Şüphesiz, Allah katında en üstün olanınız. O’na karşı derin bir sorumluluk bilincinde olanınızdır. Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdar olandır.” (Hucurat, 49/13)

“İşte onlar gerçekten mü’minlerdir. Onlara, Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır.” Enfal Suresi 4. Ayet Meali

"Rabbiniz bir olduğu gibi, babalarınız, dininiz ve peygamberiniz de birdir. Arab’ın Acem’e, Acem’in Arab’a üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızının karaya, karanın kırmızıya da üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin diğerine üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvâ iledir." [İbni Neccar]

(Müslümanlar kardeştir. Takvâ hariç, biri diğerinden üstün değildir.) [Taberani, Ebu Nuaym]

(Irkçılık yapan, ırkçılık için savaşan ve ırkçılık uğrunda ölen, bizden değildir.) [Ebu Davud]

Hz. Ebu Bekir (r.a.), Beytü'l-Mal'e gelen malları, hür, köle, erkek, kadın, küçük, büyük demeden Müslümanlar arasında eşit olarak dağıtırdı. Kendisine, başta Hz. Ömer (ra)olmak üzere bazıları, "Bu malı Müslümanlar arasında eşit olarak dağıttın. Halbuki, bu insanlar arasında üstün olanlar, iyi geçmişi bulunanlar ve ilk Müslümanlar var." şeklinde uyarıda bulunduğunda, "Ben, bunları hepinizden iyi biliyorum; fakat, bunların sevabı Allah'a aittir. Bu mal ise, geçim aracı ve dünya maaşıdır. Bunda eşitlik yolunu tutmak, ayırım yolunu tutmaktan daha hayırlıdır." cevabını vermişti. Ebu Yusuf, Kitabü'l-Harac, (çev: Ali Özek), İst., 1973. 83-84).

“Ahir zamanda Muhammed bin Abdullah isimli Ehl-i Beyt’ten birisi, doğu tarafından çıkacak ve Allah onunla bu dini güçlendirecektir. O kişi, Fatıma (Radiyallahu Anha)’nın soyundan, Hasan (Radiyallahu Anhuma) yoluyla gelir. Alnı şakaklarına kadar açık, burnu uzun ve kıvrık, uç tarafı ince ve ortası kemerlidir. Doğu tarafından, bayrakları siyah olan bir topluluk onun zaferine yardımcı olacak, onun alt yapısını kuracak ve ordusunu oluşturacaktır. Allah (Azze ve Celle) bir gecede Mehdi (Aleyhisselam)’ı ıslah eder ve eski halinden başka bir hale çevirir. O insanların arasında anlaşmazlıkların ve depremlerin olduğu bir zamanda ortaya çıkacaktır. Yeryüzü ondan önce zulüm ve haksızlıklarla dolu olduğu gibi, onun gelmesiyle adalet ve doğrulukla dolacaktır. Gökte ve yerde bulunan herkes ondan razı olacaktır. Yedi sene idarede bulunacak, onun zamanında Allah-u Teâlâ bol yağmur yağdıracak, yerden de bolca ürün çıkacak, mal sayılamayacak kadar çoğalacak ve ümmet arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. İsa (Aleyhisselam) gökten inince onun arkasında namaz kılacaktır.” Müslim 156/247, Ebu Davud 4282, 4285, Tirmizi 2331, 2333, İbni Mace 4082, 4086, Ahmed 1/84, 645, 3571, 3573, 4098, 4279, Mecmau’z-Zevaid 7/313, 314, Hâkim 4/557, 558, Albâni Sahiha 711, Albâni Sahihu’l-Cami 6734, 6736

“Huzuruna gelen herkese hürmet edip, eşit muamele yap. Ta ki zayıf senin adaletinden şüpheye düşmesin. Kuvvetli de, hak etmediği bir nimeti elde etme hayaline kapılmasın.” Hazreti Ömer

“Ömer bin Abdülaziz’in ekonomik uygulaması sayesinde İslâm devletinin her yerinde refah seviyesi yükselmiş, daha önce yoksulluk içinde bulunan kalabalık halk kitlesi, normal bir yaşama kavuşarak ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecek bir duruma gelmiştir. O, ticaret yapan kimselerin dışında kalan herkese beytülmaldan maaş bağlamıştı. Uyguladığı âdil siyaset ile fakir zümre ortadan kalkmış, toplanan zekâtların dağıtılması için memurlar zorluk çekmeye başlamıştı. Çünkü zekâta ihtiyacı olan kimse bulunamıyordu Yahya ibn Sâıd’den şöyle bir rivayet nakledilmektedir: “Ben Afrika bölgesinin zekât amili idim. Zekatları topluyor, fakat dağıtacak ihtiyaç sahibi kimse bulamıyordum. Ömer’in uygulaması insanları zengin yapmıştı. Ben bu paralarla köle satın alıp azat ediyordum” İbn Kesîr, “Ömer b. Abdülaziz çarşı pazarlara memurlar göndererek şöyle bağırmalarını emrederdi: “Ey borçlular! Ey evlenmek isteyen gençler! Ey yetimler! Ey fakir ve muhtaçlar! Neredesiniz, geliniz! Nasibinizi alınız” Ömer böylece bütün bu insanları zengin yapmıştı” demektedir”

188— Câbir ibni Abdullah'ın (Radiyallahu anh) şöyle anlattığı işitilmiştir: Peygamber (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) kölelere iyi muamele etmesi­ni emrederdi ve: «Onlara, yediğinizden yedirin ve elbiselerinizden onlara giydirin. İz­zet ve Celâl sahibi olan Allah'ın yaratığına eziyet etmeyin.» buyurdu. A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 1/204.

İslam eşitlik ister. Peygamberimiz (Salat ve Selam olsun) kölenle aynı şeyi ye ve giy buyurmuştur.

Hazreti Ebu Bekir tüm Müslümanlara eşit maaş bağlamıştır

Hazreti Ömer kendine asgari ücret tutarında bir maaş bağlamıştır

devlet ve patronlar tüm çalışanlarına eşit ücret vermelidir (takvaya uygun olan budur)

İslam düşünmenizi ister onun için alkol ve uyuşturucu yasaklanmıştır alkol ve uyuşturucu olmasa toplumdaki işlenen suçlar ne kadar azalır bunu düşünmenizi istiyorum

İslam kul hakkı yemeyin der onun için faiz ve aşırı kar yapma yasaklanmıştır

toplumu düzeltmek için bankalar birleştirilip tek banka yapılmalı eğitim ve hastane hizmeti ücretsiz olmalıdır

ve mülk edinmeye sınır getirilmeli herkesin bir evi olmalıdır ve evi devlet ücretsiz bir şekilde yapmalıdır

toplumdaki açlığın asıl sebebi doymak bilmeyen patronlardır bundan dolayı Müslüman fakir Müslüman zenginden yaklaşık 500 yıl önce cennete girecektir zengin bu sürede malının hesabını verecektir!

İslam tüm ırkçılığa karşıdır. düşünün lafta uygar beyazlar sırf derisi kızıl olduğu için milyonlarca insanı katletmiştir İslamda üstünlük para ile mal ile güzellik ile ırk ile olmaz İslam üstünlük takvadadır der İslam tek ve doğru yönetim biçimidir

Yeryüzünde ya da herhangi bir ülkede Ömer bin Abdülaziz gibi bir yönetici olsa 2 iki yıl içinde ülkede iç karışıklık ve fakirlik biter insanlar rahatça bilim ve ilimle uğraşabilirler

biz bunları yapabilecek güçte değiliz bize düşen önce kendimizden başlayarak toplumu düzeltmek adına neler yapabiliriz onu düşünmek ve uygulamak mecburiyetindeyiz İşte bu şekilde insan melekten üstün olabilirunutmayın bütün bunlar şeriat’a uyularak yapılabilir bu yazı bir islami ütopya’dır insanların eşit maaşa razı olabilmesi için topluma islam hakim olmalı ve bütün haramları yasaklamalıdır bu şekilde insanlar asıl ödülün cennette olduğunu bildiği için bu dünya malına önem vermez

2 Kasım 2019 Cumartesi

Kuran'ı Kerim’deki Dua AyetleriRahman ve Rahîm olan Allah adıyla

"Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Rasûlü!"

“Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” Bakara Suresi 186. Ayet Meali

Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir.” Mu`min Suresi 60. Ayet Meali

Peygamber Efendimizin Duası “Rabbi zidnî ilma” Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.[ Taha, 114]

Peygamber Efendimizin Kafirlerle Mücadelede Yaptığı Dua “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.” Tevbe Suresi 129. Ayet Meali

"Ey Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz O Rahmân'dır ki, isnat ettiğiniz (yalan) vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak O'dur." (Enbiyâ, 21/112)

"Rabbim! Eğer onlara vaad edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, Rabbim! Bu durumda beni, o zalimler topluluğunda bulundurma." (Mü'minûn, 23/93–94)

"Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım." (Mü'minûn, 23/97–98)

"Rabbim! Bağışla, merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Mü'minûn, 23/118)

"Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı nasip et ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet ver." (İsrâ, 17/80)

Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva validemizin yaptığı dua “Rabbena zalemna enfusena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne min’el-hasirîn.” Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.[ A’raf, 23]

Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İsmail’in (a.s) Kabe’yi Yaparken Okudukları Dua “Rabbena tegabbel minna inneke entes-semi’ul-alim.” Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et, muhakkak sen, işiten ve bilensin.[ Bakara, 127]

Kâbe’yi Yaptıktan Sonraki Duaları Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş Müslümanlar kol ve soyumuzdan sana teslim olmuş müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet esaslarını göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Ey Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitap ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin.[ Bakara, 128-129]

Hz. İbrahim’in (a.s) Çocukları İle Mescid-i Haram’a Gidince Yaptığı Dua Ey Rabbim! Bu beldeyi, güvenli bir belde yap. Beni ve oğullarımı putlara kulluktan uzak tut. Ey Rabbim! Çünkü putlar, kendilerine tapan bir çok insanın sapmasına sebep oldular. Kim bana uyarsa şüphesiz ki, o benim dinimdendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz ki sen, af ve merhameti bol olansın. Ey Rabbimiz! Soyundan bazılarını, muharrem ve mukaddes evinin yanındaki çorak, zıraata elverişsiz vadiye, namazı kılsınlar diye yerleştirdim. Ey Rabbim! İnsanların kalplerini onlara meylettir. Onları meyvelerle rızıklandır ki, şükretsinler. Ey Rabbimiz! Hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da çok iyi bilirsin. Yerde ve gökte, hiç bir şey ALLAH’tan gizli kalmaz.[ İbrahim, 35-38]

Hz.İbrahim’in (a.s) Kendisi ve Soyu İçin Yaptığı Dua “Rabbic’alnî mugîm’es-salati ve min zurriyyetî. Rabbena ve tegabbel duaî. Rabbeneğfirlî ve li-valideyye ve lil-muminîne yevme yegûm’ul-hisab.” Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen salih kimseleri, namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle! Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde, beni, anamı, babamı, ve bütün müminleri affet![ İbrahim, 40-41]

“Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.” Şuara Sûresi: 83-85. Âyetler

Hz.Zekeriya’nın (a.s) Yaptığı Dua “Rabbi heb lî min ledunke zurriyyeten tayyibeten, inneke semi’ud-dua.” Ey Rabbim! Katından bana temiz bir zürriyet ver. Şüphesiz sen duaları işitensin.[ Al-i İmran, 38]

Hz.Musa’nın Duaları “Ey Rabbim! Ben ancak kendim ve kardeşimle baş edebilirim. Bizimle fasık toplumun arasını ayır.”[ Maide, 25]

“... Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla...” Kasas Sûresi: 16. Âyet

“... Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar.”Kasas Sûresi: 21. Âyet

“...Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım.”Kasas Sûresi: 24. Âyet

“Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını hakkıyla görendir.”Mu`min Suresi 44. Ayet Meali

“Seni tenzih ederim ey Rabbim! Tövbe edip sana yöneldim ve iman edenlerin ilkiyim ben.”[ A’raf, 143]

"Ey Rabbim! Göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çözüver de sözümü iyi anlasınlar.” Tâ-hâ, 20/25-28

“Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi affet. Bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”[ A’raf, 151]

“Ente veliyyuna feğfir lena ve’rhemna ve ente hayr’ul-ğafirîn.” Ey Rabbim! Sen bizim velimizsin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge, sen bağışlayanların en hayırlısısın.[ A’raf, 155]

“Vektub lena fi hazihid-dunya ve fil-ahireti innî hudna ileyke.” Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz sana yöneldik.[ A’raf, 156]

“AlALLAHi tevekkelna. Rabbena la tec’elna fitneten lil-kavm’iz-zalimin ve neccina bi-rahmetike min’el-kavm’il-kafirîn.” Biz ALLAH’a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi zulme sapan bir kavim için itmihan vesilesi kılma. Ve bizi kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar.[ Yunus, 85-86]

Hz.İsa’nın (a.s) Rızk İçin Yaptığı Dua “ALLAH’ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Sen’den bir belge olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın.” Mâide Suresi 114. Ayet

Hz. Şuayb’ın (a.s) Yaptığı Dua “AlALLAHi tevekkelna rabbenefteh beynena ve beyne kavmina bil-hakki ve ente hayr’ul-fatihîn.” Biz ALLAH’a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında sen hak ile hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın.[ A’raf, 88-89]

“...Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben yalnızca O’na dayandım ve ancak O’na döneceğim” Hud Sûresi: 88. Âyet

Hz. Nuh’un (a.s) Yaptığı Dua “Rabbi innî eûzu bike en es’eleke ma leyse lî bihi ilmun ve illa teğfir lî ve terhemnî ekun min’el-hasirîn.” Ey Rabbim! Bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamazsan ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan oluruz.[ Hud, 47]

Hz. Nuh’un (a.s) Kavminin İnkarı Üzerine Yaptığı Dua “Rabbinsurnî bima kezzebûn.” Ey Rabbim! Kavmimin beni yalanlamasına karşı bana yardım et.[ Müminun, 26]

"Ey Rabbim! Bana, babama, anama, mü'min olarak evime girene ve bütün mü'min erkek ve mü'min kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helâkini artır." (Nûh, 71/28)

Tufan Sırasında Sular Yükselirken Nuh’un (a.s) Duası “Rabbi enzilnî munzelen mubareken ve ente hayr’ul-munzilîn.” Ey Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirilenlerin en hayırlısısın.[ Müminun, 29]

Hz.Yusuf’un (a.s) Yaptığı Dualar “Ey Rabbimiz! Benim için zindan, bunların çağırdığı şeyden daha iyidir. Eğer tuzaklarına engel olmazsan, onlara uyar, cahillerden olurum.” [Yusuf, 33]

“Ey Rabbim! Bana mülkü sen verdin. Rüyaların yorumunu sen öğrettin. Yerin ve göklerin yaratıcısı sensin. Beni müslüman olarak öldür ve beni salihlere kavuştur.”[ Yusuf, 101]

Hz. Eyyub’un (a.s) Hastayken Yaptığı Dua “Ennî messeniyez-zurru ve ente erham’ur-rahimîn.” Bu hastalık gerçekten beni sarıverdi. Sen ise merhametlilerin en merhametli olanısın.[ Enbiya, 83]

Hz.Yunus’un (a.s) Balığın Karnındayken Yaptığı Dua “La ilahe illa ente subhaneke innî kuntu minez-zalimîn.” Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Ben zalimlerden oldum.[ Enbiya, 87]

Hz. Lut‘un (a.s) Kavminin Sapıklığından Dolayı Duası “Rabbi neccinî ve ehlî mimma ya’lemûn.” Ey Rabbim! Beni ve ailemi kavmimin yapmakta oldukları şeyden kurtar.[ Şuara, 169]

“Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et” dedi. Ankebût Suresi 30. Ayet Meali

Hz. Süleyman’ın (a.s) Duası “Rabbi evzi’nî en eşkura ni’metikelletî en’amte aleyye ve alâ valideyye ve na’mele salihen terzahu ve edhilnî birahmetike fî ibadik’es-salihîn.” Ey Rabbim! Bana, ana ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.[ Neml, 19]

Hz. Meryem‘in (a.s) Anasının Yaptığı Dua “İnnî uîzuha bike ve zurriyyeteha min’eş-şeytan’ir-racîm.” ALLAH’ım! Onu ve zürriyyetini kovulmuş şeytandan senin sığınmana veriyorum.[ Al-i İmran, 36]

Hz. Musa’nın (a.s) Mucizesi Karşısında İman Eden Sihirbazların Duası “Rabbena efriğ aleyna sabran ve teveffenâ muslimîn.” Ey Rabbimiz. Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür.[ A’raf, 126]

Kur'ân-ı Kerim'de Duâlar

"Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sabit kıl, kâfirler güruhuna karşı da bize yardım et!" (Âl-i İmrân, 3/147)

“...Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım.” Ahkaf Sûresi: 15. Âyet

”Ya Rabbi! Unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbi! Bize, bizdekilerden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbi! Gücümüzün yetmeyeceği yükü bize yükleme bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge. Sen bizim mevlamızsın kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.”[ Bakara, 286]

“İhdina’s-sırat’al-mustagîm. Sıratallezîne en’amte aleyhim ğayr’il-mağdûbi aleyhim veledâllîn.” Bizi doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna; sapıkların ve gazaba uğrayanların yoluna değil.[ Fatiha, 6-7]

“Rabbena la tuziğ gulûbena ba’de iz hedeytenâ ve heblena min ledunke rahmeh. İnneke ente’l-vehhâb. “Rabbena inneke camiu’n-nasi liyevmin la raybe fih. İnneke la yuhlif’ul-mîad.” Ya Rabbi! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Katından bize rahmet bağışla, sen çok bağışlayansın. Ey Rabbimiz! Kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları muhakkak sen toplayacaksın. ALLAH veridği sözden kesinlikle geri dönmez.[ Al-i İmran, 8-9]

“... Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vâdettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz azîz ve hakîm olan sensin!” Mümin Sûresi: 7-8. Âyetler

"…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!"Bakara Sûresi: 201. Âyet

“...Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.” Müminun Sûresi: 109. Âyet

“...Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!” Furkan Sûresi: 74. Âyet

“...Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!” Haşr Sûresi: 10. Âyet

“...Rabbimiz! Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için deneme konusu kılma, bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegâne galip ve hikmet sahibi, ancak sensin.” Mümtehine Sûresi: 4-5. Âyetler

“...Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin.” Tahrim Sûresi: 8. Âyet

“Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

“Rabbena innena amenna fağfir lena zunûbena ve ginâ azab’en-nâr.” Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. İşlediğimiz günahları bağışla ve bizleri ateşin azabından koru.[ Al-i İmran, 16]

“...Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”Kehf Sûresi: 10. Âyet

“Ey Rabbimiz! Muhakkak sen, kimi ateşe sokarsan onu cezalandırırsın. Zalimler için yardımcı yoktur.”[ Al-i İmran, 192]

“Rabbena fağfir lenâ zunûbena ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ mea’l-ebrâr. Rabbena ve atinâ ma veadtenâ alâ rusulike vela tuhzinâ yevm’el-giyameh. İnneke lâ tuhlif’ul-miâd.” Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. Ya Rabbi! Elçilerine vaad ettiklerini bize ver, kıyamet gününde bizi hor ve aşağılık kılma. Sen kesinlikle vaadinden dönmezsin.[ Al-i İmran, 193-194]

“(Kulların) diriltilecekleri gün beni utandırma!”Şuarâ Suresi 87. Ayet Meali

Felak Sûresi Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. 2- Min şerri mâ halak. 3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. 4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased. Anlamı: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım)

11- Nâs Sûresi Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. 2- Meliki’n-nâs. 3- İlâhi’n-nâs. 4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. 5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. 6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs. Anlamı: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. 2- İnsanların malikine, 3- İnsanların (gerçek) ilahına; 4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. 5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. 6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

“Rabbena ma halakte haza batila. Subhaneke feginâ azab’en-nâr.” Ey Rabbimiz! Sen bütün bunları boşuna yaratmadın. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Bizleri ateşin azabından koru.[ Al-i İmran, 191]

“...Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım.”Bakara Sûresi: 67. Âyet

“Rabbena ehricna min hazihil karyetiz-zalimi ehluha vec’allena min ledunke veliyyen vec’al lena min ledunke nasîra.” Ey Rabbimiz! Halkı zalim olan bu şehirden bizi çıkar. Katından bize bir veli ve bir yardımcı gönder. [Nisa, 75]

“...Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.”Bakara Sûresi: 250. Âyet

"...Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!"Ârâf Sûresi: 47. Âyet
Namaz Surelerinin Türkçe Okunuşları ve Anlamları

http://ilahiogutler.blogspot.com/2018/09/namaz-surelerinin-turkce-okunuslar-ve.html
Kaynaklar;

https://www.islamveihsan.com/kuranda-gecen-dualar.html

https://www.fikriyat.com/galeri/islam/peygamberlerin-kuranda-gecen-dualari/22https://www.nasihatler.com/kuran-kerimde-dua-ayetleri/

14 Eylül 2019 Cumartesi

5816 Sayılı Kanun Kaldırılsın

güncelleme 6 Temmuz 2020
"atatürk Dinsiz ise ne olmuş yani!" diyenlere Kuran-ı Kerim'den cevap: "Onun kabri başında da durma! Çünkü onlar, Allah ve Resulünü inkâr ettiler" (Tevbe 84) "Şüphesiz Allah, inkar edenleri sevmez!" (Rum 45) Allah Teala'nın sevmediğini, Müslümanlar da sevemez!


Peygamberimiz (salat ve selam olsun) şöyle buyurmuştur: “Açıktan günah işleyenleri anlatmaktan niçin çekiniyorsunuz? İnsanlar onları ne zaman tanıyacak? Onların kötü eylemlerini anlatın ki, insanlar onlardan sakınsınlar, zarar görmekten korunsunlar.” (Beyhâki)


"Ayasofya’yı bir cami olarak korumakla, Katolik kilisesinin gerçekten haysiyetini incitiyorsak, onu, ya bir müzeye çevireceğiz, ya da tamamen kapatacağız." Kamâl atatürk Kaynak: Grace Mary Ellison, Bir İngiliz Kadını Gözüyle Kuva-i Millîye Ankarası, 1973 sh. 247


"Hıristiyanlıktan, Müslümanlıktan, Budizmden vazgeçerek yalınlaştırılmış ve herkes için anlaşılacak duruma getirilmiş katıksız ve lekesiz bir dünya dininin oluşması... düşünün tatlı bir şey olduğunu yadsıyacak değiliz." kamal atatürk nutuk, 1969 sayfa: 713


“Yunan; Anadolu'ya M.Kemal ile İngilizlerin anlaşması üzerine çıkarılmıştır. M.Kemal; İstanbul'da İngilizlerle "Hilafet pazarlığı" yapmıştı. Yunan Harbi; M.Kemal'e otorite kazandırmak için yapılmıştır. Yangın ne kadar büyürse söndüren de o kadar kahraman olacaktı. O gün mücadele edenlerimiz bunu bilmiyorlardı. Onlar nereden bilsin sonradan başa geçenin Yunan'ın yapamayacağını yapabileceğini.” Kadir Mısıroğlu


AK PARTİ'YE 17 YIL DAHA VERSEK BUNLARI YAPARMI!?; 5816 sayılı kanunun iptali, Devletin dininin yeniden İslâm olması, Ayasofya Camii, Eğitimin Millî, yerli ve ilmî olması, Piyango/kumar’ın kaldırılması, İdamın yasalaşması, 6284 sayılı kanunun iptali, Faiz’in yasaklanması


atatürk'e küfür edemezsiniz >bakınız: Enam 108, atatürke beddua edebilirsiniz >Tebbet 1, atatürkü sevemezsiniz >Mücadele 22, anıtkabir'e gidemezsiniz >Tevbe 84, atatürke dua edemezsiniz >Tevbe 113, kınayıcının kınamasından korkma >Maide 54, onlara karşı Kuran’la mücadele ver >Furkân 52


Bu nasıl zulüm böyle? 1. Mustafa Kemal eleştirilmez 2. Anıtkabir eleştirilmez 3. Kurdukları sistem eleştirilmez 4. Sürdürdükleri imparatorluk eleştirilmez 5. Söyledikleri yalanlar eleştirilmez 6. Bize yutturulan yalancı tarih eleştirilmez


Müminleri heykellerin önünde eğilmekten kurtaran, secdeyle onurlandıran, İbrahim olup put kırmadan mümin olunamayacağını buyuran, tekbirle yürekleri onaran, gerçek hürriyeti kullukta yaşatan Allah Azze ve Celleye hamd olsun Allahu Ekber dille değil, yürekle söylenir İhsan Şenocak


“Köy Enstitüleri, Anadolu çocuğunun ruh Mezbahası'dır. Enstitüler, Anadolu çocuğunun doğal özelliklerinin yok edilerek, yerine ahlaksızlık, milliyetsizlik, maddecilik ve komünist anlayışın kurulması için girişilen bir harekettir.” Necip Fazıl


adnan menderes: 5816 zulmü turgut özal : süresiz nafaka zulmü erdoğan: istanbul sözleşmesi, genç evlilere hapis zulümleri ile anılacak bir ve iki geri adım atamaz erdoğan geç olmadan bu yanlışları düzelt!


Sultan Abdülhamid Han'ın 30 yıl Devleti yönettiği Yıldız Sarayı'nın, 1926 yılında CHP tarafından italyan kumarhane işletmecisine kiralanıp, Kumarhaneye çevrildiğini biliyor muydunuz?? Kaynak: Habertürk Gazetesi, Murat Bardakçı, 19 06 2016


Adamlar, sormakta haklı: . Ayasofya'yı açabildiniz mi? 5816'yı kaldırabildiniz mi? Lozan'ın ipliğini pazara çıkarabildiniz mi? Ders kitaplarını değiştirebildiniz mi? Lâtife hanımın hatıralarını yayınlayabildiniz mi? Kültür sorunlarını çözebildiniz mi?


1931'de MB'nin %85 hissesini Yahudilere veren, 1947'de Eğitim Sistemini Flubright anlaşması ile ABD'ye teslim eden, 1977'de Türkiye'nin tüm Tarım Ürünlerini 150 milyon dolar kredi için ABD'nin Wells Fargo şirketine ipotek ettiren parti CHP'dir.


DİKTATÖRLERİN ÖZELLİKLERİ: Her yere heykellerini diktirir, Astığı astık kestiği kestiktir, Darbeyle iktidarı ele geçirir, Seçim ya yoktur ya göstermeliktir Hep yalnızdır, dışa kapalı içe dönüktür.. ÖRNEKLER: Hitler, Mussolini, Adıtürk, Kim Young, sisi …


"Bu halifeliğin kaldırılması işi, görünürde, bizden çok Müslüman sömürgeleri olan büyük devletlerin işine gelse gerek… Halifelik sürüp çıkarılırken, Fener Patrikhanesi'nin İstanbul'da bırakılmasına akıl erdirmek zordur." Kemal Tahir, Kurt Kanunu


"Türkiye kaybettiği topraklar için şikayetçi olmaması hayret verici. İslam dünyası liderliğini gönüllü terk etmeleri tarihte eşi olmayan bir olay. İngilizleri titreten Hilafet ve Cihad bilincini kendi isteğiyle kaldırıp attılar." Carlo Sforza 1929


3 Mart 1924 Halifelik kaldırıldı Sebep: Osmanlı bilimde geri kaldı. Avrupa’ya ayak uyduramadı. Halifelik makamı kaldırıldı Yerine Diyanet kuruldu Osmanlıdan sonra gelenler heykel yaparak çağ atlattılar bilimde tüm avrupayı geride bıraktık!


❝Bundan sonra Türk kütüphanelerini yakmaya lüzum kalmamıştır. Çünkü harf inkılabıyla bu hazineler örümceklerin yuva yaptığı raflarda kapanıp kalmaktan başka bir şeye yaramayacaktır...❞ Arnold Joseph Toynbee / A Study of History


Mustafa Kemal'i sevmek zorunda mıyız? Atatürk ateist deyince, hakaret mi etmiş oluyoruz? "Tüm dinler yerin dibine batsın" diyen bir ateisti sevmiyorum. Kemalistler kadar faşizan bir zihniyet, Hitler'de dahi yoktu. 21. YY'ın en yobazları Kemalistlerdir!


“İttihatçılar ve Kemalistler aynı ağacın dallarından müteşekkildirler. Her iki akımın önderleri arasında gerçek Türk soyundan insanların varlığı yok denecek kadar azdır. Bu iki akımın kurucularının büyük çoğunluğu Selanik dönmeleridir.” Mustafa Sabri Efendi


Kemalistler, başlangıçta halkı kendilerine çekebilmek amacıyla şeriat hükümlerini uygulayacakları sözünü vermişlerdir Şartlar kendi lehlerine oluştuğu ve ülke iradesine tamamen hakim olmaya başladıkları zaman gerçek yüzlerini göstermişlerdir Mustafa Sabri Efendi


“Sultan Vahdettin Mustafa Kemal ile İngilizlere oyun oynamak istedi. Lakin İngilizler aynı şahısla Sultanı oyuna getirdiler.” Mustafa Sabri Efendi, Hilâfetin İlgasının Arka Planı, Sayfa 132


“Laiklik tamamen batı şartlarında oluşmuş, batıya özel bir kavramdır. İslamiyete tatbik edilmesi kesinlikle mümkün değildir.” Mustafa Sabri Efendi, Hilâfetin İlgasının Arka Planı, Sayfa 122


işgal edilmiş Osmanlıda, Kuran ve Halife adına topyeķün bir savaşa girmiş Müslümanların, harpten sonra getirilen, Kuran ve Halifeye düşman rejim karşısında içine düştükleri dehşet hissidir bu "Bunlar için mi kanlarımızı döktük", diye matem içinde sormuşlardır Cahit Zarifoğlu


İlkokuldan beri Atatürk konusunda yapılan telkinler sonucu beyinler hasar gördü. Beyni hasar görmemiş olanların sayısı maalesef çok az. Peygamberimize hakaret serbest ama Atatürk'ü eleştirmek yasak! Demokrasiden anladığınız bu mu? Yavuz Bahadıroğlu


Müfredat değişmedikçe her yeni nesil "CHP kafası" ile yetişmeye devam eder. Müfredat en temel husus olduğu hâlde hep ihmâl edilmiştir. Kadir Mısıroğlu


Eş cinsel Görüşünü Söylüyor Sorun yok. Putperest Kemalist Görüşünü Söylüyor Sorun Yok. Komünist Görüşünü Söylüyor Sorun Yok. Sosyalizm Görüşünü Söylüyor Sorun Yok. Ama Biz Allah'ın Şeriat'ını istediğimizde Bu Suç oluyor.!


M. Kemâl'i tenkid etmek gıybet midir? Hayır asla; gıybetin helâl olduğu 6 yer vardır. 4.) İnsanlar şerrinden korunsun diye birini tanıtmak. Kadir Mısıroğlu


Laiklik din düşmanlığımı demektir; yoksa halkın %99'u Müslüman olan ülkemizde, yahudilik, hristiyanlık, dinsizlik, edepsizlik dıştan destekli olduğu için serbesttir de sadece İslâm mı himayesiz olduğundan, her gelen İslâm'a darbe vurur? Mahmud Esad Coşan


Bazı kemalistler M. Kemal döneminde hiç dış borç alınmadığı yalanını ortaya attı Halbuki: - 1932'de Rusya’dan 8 milyon dolar - 1930'da ABD'den 10 milyon dolar - 1930'larda Almanya’dan 150 milyon mark - 1938’de ingiltere’den 16 milyon sterlin borç alınmıştır


"İlmen değil siyaseten çöktük biz. Ulemâ teslim olmadı. Eğer teslim olsaydı, teslim olan bir medresenin kapısına kanla mühür vurulur muydu, ulu hocalar için darağaçları kurulur muydu? Teslim olan ilmiye değil, siyasi iradedir." İhsan Şenocak Büyük Doğu Çağına Doğru, Sayfa 149


M. Kemal'e Türkçü diyorlar! M. Kemal Milli Mücadele'de islam'ı ve bolşevizmi kullandığı gibi daha sonra Türkçülüğü de kullandı. Gayesi halkı İslam'dan uzaklaştırmaktı. Nitekim bir aşama sonra Türk ocaklarını kapattı ve gerçek hedefi olan Batıcılığı tesis etti. Kadir Çandarlıoğlu


"Atatürk’e üç kadeh içtikten sonra vahiy geliyordu. Peygamber gibi. Bütün kararları o zaman veriyordu. Devrimlerin çoğunu ayık kafayla yapmaya kalksaydı, belki de başaramazdı.” Cemal Granda Atatürk'ün Uşağı İdim. Sf. 255 Hürriyet Yay. İstanbul. 1973


Şeriat'a karşıyım ne demek? ALLAH'a karşıyım demek ALLAHın emirlerine, kanunlarına, buyruklarına ben karşıyım Sen kimsin yahu, ALLAHın yarattığı bir aciz mahluksun ingiliz misin, sen kuran'a nasıl düşman olursun, sen ALLAH'a nasıl düşman olursun Mahmud Esad Coşan


Ayasofya'nın minareleri sökülmeye çalışılmış fakat minareler söküldüğü zaman Ayasofya’nın komple yıkılacağı anlaşılınca minareler sökülememiştir. Ayasofya'nın içinde "Allah" denilmesi gerekirken kapıda para ödeyen her kişinin girebildiği garip bir müze olmuştur


İmam Gazali'den Laiklik Tarifi; "Bir kimse din ve devlet işlerinin ayrı olduğuna inanırsa, onun için çalışırsa; ve bu inanç içinde Allah için Kabe'ye gidip Hacc farizasını yerine getirirken Kabenin duvarının dibinde ölse bile o bu inanç sebebi ile ebedi kafirdir"


"Hristiyan misyonerler yüzyıllar boyunca Türklerin kalbine girmek için ümitsizce uğraştı. Fakat bugün Türkiye misyonerlik faaliyetlerinin uygulanması bakımından yeryüzündeki en uygun ülke konumuna gelmiştir." Times 1926, James Levi Barton


Cumhuriyeti ' çoğunluğun iradesi ' anlamında bir idare şekli olarak millete uygulayanlar, Milletin Kuran'ı Kerim okumasını yasakladılar. Ebubekir Sifil Sözü Müstakim Kılmak 2


“Yarım asırdır sırtımızda İslam dışı bir düzenin kamburunu taşıyoruz. Düşmanlarımız ise bu kamburun üzerinde hora tepiyor. Efendiler! Kendimize gelelim! İşe evimizden başlayarak kendimize gelelim.” Cahit Zarifoğlu | Bir Değirmendir Bu Dünya


CHP kendisine istediği kadar gençlik aşısı yapmaya kalkışsın; kökü, gövdesi ve dallariyle Türk tarihinin en büyük hiyanet ve dalâlet ağacı olmaktan kurtulamaz; ve ona hizmet de «küfür» kelimesinden başka hiçbir mefhumla ifadelendirilemez. Necip Fazıl Rapor 11-13


“Bir milleti yok etmek isterseniz askerî istilâya lüzum yoktur. Ona tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla mânevî değerlerini, ahlâkını soysuzlaştırmak kâfîdir.” Peyami Safa “Arab Harfleri”, Türk Düşüncesi, Ağustos 1959, Sayı 59


Başta din kuvvetinden de istifade ve yardım sağlamaya sıcak bakılmış ve ardından bir sağdan geri hareketle Türk’ün dini, şeriatı, uleması kılıçtan geçirilmeye başlanmıştır. Türk milleti bu kahpelikleri unutursa dünyanın en aşağı milletidir. Mustafa Sabri Efendi


"Biz Arap" değiliz diyenlerin çoğu, "biz Müslüman değiliz" diyemeyenler. Araplıkla İslamiyeti eşitleyip hile yapan alçaklar. Arap kelimesini, İslamiyete küfür etmenin kalkanı olarak kullanıyorlar Özetle dert "Arap" değil dert "İslam" ARAP İSLAM DEMEKTİR! İSLAM'DA IRKÇILIK YOKTUR


Müslümanım deyip kemalizme tek cümle etmeyen. Konu Kemalizm olduğunda sus pus olan görmemezlikten gelenler. Sizin sayenizde Kemalizm hüküm sürüyor bilin istedim. Çünkü kemalistlerin oyu %25 civarıyken sistemin kemalist olmasının başka izahı yoktur.


1890 yılında yapılan nüfus sayımına göre M.Kemal'in memleketi Selanik'te 31.703 türke karşılık 47.322 yahudi bulunmaktaydı o türklerden de kaçının sabetaycı yani yahudi dönmesi olduğu bilinmiyor! Selanik, yahudilerin Avrupa'da en yoğun olduğu ikinci şehirdi


M.Kemal: "Anadolunun Müttefik Devletler tarafından işgal edileceğini tamamen biliyordum Bu topraklar üzerindeki bir Britanya idaresinden o kadar hoşnutsuzluk gösterilmemesi gerektir” KAYNAK Jaeschke Kurtuluş Savaşı ile İlgili İngiliz Belgeleri,Türk Tarih Kurumu Yayınları,sayfa 98


M. Kemal ingilizlerle anlaşınca Milli Mücadeleyi yürüten 1. Meclis'e darbe yaptı ve 2. Meclis'i oluşturdu 1. Meclis milletvekillerinin sadece yüzde 28,6'sını 2.Meclis'e aldı Yani Mücadeleyi yürüten m.vekillerinin yüzde 71,4'ünü tasfiye etti Kendi tabiriyle "kız gibi Meclis"ti bu!


Padişah sevr'i imzalamadı! M. Kemal ingilizler ne istediyse onu yaptı Cumhuriyeti ingilizler istedi. Mayıs 1919'da raporları var. hilafeti istemiyordu onu kaldırdı Musul'u istediler verdik. patrikhane istanbul'da kalacak dediler bıraktık. Kadir Çandarlıoğlu


M. Kemal, Lozan'ın devam ettiği bir hengamda dönemin "Vatikan Papa"sı 11. Pius’a şu haberi göndermişti: "Ayasofya’yı bir cami olarak korumakla, Katolik kilisesinin gerçekten haysiyetini incitiyorsak, onu, ya bir müzeye çevireceğiz, ya da tamamen kapatacağız."


Dersim harekatına katılan M. Kemal'in manevi kızı Sabiha Gökçen: “Canlı ne görürseniz ateş edin” emri almıştık. Asilerin gıdası olan keçileri dahi ateşe tutuyorduk.” (Milliyet Gazetesi, 25 Kasım 1956)


Bir kemalistin M. Kemal'e "dinsiz" demesine ceza verilmezken, bir Müslümanın aynı söze ceza alması düşündürücüdür. Demek ki Müslümanlar bu rejime karşı olduğu için ceza alıyor, kemalistler ise bu rejimi sahiplendiği için istediklerini söyleyebiliyorlar. Kadir Çandarlıoğlu


kemalizm tıpkı budizm gibi putçu bir dindir. Buda'nın yerine M. Kemal'i koymuştur Fakat bu ülkenin çoğunluğu müslümandır Dolayısıyla kemalizm bize terstir Artık kemalizm ve sembollerinden kurtulmalıyız. Büst, heykel ve devlet dairelerindeki resimler kaldırılsın Kadir Çandarlıoğlu


"Atatürk olmasaydı namaz kılamazdınız!" diyorlar Yanlış, komünizmin hakim olduğu Rusya'da bile Müslümanlar namaz kılabiliyorlardı "Atatürk olmasaydı namaz kılamazdınız" diyenlere cevabım şudur: "M. Kemal olmasaydı, bizimle beraber siz de namaz kılacaktınız!" Kadir Çandarlıoğlu


atatürk chp'lidir. chp'nin oyunu azaltmak isteyen herkes atatürk'ün islam düşmanı sözde devrimlerini eleştirmelidir. atatürk'ü öven herkes chp'ye hizmet ediyor demektir


Kemalistlerin Osmanlı düşmanlığı; "islam" düşmanlığından; M. Kemal taraftarlığı da "dinsiz rejim" taraftarlığından kaynaklanıyor. Aslında Koruma Kanunu'yla M. Kemal'i değil, onun kurduğu "dinsiz rejimi" koruyorlar. Kadir Çandarlıoğlu


Batılıların İslâmiyetten alamadıkları öcü bizzat almaya kalktılar. Kökümüzü kurutmak için, ona giden bütün su yollarını, tarih, anane, lisan, terbiye, aile rabıtasını çürüttüler. Kurtarın milleti ve kendinizi CHP kemendinden… Necip Fazıl


"Öğrencilere bir sayfada Müslüman kadının peçesini açmak isteyen Fransız askerini vuran Sütçü İmam'ı anlatıyorduk. Sonraki sayfada kılık kıyafet devrimini.. Böylelikle çocukları aptallaştırıyorduk!" - Emekli inkılâp Tarihi Öğretmeni -


"Kızınıza zorla başörtüsü taktıramazsınız" diyenler, neden bütün bir millete zorla şapka taktıranı "Ulu Önder" ilan ediyorlar? Çünkü mesele özgürlük falan değil; gavurluktur... islam düşmanlığıdır. Kadir Çandarlıoğlu


Sokakta alkol içilmesinden yana olan fabrika sahibi Kemalist iş adamları, buna mukabil "kaza olur, zarar ederim" endişesiyle kendi fabrikalarında alkol kullanımına izin vermezler. Kemalizm; "Put yıkan bir milleti, put diken bir sürüye dönüştürme" projesidir. Kadir Çandarlıoğlu


Laikler Kuran'ı Kerim'e bakmışlar.. Put yasak diye Heykelleri, Faiz Yasak diye Bankaları, Zina Yasak Diye Genelevleri, Kumar yasak diye Piyangoyu, İçki Yasak diye Rakı Bira Fabrikalarını Kurmuşlar, tesettür farz diye çarşafı yasaklamışlar, sarık yerine şapka takmışlar


ifade özgürlüğü için "#5816SayılıKanunKaldırılsın" diyoruz. atatürk’ü eleştirmek suç olmasın atatürk siyasi bir liderdir. yaptığı yanlışlar eleştirilebilmelidir. demokrasi özgürlük cumhuriyet diyorsunuz. atatük’ü eleştireni hapse atıyorsunuz, hiç samimi değilsiniz


İngiliz'le savaştık ŞAPKA geldi. Fransız'la savaştık LAİKLİK geldi. İtalyan'la savaştık CEZA KANUNU geldi. Yunan'la savaştık LATİN ALFABESİ geldi. İyi ki iskoç'la savaşmamışız. Etek giymekten kurtulduk!!!


Lozan Anlaşması 24 Temmuz 1923. Hilafetin İlgası 3 Mart 1924. İngilizlerin Lozan'ı kabulü Ağustos 1924. Hilafet kaldırılmadan İngilizler Lozanı kabul etmemişlerdir!


Lozan’da Yunanistan savaş tazminatı ödemeyi kabul etti ama Türkiye bu paradan feragat etti. feragat edilen rakam 470 ton altın, nasıl zafer ama!


Saltanat ve hilafet adına yapılan Büyük Taarruz ve kazanılan zafer, lozan antlaşması ile dinsizliğe ve hilafet düşmanlığına dönüşmüştür. Artık bu gerçekleri konuşmanın vakti gelmedi mi


1453'de Bizans yıkıldı Bizanslılar dinlerinde serbest bırakıldı, mabetlerine dokunulmadı. 1923'de Osmanlı yıkıldı Hilafet kaldırıldı, Kuran ve Ezan yasaklandı, ama Kilise ve Havralara yine dokunulmadı!!


"Kurtuluş savaşı, Osmanlı Genelkurmayının planı" İlker Başbuğ "Kurtuluş savaşı, bizzat padişahın emri ile yapıldı" İlber Ortaylı "Yunan denize dökülene kadar yapılan her şey Padişahın emri ile yapıldı" Murat Bardakçı


İngiltere’de bir subay çıksa, dese ki; Bundan sonra herkes Osmanlı kıyafeti giyecek, müslüman gibi sarık takıp cübbe giyecek, kadınlar çarşaf giyecek, harfler osmanlıca olacak, herkes 5 vakit namaz kılacak, kılmayan asılacak.!! ne derdiniz!?


Osmanlı’yı yıkan İngilizler, istanbul’da 1936’ya kadar neden kaldı! 1936’ya kadar resmi olarak işgal altındaydık ingilizler kendi istedikleri dinsiz devleti görünce istanbul'dan ayrıldılar


"Atatürk olmasaydı Osmanlı Şeriat düzeni sizi kesermiş!" Abdulhamid: 33 yıllık iktidar, onayladığı idam sayısı 6 Atatürk: 1921/1922 arası 1054 idam 1923/1927 arası ise 6128 idam. not: resmi olmayan rakamlar 100 bin den fazla kişi Mümin olduğu için idam edilmiştir


Kamal ile bizzat röportaj yapan 3 yabancı gazeteciden; "Benim bir dinim yok..." Kamal Grace Ellison, 1928 "Türkler yalnızca tabiata tapar..." Kamal Emil Ludwig, 1929 "Kamal Mussolini gibi dinsizdir.." Pierre Van Paassen, 1933


"Evrak sahtekârlığı kemalistlerin pek sevdiği meşgaledir. Onun içindir ki atatürk'le ilgili metinlerden zararlı pasajları atmayı görev bilirler.. Kemalistler gerçek atatürkle yüz yüze gelseler muhtemelen onu da 5816'dan içeri atarlardı" Yağmur Atsız


"Gök Sultan Abdülhamid Han, bütün hayatında bir fikir, devleti ayakta tutmak ve hazırlamak için yaşadı. Siyasî dehası ile Avrupa’yı ve Moskof’u oyalıyor, bir yandan da demir yolu ve okul ile Türk milletini kuvvetlendirmeye çalışıyordu." Nihal Atsız “Abdülhamid Han (Gök Sultan)”, Ocak Dergisi, sayı 2. (11 Mayıs 1956


“Kemalizm otuz yılın yalan-dolan propagandasına dayanmaktadır. Onlar şunu bir lahza unutmasınlar ki dayandıkları sahte mabut yıkılmakta, onun yerine hakikat ve fazilet gelmektedir. Kemalizm denilen muazzam safsata kısmen Fransa kısmen de İtalya ve Rusya’dan alınmak suretiyle dış alemin bir değil, birkaç merkezine birden bağlı olan, bu suretle diğerlerinden daha çok ve karmakarışık bir şekilde dışarıya bağlı bulunan bir ucubedir. Bugün dönme, mason ve Kemalist güruhunun ağzında sakız gibi dolaşan yobazlık kelimesi en çok kendilerine yakışmaktadır: İnkılâp yobazları… Kendilerinden başka türlü düşünenlere tahammül edemeyen Kemalist ve mason yobazlar..." Hüseyin Nihal Atsız ORKUN Dergisi, 1951, Sayı: 21


"Musul'u Atatürk vermedi, zaten verilmişti" diyenler, ezberletilmiş çaresizliklerini seslendirmiş oluyorlar. Varsın 1926'da yapılan Ankara Antlaşması ile Musul terk edilmiş olsun!.. Musul'u verdik, şapkayı aldık! Yavuz Bahadıroğlu


Yorgo gibi içki içer, kumar oynar. Yorgo gibi namaz kılmaz. Yorgo gibi oruç tutmaz. Yorgo gibi sarık ve çarşaftan tiksinir. Yorgo gibi Osmanlı'dan nefret eder. Yorgo gibi Kuran okumaz. Yorgo gibi karısını kızını çıplak gezdirir. Yorgo gibi ağzı bozuk. KiM BU YORGOLAR?!


Diyanet reisi Hamdi Akseki 1950'de hacca gitmek ister, İnönü seçim var aleyhime kullanılır, seneye git der, hoca kabul eder Osman Yüksel Serdengeçti; "Allah gel diyor İnönü gitme diyor, Azrail'le anlaşman mı var seneye diyorsun?" der Akseki Ocak 1951'de hacca gidemeden ölür!


5816 sayılı kanun kullanılarak Mustafa Kemal'e hakaret içermeyen en ufak eleştiri bile engellenmekte. Akademisyen Atilla Yayla sadece "bu adam" dediği için 1.5 yıl hapis cezası aldı. Düşünce ifade özgürlüğü, 5816 ile engellenmekte


Karısını Yunanın koluna takan, Makarios'un heykelini diken, Sağa sola Yunanca afişler asan, Yunan basınına manşet olsan sizsiniz! Yunan düşmanı; 1966 senesinde Yunan Mezalimi kitabını yazan Kadir Mısıroğlu'dur!


“Asırlık surların arkasından köhne Bizans’ı hortlatmak isteyen kimin eli? Bunu söyleyenler kimin dili, Ayasofya’yı puthane yapan hangi delidir?” Osman Yüksel Serdengeçti (Tohum dergisi, 29. sayı, 1959)


atatürk'e mal edilen sözler; “Adalet mülkün temelidir” Hazreti Ömer “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” Hazreti Ali “Köylü milletin efendisidir” Kanuni Sultan Süleyman “Ya istiklal Ya ölüm” Şeyh Şamil


"Türkiye'nin: günlük Petrol ihtiyacı 650.000 Varil, Musul Kerkük'ün: günlük Petrol Üretimi 2.750.000 Varil Musul Kerkük 500,000 STERLİNE İngiltere'ye satıldı. İhaneti gör ey Türk halkı." Doç. Dr. Mehmet Hakan Sağlam


"Din zehirdir. Türkiye'den dini tamamen atabilmek için bize 30 sene daha lazım." chp'li Başbakan Şükrü saraçoğlu (1946) KAYNAK: Meclis zabıtları - Sebilür Reşad Sayı 103, Mayıs 1951


"1930'lu yıllarda Avrupa şapkası bulmak kolay değildi ve takmayanlar cezalandırılıyordu! Türkler korkudan buldukları her şeyi kafalarına geçiriyorlardı Kadın şapkası, opera başlığı, metal kask… Avrupalılar bu komik duruma kahkaha atıyordu.." Richard Halliburton / Seyyah - 1935


"Laiklik İngiliz'in ustaca attığı bir formattır. Kemalistler hiçbir zaman bunu fark etmedi. Türkiye uzun yıllar İngiliz kontrolünde kaldı. Laik olanlar, aslında İngiliz'e hizmet ediyor." italyan Politikacı Prof. Gianfranco Miglio


kemalizm islam düşmanlığıdır. 1924 İçki maddesi kaldırıldı, Medreseler kapatıldı, Hilâfet kaldırıldı. 1925 Dergah ve Türbeler kapatıldı, Zorla şapka takma kanunu çıkarıldı. 1928 Arapça Yasaklandı, "Devletin Dini İslam'dır" İbaresi çıkarıldı. 1930 Genelev yasası çıkarıldı


Ülkeyi Atatürk kurdu öyle mi ? -Meclis 142 Yaşında -Polis Teşkilatı 174 Yaşında -PTT 179 Yaşında -İtfaiye 305 Yaşında -Demiryolu Teşkilatı 163 Yaşında -Kızılay 151 Yaşında -İstanbul Üniversitesi 567 yaşında -Ziraat Bankası 156 yaşında


SORU: Mustafa Kemal, hangi "devrimini" millete sormuştu? a) Saltanatı kaldırılmasını b) Hilafetin ilgasını c) Şapka giyilmesini d) Latin alfabesini e) Ayasofya'nın müze yapılmasını f) Ezanın Türkçe okunmasını g) Laikliğin ilanını


"Atatürt Ateist İdi, Zaten İnkilaplarını İncelerseniz Hepsi İSLAM'a Karşı Oluşturulmuştur. Yapılan İnkilaplar Yabancıların Asla teknolojisi Değil, Gelenek Ve Görenekleridir.!" Ateist Araştırmacı Yazar, Ayşe Hür


(sözde istiklal mahkemelerinde) "Sadece ben 5216 kişiyi idam ettim, hepsi sakallı, sarıklı, cübbeli kişilerdi" Cellat Kara Ali’nin hatıraları Son Posta Gazetesi, 3 Mart 1931


“Kemalizm, insan ve toplum meselelerini kuşatıcı bir ideolocya manzumesi değil, sadece İslâm'a karşı ve İslâm'ı tahrib tavrının adıdır... Rejim de, bu rejim...” Salih Mirzabeyoğlu


Diyorlar ki Japonya'ya atom bombası atılmasına rağmen uçtu. Türkiye hala yaya ! Türkiye'ye Chp'yi attılar Atom bombası ne ki Hikmet Genç


Türkiye’de büyük çoğunluğu tek parti döneminde olmak üzere 1927 – 1972 yılları arasında 3 bin 900 vakıf eseri satılırken bunların 2 bin 815’ini camiler oluşturdu "İSLAM DÜŞMANI CHP" DİYORSAK SEBEBİ VAR!


Lozan'a Osmanlı kıyafeti̇yle gi̇tti̇ler, yahudi̇ kıyafetleri̇ i̇le geri̇ döndüler ve yıllar boyunca lozandan zafer i̇le döndük di̇ye anlattılar Adalar, Musul, Kerkük, Bosna ... 4,5 milyon km. kare Osmanlı impatorluğu geri̇ döndükleri̇nde 776.000 km. kare kalmıştı!


"Bir bakkal dükkânı bile 5 ayda tasfiye edilemezken, biz bir imparatorluğu Lozan'da tasfiye ettik!" Kemal Tahir


Kurtuluş Savaşıyla kurtardıklarımız birlik oldu birlikte savaştıklarımızla -bedeli ihanet oldu kanımızın -kara bir bulut gibi kapkara düşünceyle -kiralık düşünceleriyle- “giydiler çıkardıkları çizmeleri” emperyalistlerin. Salih Mirzabeyoğlu


- atatürk puttur put olmasa idi her meydanda, her okulda heykeli olmazdı. buda heykelinden fazla atatürk heykeli varsa birileri atatürk'ü ilah gördüğü içindir bu. heykeller amacını aşınca put olur. işte bu nedenle islam, insan ve hayvan heykeli yapmayı yasaklamıştır. kahrolsun putlar


Necip Fazıl "Vatan Dostu Sultan Vahidüddin" kitabından yargılandığı davada bilirkişiler kitabın atatürk'e hakaret eden bir suç unsuru teşkil etmediğini belirtmesine rağmen, mahkeme üstadı Vahdeddin'i överek "atatürk'e hakaret etmeye meyillidir" gerekçesiyle yürürlükte olan 5816'dan 19 ay mahkum etmiş


23 Nisan 1937’de peçe ve çarşafın giyilmesi içişleri Bakanlığı tarafından yasaklanmış, yasağa uymayanların 25 liraya kadar cezalandırılmaları emredilmiştir: kaynak: Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisi: Cumhuriyetin 75.Yıldönümünde Polis Arşiv Belgeleriyle Gerçekler, Özel sayı(1998), sayfa 91.


Atatürk sahibi olduğu mal varlığı; 155 bin dönüm arazi, on binlerce baş inek, koyun, tavuk ve dahi 58 adet merkep, lunapark, yoğurt imalathanesi PEKİ ATATÜRK BU SERVETİ NASIL YAPMIŞTIR! CEVAP VERİN KEMALİSTLER


"Fatih'in Ayasofya vakfiyesindeki bedduaların muhatabı, müzeye çeviren Mustafa Kemal ve arkadaşlarıdır; hükümet 500 yıllık vaziyetine yani cami haline çevirerek müslüman milletimizi bu bedduadan kurtarmalıdır." Prof. Ahmet Akgündüz


"Ayasofya’yı Müslümanlar müze yapmadı. Medreseleri tekkeleri Müslümanlar kapatmadı. Ezan-ı Muhammedîyi Müslümanlar yasaklamadı. İskilipli Âtıf Efendiyi Müslümanlar asmadı" Mehmet Şevket Eygi


“Bir fikre bağlı olmak yerine fâni şahıslara bağlananlar o fâni şahıs dünyadan çekip gidince düştükleri hiçlik ve boşluğu heykel dikmekle gidermeye çalışırlar ve onun tunç, mermer veya alçıdan, cansız gözlerinden yardım ve teselli ararlar.” Necip Fazıl | İdeolocya Örgüsü


LOZAN'da; Musul'u, Kerkük'ü, Kıbrıs'ı, Ege'de yarım metre yakındaki 400 adayı hilafeti, Ayasofya'yı Osmanlıcayı, Arapça ezanı, sarık ve çarşafı yani İslamı verdik laikliği aldık! kim kazandı?


Sultan Vahdettin Han sürgüne giderken tüm eşyalarını makbuz karşılığında devretmiş, Sürgün yıllarında yokluk içinde yaşayıp, Vatan hasretiyle vefat etmiştir. Asıl hainler Vahdeddin'e hain diyenlerdir


"Allah'ın laneti düşmana yardım eden hainlerin üzerine olsun ve rahmet ve tevfik Halife ve Padişahımızı, millet ve vatanı kurtarmak için çalışanların üzerinden eksik olmasın." Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, 27 Nisan 1920, Nr: 25


tarih kitaplarında bize öğretilenin tersine Vahdeddin hain değildir!! Vahdeddin'in tek suçu çökmüş bir imparatorluğa padişah olmasıdır. 1918 yılında tahta oturmuştur Vahdeddin (İstanbul'un işgal altında olduğu yıl). Vahdeddin "milli şahlanış hareketini" başlatan kişidir. bu gerçeği gizlemek için 5816 var!


Timurtaş Uçar Hoca savcıya sorar: Şekeri çaya karıştırmazsan ne olur? Savcı: şekersiz çay olur Hoca; tuzu çorbaya karıştırmazsan ne olur? Savcı; tuzsuz çorba olur Hoca: Peki dini devlete karıştırmazsan ne olur? Savcı: Dinsiz devlet olur Hoca: Savcım vallahi ben demedim, bak siz dediniz


M.kemal şartlar olgunlaşmadan, iktidarın bütün güçlerini eline geçirmeden Türkiye gibi Müslüman bir ülkede, kalkıp da dinin aleyhinde konuşmadı. Nitekim M. Kemal, Millî Mücadelenin hiçbir devresinde Sultan Vahdettin’in ve Halifenin aleyhinde de tek cümle söylemedi. Yavuz Bülent Bâkiler (Türkiye gazetesi) 16 Şubat 2013 Cumartesi


Müslüman/Dindar bir Atatürk portresi çizmeye çalışan muhafazakârların kullandıkları olayların hepsi 1923 öncesinin M. Kemal’ine aittir. (…) Kurtuluş Savaşı’nda Bolşevik ve İslamcı kavramları bir arada kullanan M. Kemal ile 1930’larda İslamcı kavramları toplum hayatından tamamen çıkarmaya çalışan M. Kemal farklı Mustafa Kemallerdir. [Taha AKYOL – Şubat 2012]


Ne biçim ırkçılarız (Türkleriz) ki bizim ideolojimizi bir Yahudi yazıyor. Zira Yahudi Moiz Kohen (Munis Tekinalp) Kemalizmin ideologudur. Tıpkı Agop Dilaçar’ın Türk Dil Kurumunun başuzmanı ve Ermeni olması gibi. Alev Alatlı ,Valla Kurda Yedirdin Beni boyut yay. C 3 1. Basım ist.1993


M.kemal Türk aleyhindedir. Milli Hareket zamanında benim Türkçülük icraatımdan pek sıkılıyordu. Bir şey de demiyordu. Bugün kendisi Türk’ün dinini, dilini, yazısını, adetini, milli müesseselerini, ananesini her şeyini yıkmakla meşguldür. Bunlar harstır,(kültürdür) bir milletin hayatıdır. Bu mu onun milliyetperverliği?!. Hani Türk’ün dinine, edebiyatına, folkloruna, mimari abideleri olan camilerinin ihya ve muhafazasına dair henüz ne yaptı? [Türkiye’nin İlk Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur, Hayatım ve Hatıratım Cil.4]


Atatürk’ün din sorunu vardı. din karşıtı çizgi inönü zamanında değil, Atatürk zamanında başlamıştır. bunu tarih tezlerinden ders kitaplarına (icraatlarına) kadar her yerde gözlemek mümkün. [Prof. Dr. Zafer Toprak 09.04.2012-Radikal Gazetesi]


”Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum." Kamal Atatürk Andrew Mango – Atatürk Remzi Kitabevi 3.Baskı Sayfa: 532


Müminlerin başına ehli küfürden kimseyi geçirmeyin. Allah'ın onları aziz ve şerefli kılmasından sonra kâfir ve zâlimlerin tasallutu altına girmesinler. Aldatmalarından korunabilmek zordur. Ömer Bin Abdülaziz


Dünyanın en büyük kütüphane cinayeti 1928’de Türkiye’de olmuştur. Bir gecede Türkiye’nin kitapları okunmaz hale gelmiştir


“—Hiçbir yabancı devletin tazyiki, Abdülhamid'i Kur'anın ve Şeriatın emirlerine uygun olmayan bir reformu Yapmaya ve imtiyaz' vermeye asla mecbur edemezdi.» Necip Fazıl Kısakürek Ulu Hakan İkinci Abdülhamid Han sf.331


“Atatürk çevresindeki, hem ittihatçı, hem mason olan asker ve sivil arkadaşlarının etkisiyle, `önce mason, sonra ittihatçı´ kuralına uygun olarak önce `Macedonia Risorta´ locasında mason olmuş ve bunu takiben de Ittihat ve Terakki Cemiyeti’ne 1907 yılında 322 numara ile üye yapılmıştır.” Tamer Ayan, Atatürk ve Masonluk, Istanbul, 2008, sayfa 159-161.


“Evet, Atatürk bir masondu.” Falih Rıfkı Atay Bugün Gazetesi, 6 Eylül 1968.


ATATÜRK'ün 400 Vekili olan meclisten sadece 158 vekilin oyuyla CUMHURBAŞKANI Seçildiğini biliyor muydunuz?! 29 Ekim 1923 tarihli orjinal Meclis tutanağının 119. sayfasında M. Kemal’in 158 Milletvekilinin oyuyla seçildiği yazmaktadır


Büyük adam iftira ile tenkid ile yıkılmaz Madem adamınız en büyük, kaldırın kanunu! Biz Abdulhamid'i kanunla korumadık kimse de yıkmadı! Kadir Mısıroğlu


Erdoğan yakasına Atatürk rozeti taksa bile kemalistlerden oy alamaz, ancak kemalistlere taviz veren Ak parti çok oy kaybeder!


Atatürk: “Lozan’da sulh yapın; Gerekirse Trakya’dan, hatta İstanbul’dan vazgeçin Musul için hiç uğraşmayın” Rıza Nur Hayat ve Hatıratım Sansürsüz Tahşiyeli Baskı 1982 Almanya 2.Cild Sayfa 861


Ayasofya bizim kanayan yaramızdır. Bu yara kapanmadıkça hasta adam iyileşmeyecek ve ayağa kalkamayacaktır. Üzerimizde Fatihin bedduası olduğu sürece bu ülke ve bu ülke de yaşayanlar gün yüzü görmeyecektir.


Kelime oyunu yapıyorlar, "Kahrolsun İslam" diyemiyorlar, "kahrolsun şeriat" diyorlar. İslam ve Şeriat farklı şeyler mi Müslüman?! Timurtaş Uçar


Mustafa kemal hutbe ve nutuklarla hilafet ve saltanatı almaya uğraştı. Muvaffak olamayınca müthiş sola kaydı. Dini ve ananevi varlıkları kanla yıktı." Kazım Karabekir, “istiklal harbimiz” istanbul 1960, sh 978


CHP'nin yargı sopasına dönüşen 5816 sayılı kanun ile 1994 ile 2017 arasında 23 yılda 4 bin 852 kişinin yargılanmış, 1.772 kişinin hapis cezası almıştır. 5816 kaldırılsın İslam düşmanı atatürk'ü eleştirmek suç olmasın


5816 sayılı yasa nedir? atatürk'e hakareti önlemek amacı ile çıkarıldığı iddia edilen ancak eleştiriyi düşünceyi ve ifadeyi engellemek ve Chp ideolojisine muhalif olanları sindirmek için kullanılan bir yasadır


1934'de çıkarılan Soyadı Kanunu ile "ağa", "hoca", "efendi", "bey", "paşa", "hazret" gibi unvan ve lakapların kullanılması yasaklandı. Fakat M. Kemal, soyadını "ATA"Türk yaptı. Herkesi indirdi, kendini en tepeye çıkardı. Kadir Çandarlıoğlu


Mustafa Kemal Paşa, Müslümanların kıyafetinden diline kadar her şeyine karışmış, emirlerine karşı gelenleri de astırmak suretiyle imha etmiştir. Gün geçtikçe daha da azmış, milletin hayatında el atmadık hiçbir şey bırakmamıştır. Mustafa Kemal’in cahilce ve zalimce tavırlarına en yakın arkadaşları bile isyan etmiştir. Türk Milleti'ne ya şapka giyip medenileşmesini yahut asılarak idam edileceğini söylemek, en azından saçmalıktır… Halide Edip Adıvar, Türkiye'de Diktatörlük ve Reformlar


"Cumhuriyet dönemiyle ilgili pek çok hatalar oldu, Nazım Hikmet'i kim hapse attı, CHP Sabahattin Ali'yi kim öldürttü, CHP Doğruya doğru eğriye eğri deriz. Ne Atatürk'ü ne bir başkasını özel bir yasayla korumanın anlamı yoktur." Kemal Kılıçdaroğlu 10 Mayıs 2012


"Mustafa Kemal'e zerre muhabbeti olan cenâzeme gelmesin! VASİYETİMDİR!" Kadir Mısıroğlu


Ruslar, Mustafa Kemal'e 11 milyon Altın Ruble gönderdi. Altınların bugünkü değeri 18 milyar lira. 1920-1922 yıllar arasında cereyan eden Yunan Harbini Sovyetler, başarıya ulaşması halinde Sovyet Rusya’nın güvenliğine katkıda bulunacak diye desteklemişlerdir.


sistemin adamları "#5816Kaldırılsın" diyemez. "5816 Kaldırılsın" diyebilmek için dava adamı olmak gerekir. dava için bedel ödemeyi göze almak gerekir. yardan serden geçmek gerekir. üç kuruşluk insanlara bize destek olun diye yalvarmayın. bize bizden olan destek olur


KAMAL'e Atılan İFTİRALAR; -ATATÜRK Müslümandı -ATATÜRK Hafızdı -ATATÜRK Türk'tü -ATATÜRK Peygamber Soyundan -ATATÜRK, 7 Düvelle savaştı -ATATÜRK, Alfabeyi eğitim için değiştirdi -ATATÜRK cephede yaralandı -ATATÜRK Milli Mücadeleyi başlattı


atatürk Türkçü filan değildi öyle olsa idi Ermenileri fişliyor diye Nihal Atsız’ı üniversitelerden ve liselerden kovdurmazdı! atatürk Türk de değildi adıTürk mavi gözlü sarı saçlı bir yunandır! selaniklidir!


5816'dan her kim ceza alırsa, AİHM'de tazminat kazanıyor, Türkiye Mahkum oluyor zira DÜNYADA BÖYLE KANUN YOK! Üye olmaya çalıştığımız AB, 2009 İlerleme Raporunda "5816 İfade özgürlüğüne aykırı" dedi #5816Kaldırılsın gerçekleri konuşmak suç olmasın


neden "atatürk" diyorsun diyenlere; kafir olduğu için "Mustafa" ve "Kemal" isimlerini kimliğinden sildirerek ismini "KAMAL" yapan kişiye kimliğindeki soyadı ile hitap ediyorum kimden bahsettiğim belli olsun diye "atatürk" diyorum!


Atatürk bizi kurtarmış… E o zaman yazım nerde? Hilafetim nerde? Osmanlım nerde? Ayasofya Camiim nerde? Musul, Halep, Batı Trakya ve Adalarım? Medreselerim nerde? İslami kanunlarım nerde Cuma tatilim nerde? Bu ne menem bir kurtulmadır? @Candarlioglu


"Adınız Yorgo olurdu"! diyenlerin kılık kıyafetine, yaşantısına, fikirlerine bakıyorsun Yorgo'dan tek farkları isimleri. Eee Yorgo'da dine, peygambere, cübbeye düşman, sen de? Bu durumda kim Yorgo, kim Ahmet?


Mustafa Kemal Atatürk; Atatürk= Atatürkçü Kemal= Kemalist Mustafa= ? Sahi neden ‘Mustafacı’ yok? Peygamberimizin (Salat ve selam olsun) isimlerinden biri Mustafa olduğu için mi? Yoksa putları yıkmaya gelen Allah’ın dini Mustafacı olmanıza izin vermediği için mi?


ENAM Suresi 108. ayet ile küfür etmek yasaklanmıştır. Müslüman hiç kimseye küfür etmez. Ancak, Allah'a peygamberlerine ve İslam'a küfür edenlerin cezası islam'a göre ölümdür. şahsa edilen küfürlere hapis cezası vermek islam'a uygun değildir!


atatürk’ün türkiye'si ile şu andaki Türkiye AYNI ülke DEĞİL! ATATÜRK TÜRKİYE'SİNDE; EZAN TÜRKÇEYDİ, ŞAPKA TAKMAYAN ASILIYORDU, ARAPÇA DİN EĞİTİMİ VERMEK YASAKTI SİZ SÖYLEYİN BUNLAR İSLAM DÜŞMANLIĞI DEĞİL Mİ!


Hilafet gelsin. Cuma tatil olsun. İçki, zina, faiz, kumar yasaklansın. Arapça resmi dil olsun. Ümmet birleşsin. İslam devleti kurulsun. Ayasofya cami olsun. İsrail'i yok etmek üzere halifeye biat edilsin. Öleceksek böyle ölelim. Şeriat Gelsin Dertler Bitsin


Kemalistler 1924'den önceki Mustafa Kemal'i kahraman sanıyor. biz ise 1924'den sonra islam düşmanlığından başka icraatı olmayan KAMAL ATATÜRK'ÜN ASLINDA SANILDIĞI GİBİ OLMADIĞINI ANLATMAYA ÇALIŞIYORUZ!


bu ülkeyi bölen, ayrıştıran ben değilim! benim dinime, mukaddesatıma saldıran islam düşmanı kemalistler ve onların devrimleridir. bu ülkenin huzur bulması için şeriat lazım. şeriatın gelmesi için kemalistlerin bu ülkeye verdiği zararlar açıklanmalı


Allâh Rasûlü (salat ve selam olsun) şöyle buyurmuştur: “Müşriklerle, mallarınızla, ellerinizle, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin!” "En efdal cihad, zalim sultanın yanında adaleti söylemektir." CİHAD SADECE SİLAHLA YAPILMAZ, İSLAM DÜŞMANLARINA ZARAR VEREN HERŞEY CİHADIN BİR PARÇASIDIR


Türbeleri yıkan kamalistler, anıtkabir'in TÜRKİYE'ye yıllık 2,6 milyon TL masrafı var. Buranın masrafları bundan sonra Chp'nin iş bankasındaki hissesinden karşılansın. Yıllık Elektrik gideri: 1 200 000 TL Temizlikçi Gideri: 563 000 TL Bakım ve Onarım: 732 000 TL Su Parası 23 000 TL


Samimi dindar MÜSLÜMAN, İslam düşmanını sev(e)mez, sempati duymaz SİZ HİÇ FİRAVUN'U SEVEN YAHUDİ GÖRDÜNÜZ MÜ!? Mecbur! kalmadığı halde Atatürk'e rahmet okuyan MÜSLÜMANA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM


Mustafa Kemal Osmanlı askeri olarak kurtuluş savaşını yönetti savaş kazanıldıysa neden Osmanlı devleti yıkıldı! Lozan'da Osmanlı'nın yıkılması ve hilafetin kaldırılması şartı ile Türkiye tanınmıştır SAHİ KİM KAZANDI?


atatürk 15 yıl islam'la savaşmıştır. atatürkü kanunla sevdiremezsiniz. öncelikle kendinize dönüp sorun bu Müslümanlar niye sevmiyor diye; hilafeti kaldıran, ezan'ı türkçe yapan, camileri ahır yapan bir kafiri samimi Mümin SEVEMEZ!


İslam'da tasvir yapmak yasaklanmıştır. yani insan ve hayvan şeklinde resim ve heykel yapılamaz. bir insanın heykelini yapmak onu putlaştırmaktır. İslam ülkesinde put olmaz. olan putlarda yenilerden başlayarak eskilere doğru bütün putlar yıkılmalıdır


Atatürk’ü Samsuna Vahdettin Han EMİRLE Göndermiştir. VE 60 bin altın lira VEREREK KURTULUŞ SAVAŞINI BAŞLATMASINI EMRETMİŞTİR. M. KEMAL OSMANLI DEVLETİNİ KURTARMAK İÇİN SAVAŞMIŞ. ZAFER SARHOŞU OLUNCA KENDİNE YENİ BİR DEVLET KURMUŞTUR


Atatürk Olmasaydı; İngilizler ülkemizi işgal eder, Hilafeti kaldırır, yerine Laikliği getirirdi, çarşafı ve fesi yasaklar, yerine şapka giyme zorunluluğu koyardı, Hicri takvimi kaldırıp yerine Miladi takvimi getirirdi, Cuma günü olan resmi tatilimizi Pazar gününe aldırırdı!


devlet için yapılan ve Devletin kullandığı saray israf olmaz. israf bir ölüye yapılan anıtkabirdir. 750 bin metrekarelik Anıtkabir'e millet açlıktan kırılırken, 40 milyon TL harcanması israftır


kurtuluş savaşını kazanmadık! ingiltere İstanbul'u 2 Ekim 1923'te terk etti lozanda musul'u, kerkükü, adaları, hilafeti ingiltere'ye teslim etme YANİ OSMANLI'YI YIKMA KARŞILIĞINDA ÇEKİLDİ İNGİLİZLER


Atatürk Hisseleri (Cumhuriyet Halk Partisi) : % 28,09 iş bankasındaki chp hisseleri fona devredilsin. PARTİNİN BANKASI OLMAZ. İŞ BANK Hilafet Paraları ile kurulmuştur. hisseler ya diyanete ya da devlete devredilmelidir


Osmanlı 31 mart 1909'da yıkıldı. 1. dünya savaşı Müslümanları yok etmek için, kurtuluş savaşı atatürk'ü kahraman yapmak için yapıldı


1- atatürk müslüman değildir bu konuda belgeler var hatta kendi sesi ile videosu var 2- atatürk islam düşmanıdır linkteki yazıda belgelerle anlatılmıştır 3- islam düşmanını sevmek islama aykırıdır 4- atatürke kafir demek hakaret değildir


Müslümanın iki bayramı vardır. diğerleri bizi ilgilendirmez. kafirlerin bayramını kutlamak onlara benzemek demektir. sadece sözle bile kutlamayın tebrik etmeyin. "Kim, bir topluluğa benzerse, o da onlardan olur." (Ebu Dâvud)


Hilafeti kaldıran, Ayasofya'yı müze yapan, Ezanı Türkçe okutan Atatürk İslam düşmanıdır. İslam düşmanını sevmek İslam aykırıdır. bakınız: Tevbe suresi 80, 84, 113. ayetler


Araplar bizi sattı diyorlar gerçekte olan ise İngiliz etkisinde kalan ittihatçı Arap düşmanı Türkler ile İngiliz etkisinde kalan Türk düşmanı lawrenceler yüzünden Arapla Türkün arası açıldı. IRKLA ÜSTÜNLÜK OLMAZ ÜSTÜNLÜK TAKVA İLE OLUR


Ayasofya diyorum sırası değil. Sakal serbest olsun sırası değil. İdam gelsin sırası deği.l ABden çıkalım sırası değil. Natodan çıkalım sırası değil. Hilafeti getirelim sırası değil diyorsun. SIRA BİZİ İŞGALE GELDİ UYANMIYORSUN


İslam düşmanı atatürk'ü sevmesem de saygı duyacak mışım !!! islam düşmanı hilafeti kaldıran ayasofya'yı müze yapan çarşafı yasaklayan bir kafiri severseniz islamla alakanız olmadığını itiraf etmiş olursunuz


atatürkü sevmiyorum çünkü; Osmanlıca yerine latince getirdiği Ezan'ı Türkçe okuttuğu Ayasofya’yı müze yaptığı şapka takmayanları astığı Lozan’da Musul, Kerkükü verdiği Halifeliği kaldırdığı Camileri ahır yaptığı Hacca gitmeyi ve çarşafı yasakladığı için sevmiyorum


şu anda halifemiz olsaydı Filistin’i, Halep'i kurtarmak için cihad ilan ederdi. atatürk'ün ümmete attığı kazığı anladınız mı!!!


Osmanlı kurtuluş savaşını kazandıysa devletin ismi neden değiştirildi? Bütün Müslümanları birleştiren halifelik neden kaldırıldı? madem ülkeye demokrasi geldi 1946’ya kadar neden tek parti vardı Zafer kazandıysak Musul, Kerkük ve on iki ada neden verildi? tek parti döneminde 2815 cami neden satıldı? hacca gitmek neden yasaklandı? Ayasofya niye müze yapıldı, kimin emri ile? şapka takmak neden zorunlu oldu? şapka takmayanlar neden idam edildi? çarşaf neden yasaklandı? harf inkılabı Kuran dilini unutturmak için yapılmadıysa ne için yapıldı? Ezan niye Türkçe okutuldu 15 yıl, bu zorbalık değil mi?


İstanbul'u Müslümanlar feth edince Ayasofya'yı cami yaptı İstanbul'u Kafirler işgal edince müze yaptı


"laiklik islam düşmanlığıdır" çünkü; %99 Müslüman olan ülkede sakal yasak, cuma vakti insanlar çalıştırılıyor!!!


Kemalist'lerin İslam'la ilgili bildikleri tek şey "ölünün arkasından konuşulmaz" doğrusu ise; Mümin olan ölünün arkasından konuşulmaz. Müslüman olarak vefat edenin hataları söylenmez, ancak ihanet etmişse insanların onun hatasına düşmemesi için ibret olsun diye anlatılır


kemalistlerin lozanın tartışılmasından rahatsız olmasının sebebi lozanın ihanet olduğunun ortaya çıkma korkusudur. Lozan Osmanlı'ya Darbe yaparak iktidara gelen hatta onunla yetinmeyip devletin ismini değiştiren DARBECİLERİN ZAFERİDİR


atatürk bu ülkenin lawrancesidir. yıllarca ülkeyi kurtardığı yalanı ile millet kandırılmıştır. 5816 Yasası Kaldırılsın Gerçekler ortaya çıksın


Kemalistler atatürk'e "kafir ve İslam düşmanı" demek hakaret değildir, gerçeği dile getirmektir. bana küfür ederek atatürk'ü savunamazsınız! Aziz Nesin: “Gerçek Müslüman Atatürk’ü sevemez. Seviyorsa ya ahmâktır ya sahtekâr”


ŞU TİP HOCALARIN SÖZLERİNE ŞÜPHE İLE YAKLAŞIN Allah’a Tanrı demekten utanmaz. İslam düşmanı atatürk’ü sever. İslam düşmanlarının olduğu chpyi destekler. “Kuran oku, Hadis okuma” der


Adnan Menderes de Kemalistlere Şirin görünmek için "Atatürk'ü Koruma Kanunu" çıkarmıştı. ama onlar eliyle İdam edilmekten kurtulamadı. Tarihten Ders alın!


"İnsanlar, süfreler gibi sulardan çıktılar en önce…İlk ceddimiz balıktır." diyen atatürk'ü hala Müslüman yapmaya çalışan yobaz laikler var! Kaynak: Ruşen Eşraf Ünaydın, Atatürk Tarih ve Dil Kurumları, s 53


5816 sayılı yasa ile atatürk'ün yaptığı yanlışları anlatanları hapse atıyorlar. atatürk demek chp demektir. atatürk'ün yaptığı islam düşmanlıkları anlatılmadan chp'nin oyunu azaltamazsınız. öncelikle #5816SayılıKanunKaldırılsın ve tarih ders kitapları masallardan arındırılsın


atatürk Büstlerine Harcanan Parayla Bakın Neler Yapılır! 5 havaalanı; 2.000 km. asfalt yol; 3 adet yolcu uçağı; 450 tam teşekküllü hastane; 200 fabrika; 20 üniversite;500 okul yapılabilirmiş!


"Cahil insanları, ALLAH'A taptırmak siyasetin doğurduğu neticelerdir" Kamal Atatürk Kaynak: Türk Tarihinin Ana Hatları, 1930, Devlet Matbaası, s 220-221


Atatürk, Osmanlı ordusunda düşmanlarımızla savaşıp hepsini yenmiş ama, nasıl yendiyse düşman devletler yıkılmamış Osmanlı yıkılmış !


atatürk Filistin'de kaçmasaydı mondros ateşkes antlaşması imzalanmayacak Osmanlı ordusu dağıtılmayacak Anadolu'yu da elini kolunu sallayarak kimse işgal edemeyecekti. Hem işgalin zeminini hazırla hem de kahraman ol


"atatürk'ü sevmeyenler arabistan'a gitsin" lafı bu lafı söyleyenin ve atatürk'ün islam düşmanı olduğunun kanıtıdır! İSLAM DÜŞMANI ATATÜRK'Ü MÜSLÜMAN OLDUĞUM İÇİN SE-VE-Mİ-YO-RUM…


atatürk put adam olmasaydı; atatürk'e tapan kemalistler olmazdı. müslüman ülkede yüzbinlerce heykeli olmazdı. bir heykele tapan bir kişi varsa o heykel put demektir. put olmasaydı sevmeyenler hapse atılmazdı!


"Dini ve namusu olanlar aç kalmaya mahkumdurlar" atatürk Kazım Karabekir Anlatıyor. Uğur Mumcu,1996, s 75


“Hocaları toptan kaldırmadıkça hiçbir iş yapamayız. Bugünkü kudret ve prestijimizle bugün bu inkilabı yapmazsak, başka hiçbir zaman yapamayız.” atatürk Kaynak: Kazım Karabekir, Paşaların Kavgası; Aralık 1991, s 165.


Kamâl Atatürk’ün devrim diye nitelendirilen eylemlerinin büyük kısmı, İslâm’a karşı yapılmış… Şimdi, “Kamâl, İslâm düşmanıydı!” desek, 5816’dan ceza alır mıyız?! Kamâl, İslâm Düşmanıydı! En azılısından üstelik.


Hiçbir Kâfir Atatürk kadar Müslümanlara zarar verememiştir Zira hiçbir Kâfir, Peygamber Efendimiz’den (Sâllallâhû Aleyhî Vesellem) itibaren süregelen Makam-ı Hilafeti yıkamamıştır.Kamâl Atatürk bunu yapabilen yegâne gâvurdur. Ve de -ne yazık ki- bu büyük kâfir, Türk’tür


1918'de Filistin cephesinde ihanet ederek toprakları işgalcilere bıraktığı için israil'e heykeli dikilen şahıs kimdir?! filistin'de 75.000 esir verdik ama ordu komutanı atatürk kahraman oldu!


“Suçlu Allah’ın dinidir Kralların ve padişahların istibdadına, dinler mesnet olmuştur” atatürk Kaynak: Atatürkün El Yazmaları, Medeni Bilgiler, s 30


atatürk'ü SEVMİYORUM SAYGI DA DUYMUYORUM SUÇ MU?! KANUNLA MI SEVDİRECEKSİNİZ


atatürk italya'dan Ceza kanunu, Lozan'ın imzalandığı isviçre'den Medeni kanunu, Fransa'dan Laikliği, ingiltere'den şapkayı ve latinceyi alarak adeta minnet borcu ödedi


'adnan oktar, cemil kılıç, Yaşar Nuri Öztürk' gibi hoca görünümlülerin turnusol kağıdı atatürktür İslam düşmanı atatürk'ü seven hoca(!) sahtekardır


Atatürk Kuran'ı Kerim'i neden Türkçe'ye çevirtti; "Arap oğlunun yavelerini (saçmalıklarını) Türk oğullarına öğretmek için Kur’an’ı Türkçeye tercüme ettireceğim" Kamal Atatürk Kaynak: “Kazım Karabekir Anlatıyor” – Uğur Mumcu, 19 Haziran 1990, Cumhuriyet Gazetesi


"Gazi Mustafa Kemal Atatürk" deniliyor. 1) Atatürk olunca Gazi'yi bıraktı. 2) Mustafa'yı kimliğinden sildirdi. 3) Kemal'i Kamâl yaptı kimliğinde yazan isim "kamal atatürk"dür. işte bunun için "kamal atatürk" diyorum!


atatürk deseydi ki; gelin Yunan'ı kovalım, Hilafeti kaldıracağım. Etrafında kimseyi bulamazdı! Milli Mücadele'nin gayesi Halife'yi kurtarmaktı


”Ahlaksız bir Arap’ın dini görüşlerinden oluşan İslam artık ölmüştür.” Kamal Atatürk Kaynak: Arba Yayınları, Bozkurt, mart 1997, Sayfa 170


“Muhammed’in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kuran denir" Kaynak: Atatürk'ün emriyle liselerde okutulan tarih kitabı (1938), 2. cilt


“Birinci Cumhur Reisi, herhangi bir temenniye "İnşaallah" duasını katan insan için, "Bak, Allahtan bekliyor, Allaha inanıyor!" diye mukabele edecek ve Kâinatın Mefhari hakkında "Donsuz Bedevi!" hakaretini savuracak kadar Allah ve Resulünün düşmanıydı.” Necip Fazıl, Üstadın Dedektif X Bir mahlasıyla Büyük Doğu Dergisinde kaleme aldığı bir yazıdan


''atatürk ve arkadaşları batıyı benimsedikleri için inkılapları bu yönde olmuştur. hem laiklik hem İslam hukuku olmaz, ya laik sistem ya şeriat olmalıdır" Uğur Mumcu


İlk Atatürk Heykeli’nin açılışı 23 Ağustos 1926'da yapıldığını biliyor muydunuz MİLLETİN AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ YILLARDA MİLLETİN PARASI İLE KENDİ HEYKELİNİ YAPTIRMAK İÇİN NASIL BİR EGO GEREKİR!?


Atatürk "MV maaşları Öğretmen maaşlarını geçmesin" dedi MASALI! 1930'da maaşlar; öğretmen: 24 cumhuriyet altını milletvekili: 134 cumhuriyet altını atatürk: 2600 cumhuriyet altını


Halk yemek için ekmek bulamazken, atatürk keyfi için 1.2 MİLYONA savarona yatını alıyor. SAVAŞ GEMİSİ DEĞİL YAT!!


Kemalistler "Atatürk olmasaydı olmazdık"tan başka hiçbir şey bilmezler atatürk olduğu için camiler kapatıldı. “Allah” demek yasaklandı. Kuran’lar toplatıldı. çarşaf yasaklandı. İŞTE BUNLAR KAFİRLİK


Atatürk'ün imzasının Vahram Çerçiyan adında bir Ermeni'ye aid olduğunu biliyor muydunuz? kemalistler hani "bir Türk dünyaya bedeldi" adam daha imza atmayı bilmiyor!


"Beni Türk Hekimlerine emanet edin" diyen atatürk’ün doktoru ise Prof. Dr. Noel Fissenger'dı. Söyleyin şimdi kim yalan söylüyor?


Sivas Kongresi’nin ABD’ye gönderdiği mektup Nutuk’ta neden yer almadı? ABD’ye “Gelin, tarafsız bir devlet gözüyle imparatorluğun her tarafında inceleme yapın” diyerek "MANDA" isteyen kamal atatürk kimin kahramanı!


“Yunan/İngiliz kazansaydı; -Fethin sembolü, Fâtih'in emaneti Ayasofya Cami-i Şerifi'ni müze yapardı değil mi? -Câmi minâresinden Allah demeyi yasaklardı değil mi? (Unutmayın 1950'ye kadar "Allah" demek yasaktı!) Kim kazanmıştı?” Kadir Mısıroğlu


Emekli General Osman Pamukoğlu bir demecinde, “Dersim (KATLİAMI) harekâtından Atatürk’ün haberi yoktur demek hakarettir, harekâtı planlayan Mustafa Kemal’dir” demiştir.


Atatürk: “Lozan’da sulh yapın; Gerekirse Trakya’dan, hatta İstanbul’dan vazgeçin Musul için hiç uğraşmayın” Rıza Nur Hayat ve Hatıratım Sansürsüz Tahşiyeli Baskı 1982 Almanya 2.Cild Sayfa 861


Sultan AlpArslan ile 26 Ağustos 1071'de İslam ordusu kazandı, Anadolu İslam yurdu oldu. Mustafa Kemal ile 26 Ağustos 1922'de İslam ordusu savaştı, kazandı!!! ama nasıl kazandıysa; kuran yasaklandı, ezan yasaklandı, şeriat yasaklandı! sahi kim kazandı!?


Sultan Vahdeddin’in huzurunda Kuran’a el basarak "Osmanlı için savaşacağına" yemin eden mustafa kemal Osmanlı’ya ihanet etmiştir. osmanlı askeri Atatürk liderliğinde kurtuluş savaşını kazandıysak neden Osmanlı yıkıldı!?


"Bu prensipleri (CHP ilkeleri), gökten indiği sanılan kitapların doğmalarıyla asla bir tutmamalıdır." diyen kamal atatürk'e "kafir ve İslam düşmanı" demek hakaret değildir. gerçeği dile getirmektir


Aziz Nesin "Bir Müslümanın Atatürk'çü olması mümkün değil" Aziz Nesin: “Gerçek Müslüman Atatürk’ü sevemez. Seviyorsa ya ahmâktır ya sahtekâr” Oğuz Uçar / Abant (Bolu), Hürriyet Haber Ajansı.


Ve bu adam, vatanın harimini ve mukaddesatını haçlılara satmıştır... Bu adamın kurşundan yapılmış tabutu bir uçağa konulup atılmadığı müddetçe, Türkiye'nin ve Türkiye'yi taklit etmeye çalışan İslâm âleminin ondan kurtuluşu olmayacaktır. Put Adam, sayfa 446


Bu şahıs, Türk milletinin istiklal ve kurtuluş savaşını gerçekleştirmedi... Onun bütün inkılapları ve eserleri, bir daha dirilmeyecek şekilde mezara gömüldüğünde, hakiki kurtuluş savaşını biz gerçekleştireceğiz... Put Adam, sayfa 20


19 mayıs’ta Osmanlı'nın yıkılışını, Halifeliğin kaldırılışını ve Ayasofya'nın müze yapılışını kutladığınızın farkında mısınız !!!


tebbet suresinde neden ebu leheb'e lanet ediliyor! ebu leheb İslam düşmanıdır atatürk'te dönemin ebu leheb'i, firavunudur! Türkiye'nin özüne dönmesi için gerçek atatürk'ün anlatılması gerekiyor


biz #5816SayılıKanunKaldırılsın gerçekler ortaya çıksın diye beklerken kemalistler islam düşmanı atatürk'ün adı niye camide anılmadı diye hesap soruyor ŞUNU İYİ BİLİN; ATATÜRK'ÜN CAMİDE ÖVÜLDÜĞÜNÜ DUYARSANIZ O CAMİYİ TERK EDİN! KÜFRE RIZA KÜFÜRDÜR


5816 kanun atatürk'e hakaret kanunu değil atatürkü eleştirenleri hapse atan kanundur. adalet için ve chp'nin şerrinden kurtulmak için bu yasa kalkmalıdır. kemalist hakimlerin zulmüne göz yuman ak parti bu vebale ne zamana kadar ortak olacak?!


atatürk olmasaydı adınız “Yorgo” olurdu diyenlere tekrar hatırlatalım: Sizin muhtevanız gâvur olmuş!.. Adınız Müslüman adı olsa ne yazar! gavur gibi içki iç, gavur gibi dans et, gavur gibi yaşa, nerede Müslümanlık!


Madem atatürk deniliyor; Türklükle ilgili bir tane faaliyetini gösterin Şapka: ingilizlerin kıyafet: fransızların Alfabe: Latin alfabesi Yasalar: isviçre Cumartesi, pazar tatili: yahudi ve hristiyan tatili Eğitim: Avrupa tarzı Pardon Türklük nerede?!


Şapka ‘devrimine’ ve reformlara karşı gelenlerden asılanlar oldu. Nakşibendiler asıldı. Bu sert tutum Atatürk devriminin gerçeklerindendi. Ancak asılan ya da ağır cezaya uğratılan sol eğilimli tek bir kişi yoktur. Atilla İlhan Hangi Atatürk s.19


harf katliamı yaparak Osmanlıcayı latince ile değiştirerek İslamla halkın Arapla Türkün arasını açan kişiye "Başöğretmen Atatürk" denmesi de ayrı bir ironi neyin öğretmeni! dinsizliğin mi? dans etmenin mi? şapka takmanın mı?


“Kaza ve kader, talih ve tesadüf tabirleri Arapça’dır, Türkleri alakadar etmez.” M. Kemal Kaynak: Prof. İlkan Arsel, Teokratik Devlet Anlayışından Laik Devlet Anlayışına


“İrtica ile boğuşmanın istilayı söküp atmaktan daha lâzım ve zor olduğunu belirtmek isteriz. Onun içindir ki, Kurtuluş savaşındaki(10bin) can kaybının 50 kat fazlasını irtica ile savaşta verildiğini hatırlatmak gerekir. (..) ” Kaynak: Falih Rıfkı Atay Eski Saat, S. 330 İrfan Orga, Atatürk s,265


Türk milleti, bir kelimesinin manasını bilmediği halde, Kuran’ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler.” M. Kemal Kaynak: Medeni Bilgiler, Afet İnan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1969, s 364-365.


“Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkumdurlar. Onun için önce din ve namus telakkisini kaldırmalıyız.” Kaynak:İstanbul, Tekin Yayınevi, 1990, s 83-84.


İslamiyet, "ölülerinizi hayırla yadedin" der. Asil bir ihtar. Ölülerinizi yani sizden olanları, aynı mukaddeslere inanan, aynı kavgalara katılan, aynı emel veya hınçları bölüşen insanları. Cemil Meriç - Kırk Ambar


Eğer medeniyet, millî gelir alfabeyle artsaydı Ruslar, Çinliler alfabe değiştirir­di. Kendi alfabesini değiştiren hiçbir millet yok, olmayacak da. Öyleyse bu çılgınlığın sebebi ne? Cemil Meriç - Sosyoloji Notları ve Konferansları


Atatürkçülük asil cumhuriyetin resmi dinidir. Mitosu olmayan sığ, dalsız budaksız bir din. Tam robot dini. Bu gidişle bütün dünyanın Atatürkçü olması gerekecek. Yaşasın Atatürk, ulan biz Atatürkçüyüz. İbadet ve iman bu üç beş hecede başlayıp bitiyor. Cemil Meriç - Jurnal


Ben, Mekke fethinden sonrɑ putlɑrı yıkɑn bir peygɑmberin ümmetiyim, beni Atɑtürk heykelinin kɑrşısındɑ sɑygı duruşundɑ durdurɑmɑzsınız. Timurtaş Uçar


"Mustafa Kemal kafanın yalnız dışını değil içini de tanzime kalkıştı. Batı şapkaydı. Şapka ve itaat. Kalabalığın yerine şef düşünecekti. Kuran rafa kalktı. “Nutuk” çıktı ortaya. Önder önüne gelenin kellesini vurdurdu." Cemil Meriç (Jurnal 1)


Hayatımda iki şeyin 'Milli'sini sevmedim; Biri Milli Şef, diğeri Milli Piyango Osman Yüksel Serdengeçti


"Herkes putuna sahip çıksın çünkü o putları yıkmaya mecbur ve memuruz!" Salih Mirzabeyoğlu


Hakikatte bizim üç bayramımız olmalıdır; Ramazan Bayramı Kurban Bayramı 50 yıllık CHP'den nam ve nişan bırakmayacak günün bayramı… Necip Fazıl


Ölülerinizi hayır ile anınız!» emri, her ölüye değil, bizim ölülerimize mahsus bir keyfiyet... Bizden, yani İslâmdan olmayan ölüleri sadece ölmüş bulunmalarıyla imtiyaz sahibi kabul etmek mümkün olsaydı Hadiste «ölülerinizi» tabirinin «ölüleri» şeklinde olması lazımdıNecip Fazıl


Elbet bir gün hak kuvvete üstün gelecek ve necîb milletimiz hakikâtleri öğrenecektir. Sultan Vahdettin Han


"İnkılâp devrinde de roman, bir propaganda vasıtası olarak kullanıldı: Âdetâ, Çalıkuşu, kadını çalışma hayatına alıştırmak; Sinekli Bakkal, Sultan Hamid devrini kötülemek; Nur Baba, tarikatları zararlı göstermek için yazılmıştı." Ekrem Buğra Ekinci


Osmanlı rahatsız ediyordu Mustafa Kemal’i. Silinmesi gereken bir vesikaydı yakın tarih. Dil devrimi Selanik’in İstanbul’a isyanıdır. Osmanlı mirası yok edilemezdi. Ama nesillerin birbiriyle olan devamlılığı bozulabilirdi. Harf inkılabı altı yüzyılı rafa kaldırdı. Cemil Meriç


Selanik Dönmeleri, şunu bilsinler ki: Bu vatanı, bu milleti suyun öte tarafından gelen gayri Türkler kurtarmadı!.. Bu vatanı; bu milleti biz kurtardık, biz... Müslüman Türk milleti!.. Osman Yüksel Serdengeçti (Mâbetsiz Şehir s.152)


"Eğer sen kendi devrinin insanlarının İslamını bilmek istiyorsan, onların mescid kapılarındaki çokluğuna ve Hacc zamanı "Lebbeyk" diyen seslerinin gürültüsüne bakma! Sen onların Şeriat düşmanlarıyla olan münasebetlerine bak!" Ahmed Bin Hanbel hazretleri (El-Edebi Şeria)


Kim Ayasofya’yı cami yapan vakfiyemi değiştirirse Allah’ın, Peygamberin, Meleklerin laneti ebediyen onun üzerine olsun Fatih Sultan Mehmed Han


Bize kalan aziz borç, asırlık zamanlardan; Tarihi temizlemek sahte kahramanlardan Necip Fazıl


Allah Rasulu (salat ve selam olsun) 'ölüleri' değil, 'ÖlüleriNİZİ hayırla anın' buyurdu. Ölüm, katiller için sığınak olamaz. Herkes ne ise öyle bilinecek. İhsan Şenocak


1928'den bu yana, fikir ve edebiyat sahamızdaki kısırlığımızın baş sebebini latin harflerinde aramak gerekir. Salih Mirzabeyoğlu


Halk Partisi kurtla kuzuyu, insanla sırtlanı bir çuvala koyan madrabazlar kumpanyası. Kime karşı halk partisi? Kime karşı halkçı? Halkçılık halkın sırtına binen bir avuç aydının uydurduğu bir mit. hiçbir dâvası olmayan bir Halk Partisi. Bir nevi ur. Cemil Meriç Jurnal


Osman Yüksel SERDENGEÇTİ Mahkeme'de..!! 40’lı yıllarda TRT radyosunda konuşurken içinde Allah geçen bir cümle kurduğu için mahkemelik olur… hakim sorar: Evladım sen bu ülkede Allah demenin suç olduğunu, yasak olduğunu bilmiyor musun? Serdengeçti cevap verir...“Allah Allah...!”


Ayasofya, Ey muhteşem mabet; Bizler, Fatih’in torunları, yakında putları devirip, Yine seni camiye çevireceğiz. Osman Yüksel Serdengeçti


Tanzimattan beri devam eden sahte inkılâplar ve bu inkılâpların türettiği sahte kahramanlar, dâvâmızın, müşahhas plânda baş meselesidir. Necip Fazıl (İdeolocya Örgüsü)


İslâm harflerinin terakkimize mani olduğunu ileri sürenler, Avrupa'nın bizi yok etmeye karar vermiş yazarlarıydı. İslâmiyet'e düşmandılar. Başlıca hedefleri bizi tarihimizden, irfanımız­dan, bir kelimeyle İslâmiyetten koparmaktı. Cemil Meriç Büyük Gazete Söyleşisi - 1976


Lozan, Türk mukaddesatını, kulis arkası, kilise emrindeki garp emperyalizmasına peşkeş çekme işiydi. Necip Fazıl (Hücum Ve Polemik)


Ağaç köküyle yaşar, insan da öyle... Biz ise maziden koptuk, istikbale bağlanamadık. Türkiye bütün kütüphaneleri yakılan, bütün mazisi imha edilen, 600 yılı cerrahi bir ameliyatla içtimaî uzviyetinden koparılıp atılan bedbaht bir ülke. Cemil Meriç Bu Ülke


CHP bir parti değildir; Haçlı dünyasıyla anlaşmış olarak Türkün ruh kökünü kurutmaya memur bir ocaktır. Necip Fazıl (Çerçeve 4)


Bir devlet ki, bütün bir köyün sevgisini kazanan yaşlı din adamını Arapça ezan okuyor diye tartaklayacak kadar şuur­suz ve eblehtir. Bütün Hıristiyan dünyanın, tek kelimesini anlamadan, Latince dua ettiğini bilmez. Cemil Meriç


Binaenaleyh şapkada, şapkayı aşan bir mânâ vardır. Bütün dinî, millî, bediî, tarihî ölçülerimizin istikrah duyduğu bu unsuru başımıza geçirmeye mecbur tutulmakla topyekûn mukaddesatımızı, tarihî can düşmanımızın emrine vermeye zorlanmış oluyorduk. Necip Fazıl İdeolocya Örgüsü


CHP bu milleti yoktan var ettiği iddiasıyla açıkgöz ve sahtekâr bir madde kurtarıcılığı imtiyazına dayanarak Türkün ruh köküne zıt, bu kökü baltalayıcı ve onu Batı uşaklığına bend edici, her türlü fikir ve dünya görüşünden yoksun öyle bir yol açmıştır ki, … Necip Fazıl


"Mağaralarda elifba kitaplarıyla kendi dinini, imanını okumak mecburiyetinde bırakılan halkın çocuklarıyız biz!" Muhsin Yazıcıoğlu


Kur’ân-ı Kerim basmak ve satmak yasaktı. Camilerin kimisi yıkılmış, kimisi kiraya verilmiş farklı amaçlarla kullanılıyordu. Dinî kitap sokmanın yasak olduğu Halkevleri’nde içki içilir, düzenlenen balo ve partilere katılmayan memurlar görevden alınırdı Osman Yüksel Serdengeçti


Bizler, İstiklal harbini birkaç kişinin eseri ve hüneri zanneden dar görüşlü zavallılar… Ne çabuk unuttuk, Hindli, Afganlı, Cezayirli, Libyalı kahramanların Anadolu’da İslâm için İstiklalimiz için şehid düştüklerini!.. Cahit Zarifoğlu


İlk Laik İblistir. Laiklik; Allah var kabul ederim ama koyduğu kanunları kabul etmem demektir.. Timurtaş Uçar


Tarihimiz tepeden tırnağa değiştirilmelidir. Çünkü tarih kitaplarımız Haçlıların en büyük zaferidir. Cemil Meriç


Dünyadaki hayatının hesabını ahirette laikliğe göre değil şeriate göre vereceksin. Timurtaş Uçar


Ah, küçük hokkabazlık, Sefil aynalı dolap; Bir şapka, bir eldiven, Bir maymun ve inkılap Necip Fazıl


Laik Avrupa’da ‘’Hristiyan Demokrat’’, Hristiyan Sosyalist’’ gibi partiler ve daha neler ve neler var da, Türkiye’de yâni onun taklit ülkesinde ‘’İslam’’ kelimesiyle başlayan hiçbir kuruluşa yer yok!... Necip Fazıl Türkiye’nin Manzarası


İslam'ın müzelik olduğunu ima etmek için müzeye çevrilen Ayasofya, Onu müzelik yapanların artık müzelik olduğunu ilan edebilmek için açılacaktır. İhsan Şenocak


Bu olacak Ayasofya, Bu muhakkak olacak... İkinci bir fetih, yine bir ba'sü ba'delmevt...Osman Yüksel Serdengeçti


1923 tamamıyla bir yabancılaştırma, değerlerimizden kopma dönemidir. "Allah" demenin bile yasak olduğu bir dönemdi. Çocukluğumda mahalle mektebinde hoca bize Kuran-ı Kerim öğretirken, baskına karşı biri kapıda nöbet tutardı. Korku içinde gidip gelirdik. NURİ PAKDİL


Mıgırdıç'ı sever de Osman'ı sevmez zındık İti-domuzu sever, insanı sevmez zındık İster ki diz üstüne çökertilsin Türkiye Ekmeğini yer amma vatanı sevmez zındık. Abdurrahim Karakoç


Hiçbir ülkenin eşine rastlamadığı bir vandalizme inkılâp adı verilir: Dil İnkılâbı. Aydınlar ebedi şef’in ölümünden sonra büsbütün gemi azıya alır. Dil devrimi politikanın emrindedir artık. Ona dil uzatmak, devlete karşı koymaktır. Cemil Meriç


1923-1950 arası ne yapılmışsa, Türk milletini, ruhta, ahlâkta, irfanda, tarihte, fikirde, sanatta, sıhhatte, millî benlikte, şahsiyette, bir daha dirilmemecesine vurmak için yapılmıştır. Necip Fazıl


Bana haksız yere vatana ihanet suçu isnat edenler, hilafeti hukuk ve nüfuzundan ayırıp değiştirerek bu Muhammedî saltanatı yıkmış ve yalnız vatanlarına değil, bütün İslam alemine ihanet etmişlerdir. Sultan Vahdettin


Bizler vatanın kurtuluşunu ‘İnkılâp Tarihi’ dedikleri, şeflerinin fotoğraf albümünden başka bir şey olmayan, derme çatma kitaplardan öğrenecek değiliz! Osman Yüksel Serdengeçti


“Benim hayatımı boş verin¸ eğer işgalciler Aziz İstanbul’un fetih sembolü olan Ayasofya’ya çan takmaya gelirlerse; benden emir beklemeden ateş açın ve son nefesinize kadar Ayasofya Camii için savaşın!” Sultan Vahdeddin Han


Halbuki, Kimde hakikat gördünse sen ondan çok korktun, Tevkifler yaptın, evleri bastın. Neydi kastın? Çok insan astın. Tevkif olundum, köşküm basıldı, Dört çuval evrakım da alındı, Fakat gördün ki, hiç korkmam ben, Niçin ya hala sen Korkuyorsun hakikatten? Kazım Karabekir


Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman Görürler nasılmış, neymiş kahraman Necip Fazıl


Nesillere kahraman diye tanıtılanlar, İslam'dan tiksinmenin fikri ve fiili icracıları olmuştur Necip Fazıl


Chp bir parti değil. Türk'e dinini, dilini, ve özünü kaybettirmeye memur, bir katliam müessesesidir. Necip Fazıl


Hürriyet hokkabazlık, gökte havai fişek; Toprakta da hürriyet diye tepinir eşek... Necip Fazıl


Çöplüğe attılar da mukaddes emaneti.. Hak bellettiler hakka en büyük ihaneti. Necip Fazıl


Kaptanı Yahudi Çarkçısı mason Tayfası dönme Rotası dinsizlik olan hürriyet gemisinden ne bekliyorsun Necip Fazıl


Bütün Kur’an’ları yaksak, bütün camileri yıksak, Avrupalının gözünde Osmanlıyız; Osmanlı, yani İslâm. Cemil Meriç

14 Mart 2019 Perşembe

farklı zamanlarda yazılmış kısa yazılar

1- Kurban kesmek her sağlıklı ve maddi durumu müsait erkeğin görevidir. kestirmek yerine özellikle kendi kesmeli veya kesime katılmalıdır. kurban vekaletinden özellikle kaçınmak gerekiyor. mümkünse herkes kendi kurbanını kesmesi daha makbuldür. kurban yerine bağış yapılmaz, bağış kurban yerine geçmez. bir erkek öküzü kesecek güçte olmalıdır, bu erkeğin cihada hazır olmasına maddi ve manevi yönden yardımcı bir etkendir. ibadetler birbirini tamamlayıcıdır. namaz kılan daha kolay cihad eder. Ölümden korkusu olmadığı için düşmandan kaçmaz. işte kurban kesebilen bir erkek de korkusuz ve sağlıklı demektir. ve kredi kartı ile kurban alınmaz. kurban maddi durumu iyi olanlar içindir. ve yine içki satan mağazalardan kurban alarak alacağınız sevaptan mahrum kalmayın. Allah rızası için kurban kesiyorsanız, Allah'ın bütün emirlerine de uymanız gerektiğini bilin. Kurban kesmek İslam'ın görevlerinden biridir. bunun makbul olanı ise kişinin kendi kurbanını kesmesidir. kurban kesmek kasaplara indirgenemez. kurban her müslüman mahallesinde kesilmelidir, bu yasaklanamaz. BIRAKIN AVRUPA'YI, İSLAM'A UYUN


2- Kuranı eleştirmek için okuyan Müslüman dinden çıkar. Kuran burada ne demek istemiş yerine, Kuranın bu ayetini hayatımıza nasıl yansıtırız diye düşünmeliyiz. Aynı şey hadisler içinde geçerlidir hadisle kuranı karşılaştırmak yerine. Kuran ve Hadisleri hayatımıza yansıtmalıyız, diye düşünmeliyiz. kesin hüküm içermeyen(yani bir olayı helal yada haram yapmayan) hadislerle amel etmeyebilirsiniz. ANCAK “BU HADİS UYDURMADIR” DERSENİZ VE HADİS UYDURMA DEĞİLSE BİLMEDEN DE OLSA DİNDEN ÇIKARSINIZ. DİNLE ŞAKA OLMAZ. BİR MÜSLÜMAN ŞAKA İLE OLSA BİLE DİNDEN ÇIKTIĞINI SÖYLERSE DİNDEN ÇIKMIŞ OLUR. YADA DİNİN HERHANGİ BİR HÜKMÜ İLE DALGA GEÇEN YİNE DİNDEN ÇIKAR


3- Toplum İslam’la Düzelir


İslam güzel ahlaktır. Herkes kendini düzeltirse toplumda otomatik olarak düzelmiş olur.


1- İyiliği emretmek 2- Kötülüğü yasaklamak 3- Anne ve babana iyi davranmak 4- Akrabalarını ziyaret etmek 5- Hastaları ziyaret etmek 6- Kötü arkadaşlarını terk etmek 7- Yetimlere sahip çıkmak 8- Selam vermek 9- Affetmek (ama hataları affedeceğiz ihaneti cezalandıracağız) 10- Güler yüzlü olmak 11- İstişare yapmak (yakınlarına danışmak) 12- Borçlarını yazmak (mümkünse borç yapmamak) 13- Temiz olmak 14- Şahitlik yapmak (haksızlık yapılan kişiye şahitlik yaparak suçlunun ceza almasını sağlamak) 15- Sözünü tutmak 16- İyilikte yarışmak 17- Güvenilir olmak 18- Öfkeli olmamak 19- Yapmayacağın Şeyleri Söylememek 20- Küfür etmemek 21- Zalimleri sevmemek 22- Irkçılık yapmamak 23- Gösteriş yapmamak (özellikle ibadette) 24- İki yüzlü olmamak 25- Alay etmemek 26- Dilencilik yapmamak 27- Aç gözlülük yapmamak 28- Yalan söylememek 29- İçki içmemek 30- Zina yapmamak 31- Faiz (kredi, borsa, kar payı v.b.) yememek 32- Kumar (piyango loto) oynamamak 33- Puta (nazarlık takmak gibi) tapmamak 34- Dedikodu yapmamak 35- Hırsızlık yapmamak 36- Kul hakkı yememek (kul hakkını Allah affetmez hemen helalleşin) 37- İsraf yapmamak 38- Haksızlık yapmamak 39- Cimrilik yapmamak 40- Haksız yere insan öldürmemek (cihad, nefsi müdafaa ve mahkeme kararı bunun dışındadır) 41- Kibirli olmamak 42- Rüşvet vermemek 43- Yaptığın iyilikle övünüp başa kakmamak 44- namaz kılmak (namaz hem ibadet hemde vücudun sağlıklı kalmasını sağlayan egzersizdir 45- Oruç tutmak (oruç hem ibadet hemde en güzel perhiz şeklidir vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur) 46- zekat ve sadaka vermek 47- Komşuya iyi davranmak (“komşusu açken tok yatan bizden değildir” hadisini uygulasaydı Müslümanlar yeryüzünde kavga biterdi!) 48- okumak


4- ılımlı Müslümanlar kimdir!


öncelikle şunu belirtelim İslam hoş görü dinidir. ancak en çok çarptırılan ve yanlış anlaşılan konu hoş görü konusudur. Müslümanların en önemli görevi ibadet etmektir. bunun için de mesele namaz için temiz bir yer gerekir. İslam’ın tümünü yaşayabilmek için de toplumun İslam’ı yaşaması yani şeri sistemle yönetilmesi gerekmektedir. İyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak farzdır. çünkü toplum bozuk olursa İslam yaşanamaz rahatlıkla. biz Müslümanlar hem dinimizi yaşayacağız, hem de önce kendimizden başlayarak toplumu düzeltme mücadelesi vereceğiz. Müslüman “bana ne” demez. Müslüman “boş ver” demez. Müslüman “sana ne” demez. Müslüman “sen kimsin de bana böyle söylüyorsun!” demez. Müslüman yanlışı söylendiği zaman önce anlamaya çalışır. gerçekten bu yanlış mı diye vicdanına sorar, yanlışsa yanlışını kabul eder ve düzeltmeye çalışır. ılımlı müslümanlar bizden gibi görünen İslamı yaşanmaz hale getirenler ve farkında olmadan yanlış yaptığı halde yanlışında ısrar ederek hem kendine hemde topluma zarar veren kişilerdir. kısaca özetlersem Müslüman yahudi’nin ve hristiyan’ın yaptığı yemekleri (İslam’da helal olan) yiyebilir. ancak yahudi ve hristiyanlar arkadaş olamaz. beraber bir cafe oturup geyik yapamaz “yahudiler bizim kardeşimizdir” diyemez! gayri müslimlerin teknolojini alacağız, İslam’a uymayan kıyafetini almayacağız "Kişi sevdiği ile beraberdir." hadisi gereği kötülerle arkadaş olmayacağız. eğer arkadaşınız İslam’a aykırı hareket ettiyse onu uyarmak bizim görevimizdir. uyardığımız kişi hatasında ısrar ederse o kişi ile arkadaşlığımız biter!


5- Sağdan gelen şeytana dikkat edin Müslümanlar, Ayağınız kayar farkına varamazsınız!!


sağdan yaklaşma mecaz anlamdadır. siz iyilik yaptığınızı sanırken kendinize kötülük yapabilirsiniz. burada demek istediğim şey. ahir zamanda(kıyamete yakın zaman) deccaller çıkacaktır. deccal genelde saptırıcı demektir. deccaller dediğimiz genelde şu anda da olan sahtekar hocalardır. maalesef o kadar çok sahtekar var ki bazen tiksiniyorum. ben burada bunları anlatırken amacım X cematini yada X hocasını yüceltmek veya aşağılamak değildir. amacım sizlerin daha uyanık olmanızı istememdir. ve ahir zamanda yaşadığımızı tekrar hatırlatmak isterim. sizlere naçizane tavsiyem ise; -dinimizi asıl kaynaklarından öğrenelim. -Kuran’ın mealini en az 3 kere okuyalım. -hadis kitaplarından en az birini okuyalım (riyazüs salihini tavsiye ederim). -ve en az 3 siyer kitabı (Peygamberimizin -Salat Ve selam olsun- hayatı) okuyalım. - ve ilmihal okuyalım. - bunları yaptıktan sonra ise bir kaç değişik hocanın fikirlerini karşılaştıralım(belli bir temel bilgiyi aldıktan sonra) -Allah yardımcımız olsun. Uyanık olun kardeşlerim. kuzu postuna bürünmüş kurtlara dikkat edelim


6- cehennem neden var!


“İslam” kelimesini duyduğu halde aslını araştırmadan ve Müslümanların yaptığı yanlışlar yüzünden İslamla dalga geçenler için var. İslam düzeni geldiğinde haram olan zevklerden mahrum kalacağını bildiği için İslam düşmanlığı yapanlar için var. İslam düzeni geldiğinde haram olan kazancının azalacağını bildiği için İslam düşmanlığı yapanlar için var. bu dünya’da haksızlık yapıp cezasını tam çekemeyenler için cehennem var. İslam’ın ilk emri “OKU” olduğu halde okumadan araştırmadan düşünmeden İslam düşmanlığı yapanlar için cehennem var. DÜŞÜNEN İNSANLAR İÇİN YERYÜZÜNDE BİR ÇOK İBRET VARKEN DÜŞÜNMEDEN DÜNYA’NIN KENDİ KENDİNE OLUŞACAĞINI İDDİA EDEN DÜŞÜNCESİZLER İÇİN CEHENNEM VAR


7- Devlet kira sorununu çözmeli


Mesela 100M² daire 500TL 100M² iş yeri 5000TL gibi bir üst sınır getirilmelidir. Ek çözüm olarak devlet ev yapmalı ve özellikle ihtiyaç sahibi çiftlere aylık 500TL ile kira öder gibi ev sahibi yapmalıdır. faizsiz bir sistemle kira sorunu çözülmelidir. Zorunlu ihtiyaçlardan aşırı kar yapmak dinimizce haram olduğu unutulmamalıdır. Mülk sahipleri asıl Mülk’ün Allah’a ait olduğunu ve hesap vereceklerinin unutmamalılar. Aç gözlü ev sahipleri yüzünden gençler evlenemiyor ve dolayısıyla toplumun huzuru ve ahlakı bozuluyor. Aç gözlü iş yeri sahipleri yüzünden şirketler iflas ediyor yada küçülmeye giderek işçi çıkartıyor ve insanlar işsiz kalarak kişinin dolayısıyla da toplumun ekonomisi bozuluyor. Farkında olmasanız da toplumun düzenini bozuyorsunuz, bunun hesabı ahirette sorulur


8- Sistemi Düzeltmek


Sorun: Faiz Çözüm: Faizsiz Banka. Banka nasıl olmalı; Ülkede tek bir banka olmalı ve tabi ki banka devlete bağlı olmalı. Kredinin bütün şekilleri yasaklanmalı. Kar payı gibi faizi başka adla sunan uygulamalar yasaklanmalı. çek gibi olmayan para birimleri yasaklanmalı. borsa gibi uygulamalar yasaklanmalı. dövizle yurt içi alış verişi ve döviz satışı alışı yasaklanmalı. bütün bunların yerine geçecek her vatandaşın kimlik numarası gibi sadece bir adet banka kartı olmalı ve bütün alış verişler bu kartla yapılmalı. yani özetle kişinin emeksiz kazançlarının tümü yasaklanmalı


9- İslam’da bazı konular müteşabihtir. yani bu konularda Allah’ın insanları denemesi vardır. Şeytan gibi düşünenler ise bu konular yüzünden dinden çıkmaktadırlar. bu konulardan biri kadınların erken buluğ çağına girmeleridir. bilindiği gibi kadınlar genellikle erkeklerden 3 yıl önce buluğ çağına girer. buluğ çağına giren kadına namaz gibi emirler farz olur. bu konuları ne T.C.nin yasalarına göre ne de her şeyi anlaması mümkün olmayan kısıtlı aklınızla anlamaya çalışmayın. zira bu konularda Allah bizlerin samimiyetini denemektedir. ortalama 60 yıl olan insan ömründe böyle küçük şeyleri dert etmeyin. unutmayın ölüm var unutmayın hesap var


“Sana bu kitabı indiren O’dur. Kitabın bir kısım âyetleri muhkem olup bunlar onun esasını teşkil ederler. Diğer kısımlar ise müteşabihtirler. Kalplerinde eğrilik olan kimseler onun sadece müteşabihleri ile meşgul olurlar. Bundan maksatları, sırf fitne çıkarmak ve kendi anlayışlarına göre yorumlamaktır. Halbuki onların gerçek mânâlarını yalnız Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ise, onların mânâlarını anlamaya çalışmakla beraber, asıl maksat ve mânâlarını Allah Tealâ’ya havale edip; ‘Allah’ın maksadı ne ise biz ona inandık. Gerek muhkemi, gerek müteşabihi hepsi Rabbimiz tarafından gönderilmiştir...’derler. Bunu ancak kamil ve öz akıl sahipleri düşünebilirler... Ve onlar sözlerini şu duayla bitirirler: ‘Ey bizim yüce Rabbimiz! Doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi yanlışa saptırma, yüce katından bize rahmet bağışla. Şüphesiz sonsuz lütuf sahibi olan ancak Sensin.’” (al-i İmran, 3/7 ve 8)


10- SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM KURALLARI


Sosyal medyada arkadaşlardan paylaşımlarına dikkat etmelerini rica ediyorum. Özellikle toplumu gruplara bölen fanatizm paylaşımlardan uzak duralım. fanatizm denince akla dizi, film ve maç gibi gereksiz ve vakit israfı programlardır. dizi film derken mesela bir kadının filmde oynaması haramdır ve bu filmi izlemekte haramdır. haram olan bir şeyi paylaşmak ise hem günah işlediğini ilandır hem günahı küçük görmedir. hem toplumun bozulmasına katkıda bulunarak kul hakkına girmek suçları vardır. aynı şekilde futbol ve benzeri sporlarda erkekler bacakları açık oynuyor bu haramdır. bunu izlemekte haramdır. futbolla iddia adı altında kumar oynandığı için bu yönden de haramdır. futbol takımının malzemelerini alarak destek olmak günaha ortak olmaktır. özellikle bu yönden futbolcular islama uygun giyinse bile FUTBOL OYNAMAK VE İZLEMEK YİNE HARAMDIR! lütfen televizyondan mümkün olduğunca uzak duralım. izliyorsanız bile hiç değilse sosyal medyada bunu paylaşarak günahınıza şahitler tutmayın. ve şarkı da aynı şekilde boş vakit israfı olduğu için paylaşılmaması gerekenlerden. bir de Müslümanları adetlerinde olmayan gavur adeti dediğimiz etkinlikleri kutlamayın. mesela doğum günleri, anneler günü, sevgililer günü gibi kapitalizmin bize dayattığı bidatlardan uzak durun. yine belirtiyorum kutluyorsanız bile sosyal medyada paylaşarak günahı aleni işlemeyin. BU YAZI SAMİMİ MÜSLÜMANLAR İÇİN YAZILMIŞTIR. İSLAMI YAŞAMAYAN (FARZ VE YASAKLARINA UYMAYAN) ŞAHISLAR YAZIYA YORUM YAPMASIN!


11- “uydurulan din” diyen sözde Kuran müslümanları neleri inkar ediyor; “insan Resmi ve Heykeli yasaklanmadı” diyorlar. isra, miraç gibi mucizeleri inkar ediyorlar. cinleri inkar ediyorlar. “salavat yağcılık” diyorlar. deccali inkar ediyorlar. Hızır aleyhisselamı inkar ediyor. sonsuz cehennemi inkar ediyor. BU KADAR AYET VE HADİSİ İNKAR EDEN KİŞİ YENİ BİR DİN UYDURUYOR DEMEKTİR


12- sorun atatürk'ün kafir olması değildir, sorun İslam düşmanı olmasıdır! harf inkılabı Kuran dilini unutturmak için yapılmıştır. Ezan'ın 15 yıl Türkçe okutulması din düşmanlığıdır. Ayasofya’nın müze yapılması İslamı mağlup ettik demektir. yahudi şapkası takmayanları idam etmek zorbalıktır. Lozan’da Musul, Kerkük ve on iki adanın verilmesi ihanettir. Müslümanları birleştiren halifeliği kaldırmak, Müslümanların gücünü bölmek için yapılmıştır. Osmanlı kurtuluş savaşını Osmanlı vatandaşları kazanmıştır, devletin ismini değiştirenler DARBECİDİR. 1946’ya kadar neden tek parti olması diktatörlüğün kanıtıdır. tek parti döneminde, 2815 caminin satılması ne kadar zulüm yapıldığının kanıtıdır. hacca gitmenin ve çarşafın yasaklanmasının, TEK AÇIKLAMASI İSLAM DÜŞMANLIĞIDIR


13- KADINLAR GÜNÜNÜ NEDEN KUTLAMIYORUM


ilk olarak Müslüman her gününü aynı yaşamakla mükelleftir. kadın, baba ya da çocuklar günü olsun bizim böyle sahte sevgi gösterilerine ihtiyacımız yok. bu tarz günler İslam düşmanı batının ahlaki değerleri yok etmek için uydurduğu batıl günlerdir. İslamda şöyle bir ölçü var “onlara benzemeyin” yani sırf bu nedenle bile bu günler kutlanmaz! kadınların asıl görevi anneliktir. yani önce evine ve çocuklarına bakacak ve çocuğun ahlaki ve islami eğitimini vermektir. bütün bunları yapabilmesi için de kadının çalışmaması gerekiyor. çalışan kadın bırakın çocuğuna bakmayı eğitmeyi yeteri kadar sevgi ve şefkat bile gösteremiyor. kadınlar kadın gibi yaşamalı. erkekler adam gibi yaşamalıdır. her şeyde ölçümüz takvalı yaşamak olmalı