27 Temmuz 2015 Pazartesi

Kalp gözünün açılmasını istiyor musun?

-Kimlerin kalp gözleri açık olur ?

+Kalp gözünün açılmasını istiyor musun?

“Hevâ ve hevesini ilah edinen ve Allah'ın (kendi katındaki) bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hâla ibret almayacak mısınız?” CÂSİYE-23

“Andolsun, biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. Onların kalpleri vardır, onlarla kavramazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.” A'RAF Suresi 179

“Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki onlar, sırf heveslerine uymaktadırlar. Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın kendi hevesine uyandan daha sapık kim olabilir! Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez.” KASAS-50

“(Seni yalanlayanlar) hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki, gözler kör olmaz; lâkin göğüsler içindeki kalpler kör olur.” HACC Suresi 46

“Takvâya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda (Allah'ın emir ve yasaklarını) hatırlayıp hemen gerçeği görürler.” A'RAF Suresi 201

“79. O halde sen Allah'a güvenip dayan. Çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. 80. Bil ki sen ölülere işittiremezsin, arkalarını dönüp giderlerken sağırlara da dâveti duyuramazsın. 81. Sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin.” NEML Suresi 79-81

“58. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlar için her çeşit misale yer vermişizdir. Şayet onlara bir mucize getirsen inkârcılar kesinlikle şöyle diyeceklerdir: Siz ancak bâtıl şeyler ortaya atmaktasınız. 59. İşte bilmeyenlerin (hakkı tanımayanların) kalplerini Allah böylece mühürler.” RUM SURESİ 58-59

“Ey iman edenler! Eğer Allah'tan korkarsanız O, size iyi ile kötüyü ayırdedecek bir anlayış verir, suçlarınızı örter ve sizi bağışlar. Çünkü Allah büyük lütuf sahibidir.” ENFAL SURESİ 29

“Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir.” TEGÂBUN-11

“Onlara bir mucize getirmediğin zaman, (ötekiler gibi) onu da derleyip getirseydin ya! derler. De ki: Ben ancak Rabbimden bana vahyolunana uyarım. Bu (Kur'an), Rabbinizden gelen basîretlerdir (kalp gözlerini açan beyanlardır); inanan bir kavim için hidayet ve rahmettir.” A'RÂF Suresi 203

“De ki: Ben size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben, sadece bana vahyolunana uyarım. De ki: Kör ile gören hiç bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?” EN'AM Suresi 50

“(Doğrusu) size Rabbiniz tarafından basiretler (idrak kabiliyeti) verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben üzerinize bekçi değilim.” ENAM-104

Bir bedevi gelip Hz. Peygamber’e sorar: “Ben orucumu tutar, namazımı kılarım. Bunun dışında pek fazla bir ibadetim yok. Çünkü fakir bir adamım. Hac ve zekâta gücüm yok. Kıyamette benim yerim neresi?” Peygamberimiz (Salat ve Selam O’na Olsun) tebessüm ettikten sonra buyurur ki:

“Gözünü haramdan ve insanlara küçümseme nazarıyla bakmaktan; kalbini haset ve fesattan, dilini yalan ve gıybetten korursan yerin cennettir.” (Ebû Tâlib Mekkî, Kûtü’l-kulûb, Beyrut 2005, II, 356; Gazzâlî, İhyâ, Beyrût ts., Dâru’l-ma’rife, IV, 149.)

Peygamberimiz (Salat ve Selam O’na Olsun) şöyle buyurdu: “Müftüler her ne kadar fetva verseler de sen gönlüne danış!” (Dârimî, Büyû’, 2; İbn Hanbel, IV, 238.)

Peygamberimiz (Salat ve Selam O’na Olsun) şöyle buyurdu:

"Kalpler tıpkı demir gibi paslanır. Cilâsı ise bağışlanma dilemektir." Câmiü's-Sağir, Hadis No.-2389
kalp gözü diğer kişilerin bahsettiği gibi çok karmaşık bir şey değildir

ve isteyen herkesin ulaşabileceği yakınlıktadır

fakat mesele kalp gözünü açmak isteyip istemediğimizdir

eğer istiyor isek Allah’ın emir ve yasaklarına harfiyen uymalıyız

yani ben bunu yazıyorum fakat yazdığımdan ziyade eğer ben bunlara uymaz isem benimde kalp gözüm görmüyor demektir

kalp gözü açılan bir insan uçmaz arkadaşlar yani zorlama bilgilerle yüce insan bilmem ne diye

bazı insanları yüceltmenin anlamı yoktur

unutmayın ki çok amel işlemekten ziyade ihlaslı(samimi) amel işlemek daha önemlidir

inşallah Rabbim bizleri gerçekleri görenlerden ve uyanlardan eyler

Allah sonumuzu hayr etsin
% Kaç Müslümansın İslamda Emir ve Yasaklar

Bu yazı bir test değildir fakat bu hayatın bir test olduğunu unutmayın

http://mustafa1senyurt.blogspot.com.tr/2015/07/kac-muslumansn-islamda-emir-ve-yasaklar.html

ayrıca bu yazıyı okumanızı tavsiye ederim