2 Ağustos 2015 Pazar

Allah’ın isimleri ve anlamları - Esmâül Hüsnâ Duâsı
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1- Allah: Her ismin vasfını ihtiva eden öz adı. Kendinden başka ilah bulunmayan tek Allah. “Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” RA’D-28 Ey Allah’ım, affet, başarıya ulaşmak için yardım et, hatalarımızı ört ya Rabbim.

2- Er-Rahmân: Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden. “İlâhınız bir tek Allah’tır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, rahmândır, rahîmdir.” BAKARA-163 Ey Rahman olan Allah’ım, bizi cehennem azabından koru, bize cennetini ver, bizden razı ol ya Rabbim.

3- Er-Rahîm: Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden. “Şüphesiz Allah, size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir.” HADÎD-9 Ey Rahim olan Allah’ım, bize dünyada ve ahirette iyilik ver, bizi affet ya Rabbim.

4- El-Melik: Mülkün, kâinatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan. "Mutlak hakim ve hak olan Allah, çok yücedir. O, yüce Arş'ın sahibidir." MU'MİNÛN-116 Ey mülkün sahibi ve saltanatı devamlı olan Allah’ım, bize dünyada hayırlı mülk ver, ahirette de yok olmayan mülkler ver ya Rabbim.

5- El-Kuddûs: Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdîse lâyık olan. "Göklerde ve yerde olanların hepsi,eksiklikten münezzeh olan Allah'ı tesbih eder." CUMA-1 Ey her türlü eksiklikten münezzeh olan Allah’ım, bizlerin eksiklerini tamamla, yanlışlarını düzelt ya Rabbim.

6- Es-Selâm: Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran. Cennetteki bahtiyar kullarına selâm eden. O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. HAŞR-23 Ey selamet veren Allah’ım, bizleri her türlü kötülükten koru, bütün yarattıklarının şerrinden sana sığınırım ya Rabbim.

7- El-Mü’min: Güven veren, emin kılan, koruyan, iman nurunu veren. "Yılmayın ve üzülmeyin. Güveniyorsanız mutlaka kazançlısınız." ÂLİ İMRÂN-139 Ey emniyet veren Allah’ım, bizlere dünyada emniyet ver, düşmanlarımıza fırsat verme. Ey eman veren Allah’ım, bizleri cehennem azabından azat et ya Rabbim.

8 - El Müheymin: Her şeyi görüp gözeten, her varlığın yaptıklarından haberdar olan. "O Allah ki, O'ndan başka İlah yoktur. Meliktir; Kuddûstur; Selamdır; Mü'mindir; Müheymindir; Azizdir; Cebbardır; Mütekebbirdir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok Yücedir." haşr 23 Ey her şeyi koruyan Allah’ım, bizi düşmanlarımızdan koru, bizleri her türlü tehlikelerden koru ya Rabbim.

9 - El Aziz: Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli, melik "O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır" MULK-2 Ey eşsiz izzet sahibi Allah’ım, bizlere düşmanlarımıza karşı izzet ver onlara muhtaç etme, mağlup etme, bizlere zafer nasip et ya Rabbim.

10- El-Cebbâr: Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran. Hükmüne karşı gelinemeyen. "Oysa göklerde ve yerde olanların hepsi, ister istemez, O'na teslim olmuştur ve O'na döndürülüp götürüleceklerdir." Al-i İmrân, 3/83 Ey azamet ve kudret sahibi Allah’ım, istediğini yaptıran Allah’ım, “Ol” emriyle yoktan var eden Allah’ım, müslümanlara güç ver, bizleri birleştir ya Rabbim.

11- El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi, benzeri yok. “ Yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü sen ne yeri yarabilir, nede boyca dağlara erişebilirsin.” (İsra 37) Ey büyük ve yüce Allah’ım, bizler küçük ve zayıfız, gizli kibirden ve gizli şirkten sana sığınırım ya Rabbim.

12- El-Hâlık: Yaratan, yoktan var eden. Varlıkların geçireceği halleri takdir eden. “O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. O’nun bir eşi olmadığı hâlde, nasıl bir çocuğu olabilir? Hâlbuki her şeyi O yarattı. O, her şeyi hakkıyla bilendir.” Enam Suresi 101 Ey her şeyi bir sebeple yoktan var eden Allah’ım, bizleri cennetine girecek kullardan say ve bizlere güzel ameller yaptır ya Rabbim.

13- El-Bâri: Her şeyi kusursuz, oranlı ve uygun yaratan. “O Allah ki, Yaratan’dır, kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.“ Haşr, 24 Ey her şeyi birbirine uygun ve faydalı yaratan Allah’ım, bizleri iyi kullarına yardımcı kıl, bizlere iyilikler yapmada yardımcılar ver ya Rabbim.

14- El-Musavvir: Varlıklara şekil veren ve onları birbirinden farklı özellikte yaratan. "O (Rab) ki seni yarattı, sana düzen verdi, ölçülü bir biçim verdi. Dilediği surette seni terkib etti." İnfitâr, 82/7,8 Ey her şeyi benzeri olmadan tasvir eden Allah’ım, bizlere sağlıklı, güzel bedenler verdiğin için şükürler olsun, bizleri daha güzel yaratılışla cennetin için yarat ya Rabbim.

15- El-Gaffâr: Günahları örten ve çok mağfiret eden. Dilediğini günah işlemekten koruyan. "Gerçekten ben, tevbe eden, inanan, salih amellerde bulunup sonra da doğru yola erişen kimseyi şüphesiz bağışlayıcıyım." Taha, 82 Ey kötülükleri gizleyen, iyilikleri ortaya çıkaran Allah’ım, bizlerin kötülüklerini ört ve affet, iyiliklerimizi de lütfunla çoğalt, bizlere dünyada ve ahirette iyilik ver ya Rabbim.

16- El-Kahhâr: Her istediğini yapacak güçte olan, galip ve hâkim "Allah mutlak üstündür, kimsenin yaptığını yanına bırakmaz" İBRAHİM Suresi 47. ayet Ey her şeye istediğini yapan Allah’ım, düşmanlarımızı helak et. Ey kahreden Allah’ım, haddi aşan İslam düşmanı kafirleri helak ederek Müslümanlara yardım et ya Rabbim.

17- El-Vehhâb: Karşılıksız nimetler veren, çok fazla ihsan eden. “Rabbimiz! Bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.” ALİ İMRAN Suresi 8. ayet meali Ey karşılıksız nimetler ve güzellikler veren Allah’ım, bizlere dünyada ve ahirette nimetler ve güzellikler ver ya Rabbim.

18- Er-Rezzâk: Her varlığın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan. “(O öyle lütufkâr) Allah'tır ki, gökleri ve yeri yarattı, gökten suyu indirip onunla rızık olarak size türlü meyveler çıkardı;..” İBRÂHİM Suresi 32 Ey bütün canlıların rızkını veren Allah’ım, bizlere lütfunla helalinden bol rızık vererek, haramına muhtaç etme, insanlara el açtırma ya Rabbim.

19 - El Fettah: En âdil hüküm veren, iyilik kapılarını açan "O, en âdil hüküm veren, (her şeyi) hakkıyla bilendir." SEBE-26 Ey bütün müşkülleri açan ve kolaylaştıran Allah’ım, bizlere rahmetinle hayırlı işler, hayırlı eşler, hayırlı evlatlar ver. Senden yalnız her şeyin hayırlısını istiyoruz ya Rabbim. Allah’ım ülkemize ve bütün Müslümanlara hayırlı kapılar aç ya Rabbim.

20 - El Alim: Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi, ezeli ve ebedi ilmi ile en mükemmel bilen. "Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır." LOKMÂN-34 Ey ilmin sahibi olan Allah’ım, bize faydalanacağımız ilimler öğret, ilmiyle amel edenlerden olmayı nasip et. Seni hakkıyla bilemedik affet ya Rabbim.

21 - El Kabid: Dilediğinin rızkını daraltan, ruhları alan. "Darlık veren de bolluk veren de Allah'tır. Sadece O'na döndürüleceksiniz." BAKARA-245 Ey darlık veren Allah’ım, İslam düşmanı kafirlere ve münafıklara darlık ver, onlara darlık vererek Müslümanlara yardım et ya Rabbim.

22 - El Basit: Dilediğinin rızkını genişleten, ruhları veren. "Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır." İSRÂ-30 Ey bolluk veren Allah’ım, Müslümanlara bolluk ver, işlerimizi kolaylaştır ya Rabbim.

23- El-Hâfıd: Kâfir ve facirleri alçaltan. “Allah'a ve Resûlüne karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi alçaltılacaklardır. Biz apaçık âyetler indirmişizdir. Kâfirler için küçük düşürücü bir azap vardır.” MÜCADELE-5 Ey alçaltan ve dereceleri düşüren Allah’ım, düşmanlarımızı alçalt, bizlere mutlak zafer ver, ahirette bizi dereceleri düşürülenlerden kılma ya Rabbim.

24- Er-Râfi: Şeref verip yükselten. "Sizi denemek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur." EN'ÂM-165 Ey yükselten Allah’ım, Müslümanları birleştir ve yükselt, bizleri yine tek bir ümmet yap ya Rabbim.

25- El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden. “(Resûlüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın.” AL-İ İMRAN 26 Ey izzet veren Allah’ım, bizlere izzet ver, dünyada ve ahirette aziz kıl ya Rabbim.

26- El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren, hor ve hakir eden. “Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin.” AL-İ İMRAN 26 Ey zillete düşüren Allah’ım, düşmanlarımızı zillete düşür, onları hor ve hakir et. Müslümanları dünyada ve ahirette zillete düşmekten kurtar ya Rabbim.

27- Es-Semi: Her şeyi en iyi işiten, duaları kabul eden. "O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir." ŞÛRÂ-11 Ey her şeyi işiten Allah’ım, bizden çıkan iyi sözleri kabul et, kötü sözleri affet ya Rabbim.

28- El-Basîr: Gizli açık, her şeyi en iyi gören. "O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol!" HÛD-112 Ey her şeyi gören Allah’ım, bizlerin kötülüklerini ört ve affet ya Rabbim.

29- El-Hakem: Mutlak hakim, hakkı bâtıldan ayıran. Hikmet sahibi. "Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz." KASAS-88 Ey hüküm verenlerin en hayırlısı olan Allah’ım, bizler hakkında bağışlayarak rahmetinle hüküm ver ya Rabbim.

30- El-Adl: Mutlak adil, yerli yerinde yapan. "Rabbinin sözü, doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tastamamdır..." Enam 115 Ey adaletin sahibi olan Allah’ım, bizi adaletinle yargılama, bizlere rahmetinle lütuf ederek bağışla ya Rabbim.

31- El-Latîf: Her şeye vakıf, lütuf ve ihsan sahibi olan. "Allah kullarına lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, güçlüdür." Şûra, 19 Ey sınırsız lütuf sahibi Allah’ım, bizlere lütfunla şefkat et, bizlere sağlıklı bir ömür hayırlı bir ölüm ver, bizleri lütfunla cennetine kabul et ya Rabbim.

32- El-Habîr: Her şeyden haberdar. Her şeyin gizli taraflarından haberi olan. "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın" HAŞR-18 Ey her şeyden haberdar olan Allah’ım, düşmanlarımızın tuzaklarından haberdar et, tuzaklarını bozmamıza yardım et, bizim haberlerimizi onlara ulaştırma ya Rabbim.

33- El-Halîm: Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan, hilm sahibi. “Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar, O’nu (Allah’ı) tesbih ederler. O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz, onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz O, Halîm’dir çok bağışlayandır.” İsrâ 44 Ey kullarına yumuşak davranan, her suça ceza vermeyen Allah’ım, işlediğimiz günahları affet ya Rabbim.

34- El-Azîm: Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce. “O halde Azîm (pek yüce olan) Rabbini ismi ile (“Subhâne Rabbiyel Azîm” diyerek) tesbih et!” Vâkıâ 96 Ey her şeyden yüce olan Allah’ım, bizlere düşmanlarımıza karşı heybet ver, bizlere cennetinde yüce makamlar ver ya Rabbim.

35- El-Gafûr: Affı, mağfireti bol. " Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin!" ZUMER-53 Ey çok bağışlayan Allah’ım, bizlerin bilerek, bilmeyerek işlediği günahları bağışla ya Rabbim.

36- Eş-Şekûr: Az amele, çok sevap veren. "Şüphesiz O, çok bağışlayan, şükrün karşılığını bol bol verendir." FÂTIR-30 Ey yapılan iyiliklere bol ödül ile karşılık veren Allah’ım, bizleri cennetine kabul ederek sonsuz ihsanına kavuştur. Cemalinle ödüllendir ya Rabbim.

37- El-Aliyy: Yüceler yücesi, çok yüce. "O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir." Rad, 9 Ey çok yüce olan Allah’ım, bizlere rahmetinle dünyada ve ahirette iyilik, sağlık ve afiyet ver, bizleri cehennem azabından ve kabir azabından koru. Bizleri dünyanın fitnesinden ve deccalin fitnesinden koru ya Rabbim.

38- El-Kebîr: Büyüklükte benzeri yok, pek büyük. "O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir." RA'D-9 Ey her hususta pek büyük olan, şanı yüce Allah’ım, bizlere düşmanlarımıza karşı büyüklük ver ve onları kahrın ile alçalt ya Rabbim.

39- El-Hafîz: Herşeyi koruyucu olan. “O’nun (insanın) önünden ve arkasından izleyenleri vardır, onu Allah’ın emriyle gözetip-korumaktadırlar.” (Ra’d,11) Ey her şeyi koruyan Allah’ım, bizleri görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen tehlikelerden koru ya Rabbim.

40- El-Mukît: Rızıkları yaratan. "Rızık veren Allah'tır. O, her şeyi işitir ve bilir." ANKEBÛT-60 Ey azıkları yaratan Allah’ım, bizlere helal azık ver, haramına muhtaç etme ya Rabbim.

41- El-Hasîb: Kulların hesabını en iyi gören. "De ki: Bana Allah yeter. Tevekkül edenler, ancak O'na güvenip dayanırlar." ZUMER-38 Ey her şeyin hesabını bilen Allah’ım, bizleri büyük hesap gününde kolay hesap verenlerden kıl ya Rabbim.

42- El-Celîl: Celal ve azamet sahibi olan. "Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir." RAHMÂN-78 Ey azamet sahibi Allah’ım, bizlere düşmanlarımıza karşı azamet ver ya Rabbim.

43- El-Kerîm: Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden. "Ey insan! İhsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir?" İNFİTAR-6 Ey çok ikram edici, ihsanı bol Allah’ım, bizlere hayırlar ver, bizleri cennetine kabul buyur ya Rabbim.

44- Er-Rakîb: Her varlığı, her işi her an gözeten. Bütün işleri murakabesi altında bulunduran. "Gizlilikleri eksiksiz bilen yalnızca sensin." MAİDE-116 Ey her şeyi gözetleyen, her şeyden haberdar olan Allah’ım, bizlerin şeytana uyarak, nefsimize uyarak işlediğimiz günahları affet ya Rabbim.

45- El-Mucîb: Duaları, istekleri kabul eden. "Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim." Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. MUMİN-60 Ey edilen dualara icabet eden Allah’ım, bizleri duaları kabul olan kullardan eyle ya Rabbim.

46- El-Vâsi: Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile herşeyi ihata eden. "Şüphesiz Allah'(ın rahmeti ve nimeti) geniştir, O her şeyi bilendir." BAKARA-115 Ey rahmeti her şeyi kuşatan, gönüllere genişlik veren Allah’ım, bizlere ahlaklı olmayı, iyiliklerde yarışmayı nasip et ya Rabbim.

47- El-Hakîm: Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan. "Allah'ın verdiği gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir." LOKMÂN-8 Ey her şeyi yerli yerince yapan Allah’ım, bizlere hikmetinden vererek anlayışlı imanlı kullarından eyle, bizleri nefsine hakim olan yiğitlerden eyle ya Rabbim.

48- El-Vedûd: İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan. "Muhakkak ki Rabbim çok merhametlidir, (müminleri) çok sever." HÛD-90 Ey iyi kullarını rızasına erdiren Allah’ım, bizleri iyi kullarından say bizlerden razı ol, cennetine kabul et ya Rabbim.

49- El-Mecîd: Nimeti, ihsanı sonsuz, şerefi çok üstün, her türlü övgüye layık bulunan. "Şüphesiz ki O, övülmeye lâyıktır, iyiliği boldur." HÛD-73 Ey şanı yüce, kadri büyük Allah’ım, bizleri ihsanınla düşmanlarımıza karşı yücelt, onları zaafa uğratarak bizlere yardım et ya Rabbim.

50- El-Bâis: Mahşerde ölüleri dirilten, Peygamber gönderen. "Ancak dinleyenler icabet eder. Ölüleri, onları da Allah diriltir. Sonra O'na döndürülürler." Enam, 36 Ey ölüleri dirilten Allah’ım, bizlere kıyamet gününde kolaylık ver, bizleri dünyada ilminle dirilt ya Rabbim.

51- Eş-Şehîd: Zamansız, mekansız hiçbir yerde olmayarak her zaman her yerde hazır ve nazır olan "Şahit olarak da Allah yeter." Nisa, 79 Ey her şeye şahit olan Allah’ım, şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur, yine şehadet ederim ki Muhammed senin kulun ve Resulündür, şahit ol ya Rabbim.

52- El-Hakk: Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran. “Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının.Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.” LOKMAN-33 Ey varlığı apaçık gerçek olan Allah’ım, bizleri senin yoluna ilettiğin için şükürler olsun, bizleri dosdoğru yola ilet ve doğru yola ilettikten sonra saptırma, sonumuzu hayır eyle ya Rabbim.

53- El-Vekîl: Kulların işlerini bitiren. Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran. "Allah'a güven. Vekîl olarak Allah yeter." AHZÂB-3 Ey kullarının her şeyine kafi olan Allah’ım, sana inandık, sana güvendik, işlerimizi sana havale ettik, bizlere hayırlısını ver ya Rabbim.

54- El-Kaviyy: Kudreti en üstün ve hiç azalmaz. "Şüphesiz Allah kuvvetlidir, daima üstündür." HADÎD-25 Ey her şeye kuvveti yeten Allah’ım, bizlere düşmanlarımıza karşı kuvvet ver, bizleri bu dünyada mağlup etme, ahirette de mahçup etme ya Rabbim.

55- El-Metîn: Çok kuvvetli, çok dayanıklı, âcizliği, zafiyeti ve gevşekliği olmayan "Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım." ZARİYÂT-56 Ey çok güçlü, çok dayanıklı, mutlak zafer sahibi Allah’ım, bizlere zorluklara karşı dayanma gücü, sabır ve kolaylık ver ya Rabbim.

56- El-Veliyy: Müslümanların dostu, onları sevip yardım eden. "Allah, inananların dostudur, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. " BAKARA-257 Ey iman edenlerin dostu olan Allah’ım, bizleri iman edenlerden say, bizleri bir an olsun yardımsız bırakma, bizleri gözet ve yardımcı ol ya Rabbim.

57- El-Hamîd: Her türlü hamd ve senaya layık olan. "Bilinmeli ki, asıl ganî ve övülmeye lâyık olan Allah'tır." LOKMAN-26 Ey hamd yalnızca kendisine mahsus olan Allah’ım, ey alemlerin Rabbi olan Allah’ım, övgümüz şükrümüz yalnız sanadır, razı ol ya Rabbim.

58- El-Muhsî: Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen. "Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak Rahmân'a gelecektir." MERYEM-93 Ey ilmiyle her şeyin sayısını bilen Allah’ım, bizlerin iyiliklerini boşa çıkarma, kötülüklerimizi affet ya Rabbim.

59- El-Mübdi: Maddesiz, örneksiz yaratan. "De ki: Yeryüzünde gezip dolaşın da, Allah ilk baştan nasıl yaratmış bir bakın" ANKEBUT-20 Ey varlıkları yoktan var eden Allah’ım, bizlere hayırlı evlatlar, hayırlı rızıklar ver ya Rabbim.

60- El-Muîd: Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan. "Allah ilk defa yaratıp (ölümden sonra) onu yeniden (hayata) döndürür." YUNUS-34 Ey ölümden sonra tekrar dirilten Allah’ım, bizleri ahiret gününde mahrum bırakma, cehennem azabından ve kabir azabından koru, bizlere cennetini bağışla ya Rabbim.

61- El-Muhyî: İhya eden, yarattıklarına can veren. “O, diriltir ve öldürür. O hâlde, Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.” ARAF-158 Ey bütün varlıkları yaratan, canlılara hayat veren Allah’ım, bizlerin kalplerine hayat ver, bizleri islamı yaşamakla dirilt, sonsuz cennetinle ödüllendir ya Rabbim.

62- El-Mümît: Her canlıya ölümü tattıran. "Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. O, diriltir, öldürür O, her şeye gücü yetendir" HADÎD-2 Ey ölümü yaratan Allah’ım, bizlerin kalplerini öldürme, bizleri imanı hakkıyla yaşayan kullardan eyle ya Rabbim.

63- El-Hayy: Ezeli ve ebedi bir hayat ile diri olan. “O daima diridir; O halde dinde ihlâslı ve samimi kişiler olarak O'na dua edin. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.” MUMİN-65 Ey ölümsüz ve daima diri olan Allah’ım, bizlere sağlıklı bir ömür, hayırlı bir ölüm ver ya Rabbim.

64- El-Kayyûm: Mahlukları varlıkta durduran, zatı ile kaim olan. "Bütün yüzler, diri ve her şeye hakim olan Allah için eğilip boyun bükmüştür" TAHA-111 Ey bütün kainatı ayakta tutan Allah’ım, ey en güzel isimlerin sahibi olan Allah’ım, senden bildiğim, bilmediğim en güzel şeyleri istiyorum ya Rabbim.

65- El-Vâcid: Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, hiçbir şeye muhtaç olmayan. "Kötülük tuzakları kuranlar Allah’ın kendilerini yakalamayacağından emin mi oldular" NAHL-46 Ey istediğini istediği vakit bulan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah’ım, tanımadığımız kimselere el açtırma, ülkemizi kafir ülkelere muhtaç etme ya Rabbim.

66 - El Macid: Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olan " Şüphesiz ki O, övülmeye lâyıktır, iyiliği boldur." HUD-73 Ey kadri şanı büyük, kerem sahibi Allah’ım, bizlerin gizli isteklerini sen biliyorsun, bizlere hayırlısıyla istediğimiz şeyleri nasip et ya Rabbim.

67 - El Vahid: Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan, tek olan "Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter." NİSA-171 Ey tek olan, benzeri bulunmayan Allah’ım, senin tek olduğuna, bu dünyanın geçici olduğuna iman ettik, senden yalnız hayırlısını isteriz ya Rabbim.

68 - Es Samed: Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, yöneldiği, her dilek ve isteğin mercîi; hiç eksiği, kusuru ve ihtiyacı olmayan "De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır." İHLAS 1-3 Ey her şeyin herkesin kendisine muhtaç olduğu Allah’ım, ihtiyacımı sana bildirdim, senden talep ediyorum, bizlere dünyada da ahirette de iyilik ver ya Rabbim.

69 - El Kadir : Güçlü, kuvvetli, her şeye gücü yeten, istediğini istediği gibi eksiksiz, kusursuz ve tam yapabilen "Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir?" YASÎN-81 Ey sonsuz kudret sahibi olan Allah’ım, ey her şeye gücü yeten Allah’ım, biliyoruz ve iman ettik bu olanların hepsi bilgin dahilinde oluyor, bizleri kafirlere karşı deneme kılma, bizlere mutlak zafer ver ya Rabbim.

70 - El Muktedir: Güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapan "Allah, her şey üzerinde iktidar sahibidir." KEHF-45 Ey her şeyi zatına boyun eğdiren Allah’ım, İslam düşmanı kafirleri helak ederek, islama ve Müslümanlara yardım et ya Rabbim.

71 - El Mukaddim: Dilediğini yükselten, öne geçiren, öne alan “Hiçbir ümmet, ecelinin önüne geçemez ve onu geciktiremez.” Hicr, 5 Ey dilediğini öne geçiren Allah’ım, bizleri hayırlarda öne geçir ya Rabbim.

72 - El Muahhir: Geriye bırakan Allah Teâlâ istediği kulunu ileri, istediği kulunu geri alır. "Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez." NUH-4 Ey dilediğini geri bırakan Allah’ım, bizleri hayırlı, güzel işlerde geri bıraktığın kullarından eyleme ya Rabbim.

73 - El Evvel: Öncesi olmayan, yaratılmamış, ezelî ve kadîm tek varlık "O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir" HADÎD-3 Ey her şeyden önce var olan Allah’ım, bizleri cennete ilk girecek kullarından eyle ya Rabbim.

74 - El Ahir: Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedî ve bâkî olan "O'ndan başka ilah yoktur. O'nun zâtından başka her şey yok olacaktır" KASAS-88 Ey zatı baki kalacak Allah’ım, ey iyi kullarına sonsuz cennet vaat eden Allah’ım, bizlere sonsuz cennetini ihsan et ya Rabbim.

75 - Ez Zahir: Varlığı her şeyden âşikâr olan, her şeye galip gelen her şeyden yüce olan “Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah kazananlar yaptıkları karşılığında cezalandırılacaklardır.” ENAM Suresi 120. ayet Ey varlığı sayısız delillerle ortada olan Allah’ım, bizleri Müslüman olarak yaşattığın için şükürler olsun, canımızı da Müslüman olarak al ya Rabbim.

76 - El Batın: Mâhiyeti akıl ile idrâk olunamayan, haya ile tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilen "Gözler O'nu göremez; halbuki O, gözleri görür." ENAM-103 Ey akılların idrak edemeyeceği için kendini gizleyen Allah’ım, biz sana görmeden inandık Allah’ım, bizleri cennetinde cemalin ile buluştur ya Rabbim.

77 - El Vali: Bütün kainatı idare eden, onların işlerini yoluna koyan “her şeyin mülkü ve tasarrufu (hükümranlığı) elinde bulunan Allah’ın şanı ne yücedir.” Yasin 83 Ey bütün kainatı tek başına idare eden Allah’ım, bizlerin hayırlı işlerini yoluna koy ve kolaylaştır ya Rabbim.

78 - El Muteali: Aşkın, pek yüce, ulu, eksik ve noksanlıklardan berî olan "O, görüleni de görülmeyeni de bilir; çok büyüktür, yücedir." RAD-9 Ey aklın mümkün gördüğü her şeyden yüce olan Allah’ım, bizlerin anlamayarak, bilmeyerek, yanılarak yaptığımız yanlışları affet, bizlere anlamayı kolaylaştır ya Rabbim.

79 - El Berr : İyilik eden, çok lütüfkâr, çok merhametli, çok şefkatli "Çünkü iyilik eden, esirgeyen ancak O'dur." TUR-28 Ey iyilik ve ihsanı bol Allah’ım, bizlere sonsuz lütfunla iyilik ver, bizleri iyilik yapan, hayırlarda yarışan kullarından eyle ya Rabbim.

80 - Et Tevvab: Tevbeleri çok kabul eden, sürekli tevbeleri kabul eden "Allah'ın tevbeyi çok kabul eden ve pek esirgeyen olduğunu hâla bilmezler mi?" TEVBE-104 Ey tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan Allah’ım, işlediğimiz günahları affet, günahlardan uzak durmamız için yardım et ya Rabbim.

81 - El Muntakim: Suçluları cezalandıran "Allah mutlak üstündür, kimsenin yaptığını yanına bırakmaz." İBRAHÎM-47 Ey günahkarlara hak ettikleri cezayı veren Allah’ım, işlediğimiz günahları affet, İslam düşmanı kafirlerin helakını arttır ya Rabbim.

82 - El Afuvv: Çok affedici, çok bağışlayan "Bilin ki Allah da Affeden'dir, Güçlü Olan'dır." NİSA-149 Ey günahları affeden Allah’ım, nefsimize ve şeytana uyarak işlediğimiz günahları affet ya Rabbim.

83 - Er Rauf: Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyan "Allah,kendisine karşı (gelmekten) sizi sakındırıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir" ALİ İMRAN SURESİ 30 Ey sonsuz şefkat sahibi Allah’ım, bizleri günahların, isyanların arttığı şu çağda yalnız bırakma, ey şefkat sahibi Allah’ım, bizlere dünyada ve ahirette iyilik ver ya Rabbim.

84 - Maliku'l Mulk: Her türlü mülkün ve varlığın sahibi "De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın." Ali İmran 26 Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım, bizlere helalinden mülkler vererek, haramına muhtaç etme ya Rabbim.

85 - Zu'l-Celal-i ve'l İkram: Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibi "Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir." RAHMAN-78 Ey büyüklük ve ikram sahibi Allah’ım, bizlere bu dünyada ikramınla iman ve nimetler verdin, bizlere cennetini de ikram et ya Rabbim.

86 - El Muksit: Adil, hakla hükmeden "Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez" ENBİYA-47 Ey adaletli hüküm veren Allah’ım, haksızlık yapılan kullarına haklarını ver, haksızlık yapanları da ıslah et ya Rabbim.

87 - El Cami': Kıyamette insanları bir araya toplayan, cem eden "O gün (bütün mahlûkatın) hazır bulunduğu bir gündür." HUD-103 Ey her şeyi istediği zaman bir araya getiren Allah’ım, Müslümanları birleştir, bizlere birlik ve dirlik ver, devletimize hainlik yapanlara fırsat verme ya Rabbim.

88- El Ganiy: Zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan "Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz Zengin ve övülmeye lâyık olan ancak O'dur" FATIR SURESİ 15 Ey hiç bir şeye ihtiyaç duymayan Allah’ım, bizlere lütfunla bol ve hayırlı nimetler ver ya Rabbim.

89 - El Muğni: İnsanlara mal mülk veren, onları zengin yapan, cömert, nimet sahibi "Allah, (lütfu) geniş olan ve (her şeyi) bilendir." NUR-32 Ey dilediğine zenginlik veren Allah’ım, bizlere bu dünyada hayırlısını ver, ahirette de zenginlik ver ya Rabbim.

90 - El Mani: Kötülüklere engel olan, dilemediği şeylerin olmasına izin vermeyen “Ve eğer sana bir hayır dilerse, o zaman da O’nun lûtfunu engelleyebilecek kimse yoktur.” Yûnûs, 107 Ey musibetleri engelleyen Allah’ım, düşmanlarımıza fırsat verme, bizleri kaza ve belalardan koru ya Rabbim.

91 - Ed Darr: Zarar veren şeyleri yaratan, âsileri zarar vererek cezalandıran "'ALLAH'ın yardımı ne zaman,' dediler. İyi bilin ki ALLAH'ın yardımı yakındır" BAKARA-214 Ey zarar veren şeyleri yaratan Allah’ım, bizleri görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen tehlikelerden koru, İslam düşmanlarına büyük zararlar vererek bizlere yardım et ya Rabbim.

92 - En Nafi: Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olan "O, hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Ve O bağışlayandır, esirgeyendir." YUNUS-107 Ey menfaat veren şeyleri yaratan Allah’ım, bizlere helalinden temiz, güzel bol rızıklar ver, bizleri cennetinle ödüllendir ya Rabbim.

93 - En Nur: yüzleri, akılları, gönülleri ve kullarının iç âlemlerini nurlandırarak onları hidâyete kavuşturan "Allah, göklerin ve yerin nûrudur." NUR-35 Ey alemleri ve gönülleri nurlandıran Allah’ım, bizlere nur vererek imanımızı koru, kuvvetlendir, kabirlerimizi nurunla aydınlat ya Rabbim.

94 - El Hadi : Hidayet eden, doğru yolu gösteren "Hidayet verici ve yardımcı olarak Rabbin yeter." FURKAN-31 Ey hidayet veren Allah’ım, bizi dosdoğru yola ilet ve doğru yola ilettikten sonra saptırma, sonumuzu hayır eyle ya Rabbim.

95 - El Bedi : Bir şeyi nümûnesi olmadan yaratan, vâr eden, îcât eden "(O), göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. " BAKARA-117 Ey her şeyi benzersiz yaratan Allah’ım, ey parmak uçlarını farklı yaratan Allah’ım, bizleri hakkıyla kulluk edenlerden eyle, bizleri şükürü kabul olan kullarından eyle ya Rabbim.

96 - El Baki: Sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedî "Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak." RAHMAN-27 Ey varlığının sonu olmayan Allah’ım, bizlere sonsuz cennetini ihsan et ya Rabbim.

97 - El Varis: Bütün varlıkların sahibi, bâkî, ebedî ve dâim olan her şey kendisine dönen " Şüphesiz biz diriltir ve biz öldürürüz! Ve her şeye biz vâris oluruz." HİCR-23 Ey servetlerin asıl sahibi olan Allah’ım, bizlere hayırlı eşler, hayırlı evlatlar ver, bizlere hayırlı servetler ver, bizlere hayırlı varisler ver ya Rabbim.

98 - Er Raşid: Her işinde isabetli olan, doğru yolu en iyi gösteren "Allah kime hidayet ederse, işte o, hakka ulaşmıştır" KEHF-17 Ey kullarını irşad eden Allah’ım, bizlere iyi kötüyü ayırmayı öğret ve ilmimizle amel etmeyi nasip et, yanlışlarımızı affet ya Rabbim.

99 - Es Sabur : Sabûr, çok sabırlı olan, günahkar kullarını cezalandırmakta acele etmeyen, onların kendisine dönüşü için zaman tanıyan demektir. "Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor." FATIR-45 Ey çok sabırlı olan Allah’ım, üzerimize sabır yağdır, kafir topluma karşı bize yardım et Allah’ım, bizleri sabırlı ve sebat eden kullardan eyle. Ey güzel isimlerin sahibi olan Allah’ım, senin rızan için uğraşıyoruz sen razı ol ya Rabbim. AMİNPeygamberimiz (salat ve selam olsun) şöyle buyurmuştur: "Allah'ın doksan dokuz ismi vardır, bunları öğrenip bunlara göre Allah'ı tanıyıp yaşayan ve bu imanla ölen kimse inşallah Cennete girer." (İbn-i Mâce, Duâ: 10) “Allah’ın 99 ismi vardır. Kim bunları sayarsa (ihsâ) Cennet’e girer.” (Tirmizî, De’avât, 83) Tirmizî, bu rivayetinde 99 ismi zikretmiştir. Bu isimler şunlardır: Allah, er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, esSelâm, el-Mü’min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, elMütekebbir, el-Hâlık, el-Bâri’, el-Musavvir, el-Gaffâr, elKahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbıd, el-Bâsıt, el-Hâfıd, er-Râfi, el-Muiz, el-Müzill, el-Basîr, es-Semi’, el-Hakem, el-Adl, el-Lâtîf, el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, eş-Şekûr, el-Aliyy, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-Hasîb, el-Celîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsi’, el-Hakîm, el-Vedûd, el-Mecîd, el-Bâis, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kaviyy, el-Metîn, el-Veliyy, el-Hamîd, el-Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, elHayy, el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, el-Vâhid, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâli, el-Müteâlî, el-Berr, etTevvâb, el-Müntakim, el-Afüvv, er-Raûf, Mâlikü’l-Mülk, Zü’l-Celâli ve’l-İkrâm, el-Muksit, el-Câmi’, el-Ganiyy, el-Muğni, el-Mâni’, ed-Dârr, en-Nâfi’, en-Nûr, el-Hâdi, elBedî’, el-Bâkî, el-Vâris, er-Reşîd, es-Sabûr.