4 Ağustos 2016 Perşembe

Esmâül Hüsnâ DuâsıRahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

1. Allah: Ey Allah’ım, affet, başarıya ulaşmak için yardım et, hatalarımızı ört ya Rabbim.

2. er-Rahman: Ey Rahman olan Allah’ım, bizi cehennem azabından koru, bize cennetini ver, bizden razı ol ya Rabbim.

3. er-Rahim: Ey Rahim olan Allah’ım, bize dünyada ve ahirette iyilik ver, bizi affet ya Rabbim.

4. el-Melik: Ey mülkün sahibi ve saltanatı devamlı olan Allah’ım, bize dünyada hayırlı mülk ver, ahirette de yok olmayan mülkler ver ya Rabbim.

5. el-Kuddus: Ey her türlü eksiklikten münezzeh olan Allah’ım, bizlerin eksiklerini tamamla, yanlışlarını düzelt ya Rabbim.

6. es-Selam: Ey selamet veren Allah’ım, bizleri her türlü kötülükten koru, bütün yarattıklarının şerrinden sana sığınırım ya Rabbim.

7. el-Mümin: Ey emniyet veren Allah’ım, bizlere dünyada emniyet ver, düşmanlarımıza fırsat verme. Ey eman veren Allah’ım, bizleri cehennem azabından azat et ya Rabbim.

8. el-Müheymin: Ey her şeyi koruyan Allah’ım, bizi düşmanlarımızdan koru, bizleri her türlü tehlikelerden koru ya Rabbim.

9. el-Aziz: Ey eşsiz izzet sahibi Allah’ım, bizlere düşmanlarımıza karşı izzet ver onlara muhtaç etme, mağlup etme, bizlere zafer nasip et ya Rabbim.

10. el- Cebbar: Ey azamet ve kudret sahibi Allah’ım, istediğini yaptıran Allah’ım, “Ol” emriyle yoktan var eden Allah’ım, müslümanlara güç ver, bizleri birleştir ya Rabbim.

11. el-Mütekebbir: Ey büyük ve yüce Allah’ım, bizler küçük ve zayıfız, gizli kibirden ve gizli şirkten sana sığınırım ya Rabbim.

12. el-Halık: Ey her şeyi bir sebeple yoktan var eden Allah’ım, bizleri cennetine girecek kullardan say ve bizlere güzel ameller yaptır ya Rabbim.

13. el-Bari: Ey her şeyi birbirine uygun ve faydalı yaratan Allah’ım, bizleri iyi kullarına yardımcı kıl, bizlere iyilikler yapmada yardımcılar ver ya Rabbim.

14. el-Musavvir: Ey her şeyi benzeri olmadan tasvir eden Allah’ım, bizlere sağlıklı, güzel bedenler verdiğin için şükürler olsun, bizleri daha güzel yaratılışla cennetin için yarat ya Rabbim.

15. el-Gaffar: Ey kötülükleri gizleyen, iyilikleri ortaya çıkaran Allah’ım, bizlerin kötülüklerini ört ve affet, iyiliklerimizi de lütfunla çoğalt bizlere dünyada ahirette iyilik ver ya Rabbim.

16. el-Kahhar: Ey her şeye istediğini yapan Allah’ım, düşmanlarımızı helak et. Ey kahreden Allah’ım, haddi aşan İslam düşmanı kafirleri helak ederek Müslümanlara yardım et ya Rabbim.

17. el-Vehhab: Ey karşılıksız nimetler ve güzellikler veren Allah’ım, bizlere dünyada ve ahirette nimetler ve güzellikler ver ya Rabbim.

18. er-Rezzak: Ey bütün canlıların rızkını veren Allah’ım, bizlere lütfunla helalinden bol rızık vererek insanlara el açtırma ya Rabbim.

19. el-Fettah: Ey bütün müşkülleri açan ve kolaylaştıran Allah’ım, bizlere rahmetinle hayırlı işler, hayırlı eşler, hayırlı evlatlar ver. Senden yalnız her şeyin hayırlısını istiyoruz ya Rabbim. Allah’ım ülkemize ve bütün Müslümanlara hayırlı kapılar aç ya Rabbim.

20. el-Âlim: Ey ilmin sahibi olan Allah’ım, bize faydalanacağımız ilimler öğret, ilmiyle amel edenlerden olmayı nasip et. Seni hakkıyla bilemedik affet ya Rabbim.

21. el-Kabıd: Ey darlık veren Allah’ım, İslam düşmanı kafirlere ve münafıklara darlık ver, onlara darlık vererek Müslümanlara yardım et ya Rabbim.

22. el-Basıt: Ey bolluk veren Allah’ım, Müslümanlara bolluk ver, işlerimizi kolaylaştır ya Rabbim.

23. el-Hafıd: Ey alçaltan, dereceleri düşüren Allah’ım, düşmanlarımız alçalt, bizlere mutlak zafer ver, ahirette bizi dereceleri düşürülenlerden kılma ya Rabbim.

24. er-Rafi: Ey yükselten Allah’ım, Müslümanları birleştir ve yükselt, bizleri yine tek bir ümmet yap ya Rabbim.

25. el-Muizz: Ey izzet veren Allah’ım, bizlere izzet ver, dünyada ve ahirette aziz kıl ya Rabbim.

26. el-Muzill: Ey zillete düşüren Allah’ım, düşmanlarımızı zillete düşür, onları hor ve hakir et. Müslümanları dünyada ve zillete düşmekten kurtar ya Rabbim.

27. es-Semi: Ey her şeyi işiten Allah’ım, bizden çıkan iyi sözleri kabul et, kötü sözleri affet ya Rabbim.

28. el-Basir: Ey her şeyi gören Allah’ım, bizlerin kötülüklerini ört ve affet ya Rabbim.

29. el-Hakem: Ey hüküm verenlerin en hayırlısı olan Allah’ım, bizler hakkında bağışlayarak hüküm ver ya Rabbim.

30. el-Adl: Ey adaletin sahibi olan Allah’ım, bizi adaletinle yargılama, bizleri rahmetinle lütuf ederek bağışla ya Rabbim.

31. el-Latif: Ey sınırsız lütuf sahibi Allah’ım, bizlere lütfunla şefkat et, bizlere sağlıklı bir ömür hayırlı bir ölüm ver, bizleri lütfunla cennetine kabul et ya Rabbim.

32. el-Habir: Ey her şeyden haberdar olan Allah’ım, düşmanlarımızın tuzaklarından haberdar et, tuzaklarını bozmamıza yardım et, bizim haberlerimizi onlara ulaştırma ya Rabbim.

33. el-Halim: Ey kullarına yumuşak davranan, her suça ceza vermeyen Allah’ım, işlediğimiz günahları affet ya Rabbim.

34. el-Azim: Ey her şeyden yüce olan Allah’ım, bizlere düşmanlarımıza karşı heybet ver, bizlere cennetinde yüce makamlar ver ya Rabbim.

35. el-Gafur: Ey çok bağışlayan Allah’ım, bizlerin bilerek, bilmeyerek işlediği günahları bağışla ya Rabbim.

36. eş-Şekur: Ey yapılan iyiliklere bol ödül ile karşılık veren Allah’ım, bizleri cennetine kabul ederek sonsuz ihsanına kavuştur. Cemalinle ödüllendir ya Rabbim.

37. el-Aliyy: Ey çok yüce olan Allah’ım, bizlere rahmetinle dünyada ve ahirette iyilik, sağlık ve afiyet ver, bizleri cehennem azabından ve kabir azabından koru. Bizleri dünyanın fitnesinden ve deccalin fitnesinden koru ya Rabbim.

38. el-Kebir: Ey her hususta pek büyük olan, şanı yüce Allah’ım, bizlere düşmanlarımıza karşı büyüklük ver ve onları kahrın ile alçalt ya Rabbim.

39. el-Hafız: Ey her şeyi koruyan Allah’ım, bizleri görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen tehlikelerden koru ya Rabbim.

40. el-Mukit: Ey azıkları yaratan Allah’ım, bizlere helal azık ver, haramına muhtaç etme ya Rabbim.

41. el-Hasib: Ey her şeyin hesabına bilen Allah’ım, bizleri büyük hesap gününde kolay hesap verenlerden kıl ya Rabbim.

42. el-Celil: Ey azamet sahibi Allah’ım, bizlere düşmanlarımıza karşı azamet ver ya Rabbim.

43. el-Kerim: Ey çok ikram edici, ihsanı bol Allah’ım, bizlere hayırlar ver, bizleri cennetine kabul buyur ya Rabbim.

44. er-Rakıb: Ey her şeyi gözetleyen, her şeyden haberdar olan Allah’ım, bizlerin şeytana uyarak, nefsimize uyarak işlediğimiz günahları affet ya Rabbim.

45. el-Mucib: Ey edilen dualara icabet eden Allah’ım, bizleri duaları kabul olan kullardan eyle ya Rabbim.

46. el-Vasi: Ey rahmeti her şeyi kuşatan, gönüllere genişlik veren Allah’ım, bizlere ahlaklı olmayı, iyiliklerde yarışmayı nasip et ya Rabbim.

47. el-Hakim: Ey her şeyi yerli yerince yapan Allah’ım, bizlere hikmetinden vererek anlayışlı imanlı kullarından eyle, bizleri nefsine hakim olan yiğitlerden eyle ya Rabbim.

48. el-Vedud: Ey iyi kullarını rızasına erdiren Allah’ım, bizleri iyi kullarından say bizlerden razı ol, cennetine kabul et ya Rabbim.

49. el-Mecid: Ey şanı yüce, kadri büyük Allah’ım, bizleri ihsanınla düşmanlarımıza karşı yücelt, onları zaafa uğratarak bizlere yardım et ya Rabbim.

50. el-Bais: Ey ölüleri dirilten Allah’ım, bizlere kıyamet gününde kolaylık ver, bizleri dünyada ilminle dirilt ya Rabbim.

51. eş-Şehid: Ey her şeye şahit olan Allah’ım, şehadet ederim ki senden başka ilah yoktur, yine şehadet ederim ki Muhammed senin kulun ve Resulündür, şahit ol ya Rabbim.

52. el-Hakk: Ey varlığı apaçık gerçek olan Allah’ım, bizleri senin yoluna ilettiğin için şükürler olsun, bizleri dosdoğru yola ilet ve doğru yola ilettikten sonra saptırma sonumuzu hayır eyle ya Rabbim.

53. el-Vekil: Ey kullarının her şeyine kafi olan Allah’ım, sana inandık, sana güvendik, işlerimizi sana havale ettik, bizlere hayırlısını ver ya Rabbim.

54. el-Kaviyy: Ey her şeye kuvveti yeten Allah’ım, bizlere düşmanlarımıza karşı kuvvet ver, bizleri bu dünyada mağlup etme, ahirette de mahçup etme ya Rabbim.

55. el-Metin: Ey çok güçlü, çok dayanıklı, mutlak zafer sahibi Allah’ım, bizlere zorluklara karşı dayanma gücü, sabır ve kolaylık ver ya Rabbim.

56. el-Veliyy: Ey iman edenlerin dostu olan Allah’ım, bizleri iman edenlerden say, bizleri bir an olsun yardımsız bırakma, bizleri gözet ve yardımcı ol ya Rabbim.

57. el-Hamid: Ey hamd yalnızca kendisine mahsus olan Allah’ım, ey alemlerin Rabbi olan Allah’ım, övgümüz şükrümüz yalnız sanadır, razı ol ya Rabbim.

58. el-Muhsi: Ey ilmiyle her şeyin sayısını bilen Allah’ım, bizlerin iyiliklerini boşa çıkarma, kötülüklerimizi affet ya Rabbim.

59. el-Mübdi: Ey varlıkları yoktan var eden Allah’ım, bizlere hayırlı evlatlar, hayırlı rızıklar ver ya Rabbim.

60. el-Muid: Ey ölümden sonra tekrar dirilte Allah’ım, bizleri ahret gününde mahrum bırakma, cehennem azabından ve kabir azabından koru, bizlere cennetini bağışla ya Rabbim.

61. el-Muhyi: Ey bütün varlıkları yaratan, canlılara hayat veren Allah’ım, bizlerin kalplerine hayat ver, bizleri islamı yaşamakla dirilt, sonsuz cennetinle ödüllendir ya Rabbim.

62. el-Mümit: Ey ölümü yaratan Allah’ım, bizlerin kalplerini öldürme, bizleri imanı hakkıyla yaşayan kullardan eyle ya Rabbim.

63. el-Hayy: Ey ölümsüz ve daima diri olan Allah’ım, bizlere sağlıklı bir ömür, hayırlı bir ölüm ver ya Rabbim.

64. el-Kayyum: Ey bütün kainatı ayakta tutan Allah’ım, ey en güzel isimlerin sahibi olan Allah’ım, senden bildiğim, bilmediğim en güzel şeyleri istiyorum ya Rabbim.

65. el-Vacid: Ey istediğini istediği vakit bulan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah’ım, tanımadığımız kimselere el açtırma, ülkemizi kafir ülkelere muhtaç etme ya Rabbim.

66. el-Macid: Ey kadri şanı büyük, kerem sahibi Allah’ım, bizlerin gizli isteklerini sen biliyorsun ya Rabbim.

67. el-Vahid: Ey tek olan, benzeri bulunmayan Allah’ım, senin tek olduğuna, bu dünyanın geçici olduğuna iman ettik, senden yalnız hayırlısını isteriz ya Rabbim.

68. es-Samed: Ey her şeyin herkesin kendisine muhtaç olduğu Allah’ım, ihtiyacımı sana bildirdim, senden talep ediyorum, bizlere dünyada da ahirette de iyilik ver ya Rabbim.

69. el-Kadir: Ey sonsuz kudret sahibi olan Allah’ım, ey her şeye gücü yeten Allah’ım, biliyoruz ve iman ettik bu olanların hepsi bilgin dahilinde oluyor, bizleri kafirlere karşı deneme kılma, bizlere mutlak zafer ver ya Rabbim.

70. el-Muktedir: Ey her şeyi zatına boyun eğdiren Allah’ım, İslam düşmanı kafirleri helak ederek, islama ve Müslümanlara yardım et ya Rabbim.

71. el-Mukaddim: Ey dilediğini öne geçiren Allah’ım, bizleri hayırlarda öne geçir ya Rabbim.

72. el-Muahhir: Ey dilediğini geri bırakan Allah’ım, bizleri geri bıraktığın kullarından eyleme ya Rabbim.

73. el-Evvel: Ey her şeyden önce var olan Allah’ım, bizleri cennete ilk girecek kullarından eyle ya Rabbim.

74. el-Ahir: Ey zatı baki kalacak Allah’ım, ey iyi kullarına sonsuz cennet vaat eden Allah’ım, bizlere sonsuz cennetini ihsan et ya Rabbim.

75. ez-Zahir: Ey varlığı sayısız delillerle ortada olan Allah’ım, bizleri Müslüman olarak yaşattığın için şükürler olsun, canımızı da Müslüman olarak al ya Rabbim.

76. el-Batın: Ey akılların idrak edemeyeceği için kendini gizleyen Allah’ım, biz sana görmeden inandık Allah’ım, bizleri cennetinde cemalin ile buluştur ya Rabbim.

77. el-Vali: Ey bütün kainatı tek başına idare eden Allah’ım, bizlerin hayırlı işlerini yoluna koy ve kolaylaştır ya Rabbim.

78. el-Müteali: Ey aklın mümkün gördüğü her şeyden yüce olan Allah’ım, bizlerin anlamayarak, bilmeyerek, yanılarak yaptığımız yanlışları affet, bizlere anlamayı kolaylaştır ya Rabbim.

79. el-Berr: Ey iyilik ve ihsanı bol Allah’ım, bizlere sonsuz lütfunla iyilik ver, bizleri iyilik yapan, hayırlarda yarışan kullarından eyle ya Rabbim.

80. el-Tevvab: Ey tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan Allah’ım, işlediğimiz günahları affet, günahlardan uzak durmamız için yardım et ya Rabbim.

81. el-Müntakim: Ey günahkarlara hak ettikleri cezayı veren Allah’ım, işlediğimiz günahları affet, İslam düşmanı kafirlerin helakını arttır ya Rabbim.

82. el-Afuvv: Ey günahları affeden Allah’ım, nefsimize ve şeytana uyarak işlediğimiz günahları affet ya Rabbim.

83. er-Rauf: Ey sonsuz şefkat sahibi Allah’ım, bizleri günahların isyanların arttığı şu çağda yalnız bırakma, ey şefkat sahibi Allah’ım, bizlere dünyada ve ahirette iyilik ver ya Rabbim.

84. Malikü’l Mülk: Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah’ım, bizlere helalinden mülkler vererek haramına muhtaç etme ya Rabbim.

85. Zü’l Celali ve’l İkram: Ey büyüklük ve ikram sahibi Allah’ım, bizlere bu dünyada ikramınla iman ve nimetler verdin, bizlere cennetini de ikram et ya Rabbim.

86. el-Muksit: Ey adaletli hüküm veren Allah’ım, haksızlık yapılan kullarına haklarını ver, haksızlık yapanları da ıslah et ya Rabbim.

87. el-Cami: Ey her şeyi istediği zaman bir araya getiren Allah’ım, Müslümanları birleştir, bizlere birlik ve dirlik ver, devletimize hainlik yapanlara fırsat verme ya Rabbim.

88. el-Gani: Ey hiç bir şeye ihtiyaç duymayan Allah’ım, bizlere lütfunla bol ve hayırlı nimetler ver ya Rabbim.

89. el-Mugni: Ey dilediğine zenginlik veren Allah’ım, bizlere bu dünyada hayırlısını ver, ahirette de zenginlik ver ya Rabbim.

90. el-Mani: Ey musibetleri engelleyen Allah’ım, düşmanlarımıza fırsat verme, kaza ve belalardan koru ya Rabbim.

91. ed-Darr: Ey zarar veren şeyleri yaratan Allah’ım, bizleri görünen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen tehlikelerden koru, İslam düşmanlarına büyük zararlar vererek bizlere yardım et ya Rabbim.

92. en-Nafi: Ey menfaat veren şeyleri yaratan Allah’ım, bizlere helalinden temiz, güzel bol rızıklar ver, bizleri cennetinle ödüllendir ya Rabbim.

93. en-Nur: Ey alemleri ve gönülleri nurlandıran Allah’ım, bizlere nur vererek imanımızı koru, kuvvetlendir, kabirlerimizi nurunla aydınlat ya Rabbim.

94.el-Hadi: Ey hidayet veren Allah’ım, bizi dosdoğru yola ilet ve doğru yola ilettikten sonra saptırma, sonumuzu hayır eyle ya Rabbim.

95. el-Bedi: Ey her şeyi benzersiz yaratan Allah’ım, ey parmak uçlarını farklı yaratan Allah’ım, bizleri hakkıyla kulluk edenlerden eyle, bizleri şükürü kabul olan kullarından eyle ya Rabbim.

96. el-Baki: Ey varlığının sonu olmayan Allah’ım, bizlere sonsuz cennetini ihsan et ya Rabbim.

97. el-Varis: Ey servetlerin asıl sahibi olan Allah’ım, bizlere hayırlı eşler, hayırlı evlatlar ver, bizlere hayırlı servetler ver, bizlere hayırlı varisler ver ya Rabbim.

98. er-Reşid: Ey kullarını irşad eden Allah’ım, bizlere iyi kötüyü ayırmayı öğret ve ilmimizle amel etmeyi nasip et, yanlışlarımızı affet ya Rabbim.

99. es-Sabur: Ey çok sabırlı olan Allah’ım, üzerimize sabır yağdır, kafir topluma karşı bize yardım et Allah’ım, bizleri sabırlı ve sebat eden kullardan eyle. Ey güzel isimlerin sahibi olan Allah’ım, senin rızan için uğraşıyoruz sen razı ol ya Rabbim.
AMİN

29 Temmuz 2016