2 Kasım 2019 Cumartesi

Kuran'ı Kerim’deki Dua AyetleriRahman ve Rahîm olan Allah adıyla

"Salât ve selâm Sen’in üzerine olsun, Ey Allah’ın Rasûlü!"

“Kullarım, beni senden sorarlarsa, (bilsinler ki), gerçekten ben (onlara çok) yakınım. Bana dua edince, dua edenin duasına cevap veririm. O hâlde, doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler.” Bakara Suresi 186. Ayet Meali

Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir.” Mu`min Suresi 60. Ayet Meali

Peygamber Efendimizin Duası “Rabbi zidnî ilma” Ey Rabbim! Benim ilmimi artır.[ Taha, 114]

Peygamber Efendimizin Kafirlerle Mücadelede Yaptığı Dua “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.” Tevbe Suresi 129. Ayet Meali

"Ey Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz O Rahmân'dır ki, isnat ettiğiniz (yalan) vasıflarınıza karşı yardımına sığınılacak olan ancak O'dur." (Enbiyâ, 21/112)

"Rabbim! Eğer onlara vaad edilen azabı bana mutlaka göstereceksen, Rabbim! Bu durumda beni, o zalimler topluluğunda bulundurma." (Mü'minûn, 23/93–94)

"Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım." (Mü'minûn, 23/97–98)

"Rabbim! Bağışla, merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." (Mü'minûn, 23/118)

"Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla, çıkacağım yerden de doğrulukla çıkmamı nasip et ve benim için kendi katından yardım edici bir kuvvet ver." (İsrâ, 17/80)

Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva validemizin yaptığı dua “Rabbena zalemna enfusena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne min’el-hasirîn.” Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizleri affetmezsen ve bizlere acımazsan hüsrana uğrayanlardan oluruz.[ A’raf, 23]

Hz. İbrahim (a.s) ve Hz. İsmail’in (a.s) Kabe’yi Yaparken Okudukları Dua “Rabbena tegabbel minna inneke entes-semi’ul-alim.” Ey Rabbimiz! Bizden bunu kabul et, muhakkak sen, işiten ve bilensin.[ Bakara, 127]

Kâbe’yi Yaptıktan Sonraki Duaları Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olmuş Müslümanlar kol ve soyumuzdan sana teslim olmuş müslüman bir ümmet ver. Bize ibadet esaslarını göster ve tövbemizi kabul et. Şüphesiz sen tövbeleri kabul eden ve esirgeyensin. Ey Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder, onlara ayetlerini okusun, kitap ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin.[ Bakara, 128-129]

Hz. İbrahim’in (a.s) Çocukları İle Mescid-i Haram’a Gidince Yaptığı Dua Ey Rabbim! Bu beldeyi, güvenli bir belde yap. Beni ve oğullarımı putlara kulluktan uzak tut. Ey Rabbim! Çünkü putlar, kendilerine tapan bir çok insanın sapmasına sebep oldular. Kim bana uyarsa şüphesiz ki, o benim dinimdendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz ki sen, af ve merhameti bol olansın. Ey Rabbimiz! Soyundan bazılarını, muharrem ve mukaddes evinin yanındaki çorak, zıraata elverişsiz vadiye, namazı kılsınlar diye yerleştirdim. Ey Rabbim! İnsanların kalplerini onlara meylettir. Onları meyvelerle rızıklandır ki, şükretsinler. Ey Rabbimiz! Hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de, açığa vurduğumuzu da çok iyi bilirsin. Yerde ve gökte, hiç bir şey ALLAH’tan gizli kalmaz.[ İbrahim, 35-38]

Hz.İbrahim’in (a.s) Kendisi ve Soyu İçin Yaptığı Dua “Rabbic’alnî mugîm’es-salati ve min zurriyyetî. Rabbena ve tegabbel duaî. Rabbeneğfirlî ve li-valideyye ve lil-muminîne yevme yegûm’ul-hisab.” Ey Rabbim! Beni ve soyumdan gelen salih kimseleri, namazını dosdoğru kılanlardan eyle! Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle! Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde, beni, anamı, babamı, ve bütün müminleri affet![ İbrahim, 40-41]

“Ey Rabbim! Bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naîm cennetinin varislerinden eyle.” Şuara Sûresi: 83-85. Âyetler

Hz.Zekeriya’nın (a.s) Yaptığı Dua “Rabbi heb lî min ledunke zurriyyeten tayyibeten, inneke semi’ud-dua.” Ey Rabbim! Katından bana temiz bir zürriyet ver. Şüphesiz sen duaları işitensin.[ Al-i İmran, 38]

Hz.Musa’nın Duaları “Ey Rabbim! Ben ancak kendim ve kardeşimle baş edebilirim. Bizimle fasık toplumun arasını ayır.”[ Maide, 25]

“... Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim (başıma iş açtım). Beni bağışla...” Kasas Sûresi: 16. Âyet

“... Rabbim! Beni zalimler güruhundan kurtar.”Kasas Sûresi: 21. Âyet

“...Rabbim! Bana göndereceğin her hayra muhtacım.”Kasas Sûresi: 24. Âyet

“Ben işimi Allah’a havale ediyorum. Şüphesiz Allah, kullarını hakkıyla görendir.”Mu`min Suresi 44. Ayet Meali

“Seni tenzih ederim ey Rabbim! Tövbe edip sana yöneldim ve iman edenlerin ilkiyim ben.”[ A’raf, 143]

"Ey Rabbim! Göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır, dilimden düğümü çözüver de sözümü iyi anlasınlar.” Tâ-hâ, 20/25-28

“Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi affet. Bizi rahmetine kat. Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”[ A’raf, 151]

“Ente veliyyuna feğfir lena ve’rhemna ve ente hayr’ul-ğafirîn.” Ey Rabbim! Sen bizim velimizsin. Öyleyse bizi bağışla, bizi esirge, sen bağışlayanların en hayırlısısın.[ A’raf, 155]

“Vektub lena fi hazihid-dunya ve fil-ahireti innî hudna ileyke.” Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik yaz, şüphesiz ki biz sana yöneldik.[ A’raf, 156]

“AlALLAHi tevekkelna. Rabbena la tec’elna fitneten lil-kavm’iz-zalimin ve neccina bi-rahmetike min’el-kavm’il-kafirîn.” Biz ALLAH’a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizi zulme sapan bir kavim için itmihan vesilesi kılma. Ve bizi kafirler topluluğundan rahmetinle kurtar.[ Yunus, 85-86]

Hz.İsa’nın (a.s) Rızk İçin Yaptığı Dua “ALLAH’ım! Ey Rabbimiz! Bize gökten sofra indir, öncemiz ve sonramız için bir bayram ve Sen’den bir belge olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın.” Mâide Suresi 114. Ayet

Hz. Şuayb’ın (a.s) Yaptığı Dua “AlALLAHi tevekkelna rabbenefteh beynena ve beyne kavmina bil-hakki ve ente hayr’ul-fatihîn.” Biz ALLAH’a güvendik. Ey Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında sen hak ile hüküm ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın.[ A’raf, 88-89]

“...Başarım ancak Allah’ın yardımı iledir. Ben yalnızca O’na dayandım ve ancak O’na döneceğim” Hud Sûresi: 88. Âyet

Hz. Nuh’un (a.s) Yaptığı Dua “Rabbi innî eûzu bike en es’eleke ma leyse lî bihi ilmun ve illa teğfir lî ve terhemnî ekun min’el-hasirîn.” Ey Rabbim! Bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Ve eğer beni bağışlamazsan ve beni esirgemezsen, hüsrana uğrayanlardan oluruz.[ Hud, 47]

Hz. Nuh’un (a.s) Kavminin İnkarı Üzerine Yaptığı Dua “Rabbinsurnî bima kezzebûn.” Ey Rabbim! Kavmimin beni yalanlamasına karşı bana yardım et.[ Müminun, 26]

"Ey Rabbim! Bana, babama, anama, mü'min olarak evime girene ve bütün mü'min erkek ve mü'min kadınlara mağfiret eyle. Zalimlerin de sadece helâkini artır." (Nûh, 71/28)

Tufan Sırasında Sular Yükselirken Nuh’un (a.s) Duası “Rabbi enzilnî munzelen mubareken ve ente hayr’ul-munzilîn.” Ey Rabbim! Beni mübarek bir yere indir. Sen indirilenlerin en hayırlısısın.[ Müminun, 29]

Hz.Yusuf’un (a.s) Yaptığı Dualar “Ey Rabbimiz! Benim için zindan, bunların çağırdığı şeyden daha iyidir. Eğer tuzaklarına engel olmazsan, onlara uyar, cahillerden olurum.” [Yusuf, 33]

“Ey Rabbim! Bana mülkü sen verdin. Rüyaların yorumunu sen öğrettin. Yerin ve göklerin yaratıcısı sensin. Beni müslüman olarak öldür ve beni salihlere kavuştur.”[ Yusuf, 101]

Hz. Eyyub’un (a.s) Hastayken Yaptığı Dua “Ennî messeniyez-zurru ve ente erham’ur-rahimîn.” Bu hastalık gerçekten beni sarıverdi. Sen ise merhametlilerin en merhametli olanısın.[ Enbiya, 83]

Hz.Yunus’un (a.s) Balığın Karnındayken Yaptığı Dua “La ilahe illa ente subhaneke innî kuntu minez-zalimîn.” Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ve tesbih ederim. Ben zalimlerden oldum.[ Enbiya, 87]

Hz. Lut‘un (a.s) Kavminin Sapıklığından Dolayı Duası “Rabbi neccinî ve ehlî mimma ya’lemûn.” Ey Rabbim! Beni ve ailemi kavmimin yapmakta oldukları şeyden kurtar.[ Şuara, 169]

“Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et” dedi. Ankebût Suresi 30. Ayet Meali

Hz. Süleyman’ın (a.s) Duası “Rabbi evzi’nî en eşkura ni’metikelletî en’amte aleyye ve alâ valideyye ve na’mele salihen terzahu ve edhilnî birahmetike fî ibadik’es-salihîn.” Ey Rabbim! Bana, ana ve babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın salih bir amelde bulunmamı bana ilham et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.[ Neml, 19]

Hz. Meryem‘in (a.s) Anasının Yaptığı Dua “İnnî uîzuha bike ve zurriyyeteha min’eş-şeytan’ir-racîm.” ALLAH’ım! Onu ve zürriyyetini kovulmuş şeytandan senin sığınmana veriyorum.[ Al-i İmran, 36]

Hz. Musa’nın (a.s) Mucizesi Karşısında İman Eden Sihirbazların Duası “Rabbena efriğ aleyna sabran ve teveffenâ muslimîn.” Ey Rabbimiz. Üstümüze sabır yağdır ve bizi müslüman olarak öldür.[ A’raf, 126]

Kur'ân-ı Kerim'de Duâlar

"Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işlerimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sabit kıl, kâfirler güruhuna karşı da bize yardım et!" (Âl-i İmrân, 3/147)

“...Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim için de zürriyetim için de iyiliği devam ettir. Ben sana döndüm. Ve elbette ki ben müslümanlardanım.” Ahkaf Sûresi: 15. Âyet

”Ya Rabbi! Unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbi! Bize, bizdekilerden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbi! Gücümüzün yetmeyeceği yükü bize yükleme bizi affet. Bizi bağışla. Bizi esirge. Sen bizim mevlamızsın kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.”[ Bakara, 286]

“İhdina’s-sırat’al-mustagîm. Sıratallezîne en’amte aleyhim ğayr’il-mağdûbi aleyhim veledâllîn.” Bizi doğru yola ilet, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna; sapıkların ve gazaba uğrayanların yoluna değil.[ Fatiha, 6-7]

“Rabbena la tuziğ gulûbena ba’de iz hedeytenâ ve heblena min ledunke rahmeh. İnneke ente’l-vehhâb. “Rabbena inneke camiu’n-nasi liyevmin la raybe fih. İnneke la yuhlif’ul-mîad.” Ya Rabbi! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi kaydırma. Katından bize rahmet bağışla, sen çok bağışlayansın. Ey Rabbimiz! Kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları muhakkak sen toplayacaksın. ALLAH veridği sözden kesinlikle geri dönmez.[ Al-i İmran, 8-9]

“... Ey Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! Rabbimiz! Onları da, onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vâdettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz azîz ve hakîm olan sensin!” Mümin Sûresi: 7-8. Âyetler

"…Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru!"Bakara Sûresi: 201. Âyet

“...Ey Rabbimiz! Biz inandık, bizi bağışla, bize merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.” Müminun Sûresi: 109. Âyet

“...Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takvâ sahiplerine önder kıl!” Furkan Sûresi: 74. Âyet

“...Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!” Haşr Sûresi: 10. Âyet

“...Rabbimiz! Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Rabbimiz! Bizi, inkâr edenler için deneme konusu kılma, bizi bağışla! Ey Rabbimiz! Yegâne galip ve hikmet sahibi, ancak sensin.” Mümtehine Sûresi: 4-5. Âyetler

“...Ey Rabbimiz! Nûrumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin.” Tahrim Sûresi: 8. Âyet

“Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

“Rabbena innena amenna fağfir lena zunûbena ve ginâ azab’en-nâr.” Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. İşlediğimiz günahları bağışla ve bizleri ateşin azabından koru.[ Al-i İmran, 16]

“...Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”Kehf Sûresi: 10. Âyet

“Ey Rabbimiz! Muhakkak sen, kimi ateşe sokarsan onu cezalandırırsın. Zalimler için yardımcı yoktur.”[ Al-i İmran, 192]

“Rabbena fağfir lenâ zunûbena ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ mea’l-ebrâr. Rabbena ve atinâ ma veadtenâ alâ rusulike vela tuhzinâ yevm’el-giyameh. İnneke lâ tuhlif’ul-miâd.” Ya Rabbi! Bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizi de iyilik yapanlarla birlikte öldür. Ya Rabbi! Elçilerine vaad ettiklerini bize ver, kıyamet gününde bizi hor ve aşağılık kılma. Sen kesinlikle vaadinden dönmezsin.[ Al-i İmran, 193-194]

“(Kulların) diriltilecekleri gün beni utandırma!”Şuarâ Suresi 87. Ayet Meali

Felak Sûresi Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. 2- Min şerri mâ halak. 3- Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. 4- Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. 5- Ve min şerri hâsidin izâ hased. Anlamı: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı ortaya çıkaran Rabbe sığınırım, 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, 4- Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, 5- Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden. (Allah’a sığınırım)

11- Nâs Sûresi Okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. 1- “Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. 2- Meliki’n-nâs. 3- İlâhi’n-nâs. 4- Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. 5- Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. 6- Mine’l-cinneti ve’n-nâs. Anlamı: —Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. 1- “De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. 2- İnsanların malikine, 3- İnsanların (gerçek) ilahına; 4- İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. 5- O ki, insanların göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. 6- Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

“Rabbena ma halakte haza batila. Subhaneke feginâ azab’en-nâr.” Ey Rabbimiz! Sen bütün bunları boşuna yaratmadın. Seni bütün eksikliklerden tenzih ederiz. Bizleri ateşin azabından koru.[ Al-i İmran, 191]

“...Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım.”Bakara Sûresi: 67. Âyet

“Rabbena ehricna min hazihil karyetiz-zalimi ehluha vec’allena min ledunke veliyyen vec’al lena min ledunke nasîra.” Ey Rabbimiz! Halkı zalim olan bu şehirden bizi çıkar. Katından bize bir veli ve bir yardımcı gönder. [Nisa, 75]

“...Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.”Bakara Sûresi: 250. Âyet

"...Ey Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma!"Ârâf Sûresi: 47. Âyet
Namaz Surelerinin Türkçe Okunuşları ve Anlamları

http://ilahiogutler.blogspot.com/2018/09/namaz-surelerinin-turkce-okunuslar-ve.html
Kaynaklar;

https://www.islamveihsan.com/kuranda-gecen-dualar.html

https://www.fikriyat.com/galeri/islam/peygamberlerin-kuranda-gecen-dualari/22https://www.nasihatler.com/kuran-kerimde-dua-ayetleri/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.